Preskočiť navigáciu


Slovenská komisia pre UNESCO

Poslanie a aktivity Slovenskej komisie pre UNESCO


Poslaním Komisie je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia, a za týmto účelom zapájať do spolupráce na projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a príslušných ministerstiev, ako aj širokú verejnosť.

Hlavné úlohy komisie:

  • pôsobí ako poradný orgán vlády a Národnej rady Slovenskej republiky vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa UNESCO a jej programu
  • v styku s vládnymi orgánmi, ministerstvami a rôznymi organizáciami koordinuje činnosť vyplývajúcu zo spolupráce s UNESCO (zasadaní a rozhodnutí Generálnej konferencie UNESCO, zasadaní a odporúčaní Výkonnej rady, zasadaní medzivládnych výborov a rád, ako aj ďalších podujatí UNESCO
  • zabezpečuje aktívnu účasť SR na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a hodnotení programov UNESCO a jeho ďalších aktivít
  • informuje inštitúcie a širokú verejnosť SR o uskutočňovaných a plánovaných aktivitách UNESCO v jednotlivých sférach činnosti
  • je prvoradým partnerom - spolupracovníkom v krajine pre Sekretariát UNESCO v Paríži a zabezpečuje prepojenie na národné orgány a inštitúcie
  • rozvíja a koordinuje spoluprácu so zahraničnými národnými komisiami
  • zabezpečuje navrhovanie vhodných kandidátov do orgánov UNESCO
  • zabezpečuje presadzovanie návrhov SR do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, zoznamu UNESCO Pamäť sveta a ďalších zoznamov kultúrneho dedičstva UNESCO.

Organizačná štruktúra komisie


Uznesením vlády SR č. 6 z 12.1.1993 bola zriadená Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) ako poradný orgán vlády SR. Pozostáva z predsedníctva, sekretariátu (ktorý je súčasťou MZV SR), 6 výborov pre medzivládne programy UNESCO a 7 sekcií pre programové oblasti UNESCO. SK UNESCO a jej sekretariát zabezpečujú realizáciu aktivít UNESCO v SR.

Predseda komisie: Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Sekretariát SK UNESCO

Orgány komisie:

Plénum
Predsedníctvo
Byro
Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO


Plénum


Plénum UNESCO pozostáva z Predsedníctva SK UNESCO a členov jednotlivých sekcií a výborov SK UNESCO. Schádza sa spravidla raz ročne, aby prerokovalo správy o činnosti jednotlivých sekcií a výborov. Raz za štyri roky volí predsedu a podpredsedu SK UNESCO.Predsedníctvo Slovenskej komisie pre UNESCOProf. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
predseda Slovenskej komisie pre UNESCO, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP)

Ing. Július Oszlányi, CSc.

podpredseda Slovenskej komisie pre UNESCO, riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV, predseda Slovenského výboru pre program "Človek a biosféra" (MAB)

PhDr. Dagmar Kopčanová

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie

PhDr. Katarína Kosová

generálna riaditeľka Pamiatkového úradu, vedúca Sekcie pre kultúru

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

Ústav hydrológie SAV, predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP)

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP)

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

vedecký sekretár SAV, predseda Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských premien" (MOST)

Prof., RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

prorektorka pre vedu UK, Prírodovedecká fakulta UK, predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku Slovenskej komisie pre UNESCO

Ing. Alojz Androvič, CSc

riaditeľ Úseku automatizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave, predseda Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World)

Mgr. Anna Polievková

vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava

RNDr. Eva Majková, DrSc.

podpredsedníčka SAV pre výskum

JUDr. Ľubomír Fajták

riaditeľ Parlamentného inštitútu, Národná rada SR

Ing. Pavel Holík

generálny riaditeľ Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, Úrad vlády SR

JUDr. Dagmar Hupková

generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Božena Krížiková

generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo kultúry SR

RNDr. Jozef Klinda

riaditeľ Odboru starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy, Ministerstvo životného prostredia SR

Ing. Šárka Kovácsová

riaditeľka Odboru záležitostí EÚ medzinárodných vzťahov, Ministerstvo zdravotníctva SR

Mgr. Denisa Frelichová

riaditeľka Odboru pre OSN a odborné organizácie systému OSN, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRByro Slovenskej komisie pre UNESCO


Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.;Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ing. Július Oszlányi, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV
Mgr. Anna Polievková, Stredisko UNESCO, Univerzitná knižnica UK
Ing. Aurélia FÜLE, generálna tajomníčka, Sekretariát SK UNESCO, MZV SRSekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO


Sekretariát komisie je výkonným, profesionálnym orgánom komisie v rámci Odboru OSN a odborných medzinárodných organizácií OSN Ministerstva zahraničných vecí SR. Pripravuje podkladové materiály k problematike UNESCO pre zasadania vlády SR. Koordinuje spoluprácu v celoštátnom rozsahu s väzbami na systémy rôznych odborov a smerov. Sprostredkúva prenos informácií medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a organizáciami a inštitúciami v SR. Administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie (zasadnutia pléna, predsedníctva a výborov). Koordinuje činnosť SK UNESCO vo vzťahu k národným komisiám UNESCO iných krajín.

Kontakt:
Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Tel: 02/ 5978 - 3614, 3615
Fax: 02/ 5978 - 3659
Email: unesco@mzv.sk


Výbory pre medzivládne programy