Preskočiť navigáciu


Slovensko a UNESCO

Stála delgácia SR pri UNESCO
Medzinárodné dohovory SR - UNESCO
Praticipačný program
Stredisko UNESCO a študovňa OSN a UNESCO
Kluby UNESCO


Stála delegácia SR pri UNESCO


Pri Sekretariáte UNESCO v Paríži pôsobí Stála delegácia SR (organizačne spadajúca pod Veľvyslanectvo SR v Paríži), ktorá zabezpečuje kontakt so Sekretariátom UNESCO, s ostatnými stálymi delegáciami členských krajín a zastupuje záujmy SR v UNESCO v období medzi Generálnou konferenciou UNESCO.

Stály delegát SR pri UNESCO: veľvyslanec JUDr. Igor Grexa
Adresa: 1, rue Miollis, 75732 Paris, Cedex 15, FRANCE
Tel.: 00331/45683537, 45683538
Fax: 00331 /44490103
e-mail: dl.slovakia@unesco.orgMedzinárodné dohovory SR - UNESCO


Slovenská republika sa stala členským štátom UNESCO 9. februára 1993 podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

SR pristúpila k týmto významným medzinárodnoprávnym nástrojom, ktoré boli prijaté Generálnou konferenciou UNESCO:

1993


 • Všeobecný dohovor o autorskom práve s doplňujúcou deklaráciou týkajúcou sa článku XVII a rezolúcie týkajúcej sa článku XI, 6. september 1952.
 • Protokol č. 2 k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve týkajúcom sa aplikácie tohto dohovoru na činnosť niektorých medzinárodných organizácií, 6. september 1952.
 • Protokol č. 3 k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve týkajúceho sa ratifikácie, schválenia a podmieneného prístupu, 6. september 1952.
 • Dohovor o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu (Haagský dohovor), 14. máj 1954.
 • Protokol k dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, 14. máj 1954.
 • Dohoda týkajúca sa výmeny oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi, 3. december 1958.
 • Dohovor týkajúci sa medzinárodnej výmeny publikácií, 3. december 1958.
 • Dohovor týkajúci sa diskriminácie vo výchove, 14. december 1960.
 • Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií, 26. október 1961.
 • Dohovor o opatreniach zakazujúcich a zabraňujúcich nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva kultúrnych hodnôt, 14. november 1970.
 • Všeobecný dohovor o autorskom práve v znení revidovanom v Paríži 24. júla 1971 s Doplňujúcim vyhlásením vzťahujúcim sa na článok XVII a s rezolúciou týkajúcou sa článku XI, 24. júl 1971.
 • Protokol pozmeňujúci dohovor o autorskom práve, Paríž, 3. december 1982.
 • Protokol č. 2 k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve v znení revidovanom v Paríži 24. júla 1971 týkajúci sa aplikácie tohto dohovoru na činnosť niektorých medzinárodných organizácií, 24. júl 1971.
 • Dohovor o ochrane výrobcov zvukových nahrávok voči neoprávnenému zhotovovaniu ich kópií, 29. október 1971.
 • pdf Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  (pdf; 162,5 kB), 16. november 1972.
  Cieľom dohovoru je ochrana nenahraditeľného kultúrneho a prírodného dedičstva pred zničením. Prispieva k prehlbovaniu tolerancie, vzájomnej úcty, solidarity a medzinárodnej pomoci medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami a vytvára potrebné
  inštitucionálne a finančné mechanizmy.
 • Dohovor o uznaní štúdií, diplomov a hodností pri vyššom vzdelávaní v štátoch európskeho regiónu, 21. december 1979.
 • Protokol pozmeňujúci Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam osobitne ako biotopy vodného vtáctva, 3. december 1982.
 • Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam osobitne ako biotopy vodného vtáctva, ako bol doplnený protokolom z r. 1982.
 • Mnohostranný dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia autorských honorárov a doplnkový protokol, 13. december 1979.

