Preskočiť navigáciu


Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2016


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2016, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD. Cieľom predkladaných návrhov bude v súlade s programovými cieľmi vlády SR rozvoj ekonomiky a riešenie aktuálnych socio-ekonomických výziev. Aktivity pôsobenia SR v OECD by mali byť v roku 2016 zamerané na nasledovné oblasti:

1. Sektorové politiky SR smerujúce k inkluzívnemu a udržateľnému rastu a vyššej konkurencieschopnosti hospodárstva SR

2. Zvyšovanie kvality verejnej správy, boj proti korupcii v medzinárodných obchodných transakciách

3. Angažovanosť SR v regionálnych iniciatívach OECD, rozvojová pomoc SR

MZVaEZ SR na podporu spoločných projektov v roku 2016 vyčlenilo celkovú sumu 70 000 eur vo forme dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v súlade s uznesením vlády SR č. 480/2014. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25% rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak.

Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Projekty budú hodnotené a vyberané Koordinačným výborom podľa nasledujúcich kritérií:

  • súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD pre rok 2016,
  • projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienku pre vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.

Podmienky pre prihlásenie projektov:


Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným projektovým formulárom v elektronickej verzii najneskôr do 3. decembra 2015, poštou na adresu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Rozhodujúci dátum pre doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.

Projekt musí obsahovať:
a) základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR,
b) charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať,
c) náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR pre OECD, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom, ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa.

Výber projektov:

Pri predkladaní projektov je potrebné venovať pozornosť ďalším dôležitým ustanoveniam Mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:

1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.

2. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2016.

3. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie, predloženie prostredníctvom MZVaEZ SR Koordinačnému výboru a archivovať súvisiace dokumenty a doklady pre následnú kontrolu.

Po ukončení termínu na predkladanie projektov MZVaEZ SR vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru. Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
tel. číslo: 02/5978 3864, e-mail: adriana.dubenova@mzv.sk

alebo Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži:
tel.: 0033156265090, email: oecd.paris@mzv.sk

Súvisiace dokumenty


pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2016  (pdf; 145,92 kB)

rtf Rámcový formulár na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD   (rtf; 40,48 kB)

pdf Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD  (pdf; 123,7 kB)

pdf Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD   (pdf; 228,11 kB)


Dátum poslednej aktualizácie: 03.11.2015