1997


 • Dohoda o zjednodušení medzinárodnej výmeny vizuálnych a zvukových materiálov vedeckého a kultúrneho charakteru s podpisovým protokolom a vzorovým certifikátom v čl. IV uvedenej dohody, Bejrút, 10. december 1948.
 • Dohoda o dovoze vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych materiálov, Florencia, 17. jún 1950.
 • Protokol k dohode o dovoze vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych materiálov, Nairobi, 16. november 1976.

1999


Dohovor o uznávaní stredoškolských diplomov v európskom regióne, Lisabon, 11. apríl 1997


2004


Druhý protokol k Haagskemu dohovoru (1954) o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, Haag, 26. marec 1999


2006


Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003)

Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „Dohovor“) bol prijatý dňa 17. októbra 2003 na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO.
Prijatiu Dohovoru predchádzalo niekoľkoročné úsilie členských krajín UNESCO a ich vládnych expertov za podpory generálneho riaditeľa UNESCO pokračovať v analyzovaní medzinárodných právnych noriem platných v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a identifikovať tie oblasti, v ktorých sa pociťoval deficit právnej ochrany. Generálna konferencia UNESCO v roku 2001 konštatovala naliehavú potrebu náležitej ochrany nehmotnej zložky kultúrneho dedičstva a zdôraznila, že UNESCO je jedinou organizáciou, ktorej mandát sa vzťahuje na ochranu všetkých aspektov kultúrneho dedičstva. V nadväznosti na to usúdila, že najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je medzinárodný dohovor v duchu Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972. Slovenská republika sa v rokoch 2001 až 2003 podieľala na príprave nového normatívneho dokumentu UNESCO zameraného na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom odborného zastúpenia na prípravných expertných stretnutiach.

Cieľom dohovoru je vytvorenie takých podmienok na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré prispejú k upevňovaniu povedomia o nehmotnom kultúrnom dedičstve ako trvalej súčasti svetového kultúrneho dedičstva, k podpore a rozvíjaniu rozmanitosti jeho prejavov, k hlbšiemu poznaniu zložiek nehmotného kultúrneho dedičstva spoločenstiev, skupín a jednotlivcov a k jeho rozvoju na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Dohovor v spojitosti s ďalšími významnými medzinárodnými právnymi nástrojmi, upravujúcimi oblasť ľudských, sociálnych, kultúrnych práv i hmotného kultúrneho a prírodného dedičstva prispieva k prehlbovaniu tolerancie, vzájomnej úcty, solidarity a medzinárodnej pomoci medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami. Dohovor súčasne posilňuje inštitucionálne a finančné mechanizmy ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva vytvorením Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a Fondu nehmotného kultúrneho dedičstva.Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005)

Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (ďalej len „dohovor“) bol prijatý 20. októbra 2005 v Paríži na 33. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO.
Cieľom dohovoru je posilniť na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni mechanizmy vytvárajúce podmienky na uvedomenie si významu, ktorý prináša ľudstvu rozmanitosť jeho kultúr a v rámci nich konkrétnych kultúrnych prejavov. Ustanovenia dohovoru majú zabezpečiť, na princípoch definovaných v čl. 2, rozvoj interakcie medzi rozmanitými kultúrami, uznanie osobitného charakteru kultúrnych aktivít, tovarov a služieb a prijímanie takých politík a opatrení na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktoré pri zachovaní princípu rovnocennosti dohovoru s inými medzinárodnými zmluvami zabezpečia tak slobodnú tvorbu, rozvoj, šírenie kultúrnych prejavov ako i produkciu v rámci kultúrneho priemyslu.

Prijatie tohto dohovoru je logickým vyústením dlhoročnej diskusie vedenej a vzájomne koordinovanej odborníkmi v rámci medzinárodných organizácií, akými sú UNESCO, Európska únia, Rada Európy, Medzinárodná sieť o kultúrnej politike, na tému kultúrnej rozmanitosti a potreby jej zvýšenej ochrany najmä v dôsledku procesov globalizácie. Globalizácia, aj keď prináša nové možnosti výmen medzi kultúrami, môže rovnako predstavovať hrozbu najmä pre zraniteľnejšie kultúry a posilniť fenomén štandardizácie, ktorý sa javí ako hrozba pre kultúrnu rozmanitosť.

Tento medzinárodný právny dokument by mal pre kultúrnu rozmanitosť zohrávať podobnú úlohu a na rovnakej normatívnej úrovni, akú zohrávajú dohody Svetovej organizácie duševného vlastníctva pre duševné vlastníctvo, dohody Svetovej obchodnej organizácie pre obchod a multilaterálne dohody o životnom prostredí pre životné prostredie.

V novembri 2001 prijalo UNESCO Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti, na ktorú ako na morálny a politický záväzok nadviazalo ďalšie snaženie členských krajín UNESCO prijať medzinárodný právne záväzný dokument – dohovor stanovujúci súbor práv a povinností na národnej aj medzinárodnej úrovni zameraných na ochranu a podporu kultúrnej rozmanitosti.

Prijatie dohovoru treba chápať v kontexte ostatných právne záväzných nástrojov, ktoré prijalo UNESCO na ochranu rôznych aspektov kultúrneho dedičstva, a to najmä týchto dohovorov, ktorých zmluvnou stranou je i Slovenská republika:

 • Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003)
 • Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972)
 • Dohovor o prostriedkoch na zamedzenie nezákonného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrneho majetku (1970)
 • Dohovor o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu (1954)
 • Všeobecný dohovor o autorskom práve (1952, 1971).

V októbri 2003 prijala Generálna konferencia UNESCO jednomyseľné rozhodnutie otvoriť rokovania o predbežnom návrhu dohovoru, ktoré sa začali v septembri 2004. Vzhľadom na charakter dohovoru, ktorý berie do úvahy dvojakú povahu kultúrnych aktivít, tovarov a služieb, t. j. kultúrnu a ekonomickú, ako i vzhľadom na to, že prijatie dohovoru sa dotýka i určitých aspektov iných politík, najmä spoločnej obchodnej politiky a obchodných aspektov duševného vlastníctva, vstúpila do rokovaní o finálnej podobe textu dohovoru i Európska únia. Rada ministrov EÚ splnomocnila v novembri 2004 Európsku komisiu rokovať o dohovore v mene Spoločenstva a súčasne zabezpečiť, aby dohovor obsahoval ustanovenia umožňujúce EÚ stať sa zmluvnou stranou dohovoru. S cieľom, aby dohovor čo najskôr nadobudol platnosť vyzýva v súčasnosti Európska komisia členské štáty, aby dohovor čo najskôr ratifikovali. Na základe Rozhodnutia Rady EÚ o uzavretí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov č. 8668/06, ktoré schválila Rada ministrov 18. mája 2006, boli zároveň schválené aj opatrenia potrebné na to, aby sa zmluvnou stranou dohovoru stala i Európska únia (stalo sa tak 18. decembra 2006).2007


pdf Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe  (pdf; 1,26 MB)
Cieľom dohovoru je boj proti dopingu v športe, t.j. obmedzenie a vylúčenie dipingu zo športových aktivít. Šport zohráva významnú úlohu v oblasti ochrany zdravia, v morálnej a telesnej výchove a v podpore medzinárodného porozumenia.


Na začiatok stránkyParticipačný program UNESCO


Významným zdrojom finančných príspevkov UNESCO na projekty realizované Slovenskou komisiou pre UNESCO je Participačný program (PP).
Uskutočňuje sa v dvojročných obdobiach a je prostriedkom na dosiahnutie cieľov v prioritných oblastiach UNESCO.

V rámci nového kola výzvy Participačného programu UNESCO pre roky 2012-2013 GR UNESCO Irina Bokova vyzvala štáty s vyššou životnou úrovňou (krajiny OECD), aby sa vzdali nominácií v prospech ostatných členských štátov. Z tohto dôvodu sa predsedníctvo SK UNESCO uznieslo predložiť len projekty, ktoré spĺňali prísne stanovené kritériá UNESCO (orientácia na programové priority UNESCO, významný celospoločenský dosah, vysoká úroveň spracovania projektu). Výber zo 4 predložených projektov prebehol v dvoch kolách, pričom v prvom kole bol vyradený 1 projekt z dôvodu nesplnenia požiadaviek SK UNESCO.V rámci druhého kola bolo vybraným 3 projektom priradené prioritné poradie, pod ktorým boli oficiálne predložené centrále UNESCO v Paríži na schválenie.

Poradie projektov :
 1. Through Teachers and Mothers to Roma and Other Disadvantaged Children (k 1.2.2013 schválený)
 2. Education Tools Fair
 3. The Assistance in Overcoming the Digital Divide in Africa, Nebbi District, Uganda

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden projekt PP môže dosiahnuť 46.000 USD pre regionálne projekty, 35.000 USD ak je projekt na subregionálnej alebo interregionálnej úrovni, t.j. podieľajú sa na ňom min. dve iné krajiny, resp. 26.000 USD pre projekty na národnej úrovni danej krajiny), pričom výška finančného vkladu zo strany krajiny žiadateľa musí byť dostatočná na to, aby sa projekt mohol v patričnej kvalite zrealizovať. Vklad zo strany krajiny predkladateľa by mal tvoriť cca 50% celkovej sumy.

V rámci národných projektov UNESCO akceptuje iba projekty pripravené k výročiam osobností alebo inštitúcií, ktoré súvisia s UNESCO. Odporúčame pripraviť projekty s medzinárodnou účasťou s dôrazom na najmenej rozvinuté krajiny. Projekty odporúčané prostredníctvom Slovenskej komisie UNESCO musia priamo súvisieť s aktivitami UNESCO, konkrétne s významnejšími programami, interdisciplinárnymi projektmi, aktivitami týkajúcimi sa prioritných skupín ako ženy a deti. Výber a prioritu projektov stanovuje Slovenská komisia UNESCO, ktorá ich zároveň predkladá v UNESCO.

V rámci PP môže UNESCO poskytnúť pomoc vo forme:
 • služieb špecialistov alebo konzultantov,
 • štipendií odborného štúdia alebo študijných grantov,
 • publikácií, periodík a dokumentácie,
 • techniky a zariadení (inh, než vozidlá),
 • konferencií, stretnutí, seminárov a školení, prekladateľských a tlmočníckych služieb, cestovných nákladov účastníkov, služieb konzultantov a iných nevyhnutných služieb,
 • finančných príspevkov.

Pri rozhodovaní o predložených projektoch GR UNESCO berie do úvahy:
 • celkové množstvo finančných prostriedkov pridelených Generálnou konferenciou UNESCO na PP,
 • vyhodnotenie projektu odborným útvarom UNESCO,
 • potenciálny dosah daného projektu na napĺňanie cieľov predkladajúcej krajiny v oblasti kompetencií UNESCO a aktivít schválených Generálnou konferenciu, s ktorými musí mať predkladaný projekt zreteľný súvis,
 • snahu dosiahnuť vyváženejšiu distribúciu financií s dôrazom na potreby rozvojových krajín a vyššie uvedených priorít.

Ďalšími žiadúcimi charakteristikami projektu sú:
 • atribút medzinárodnej spolupráce pri realizácii projektu (dôraz na regionálnosť a inter-regionálnosť ),
 • vysoká spoločenská aktuálnosť projektu a jeho globalizačné aspekty,
 • využitie finančných prostriedkov predovšetkým pre samotnú odbornú oblasť a až na ďalších miestach asistencia v materiálno-technickej oblasti,
 • celkové vypracovanie projektu, konkrétnosť, dôkladnosť, zodpovednosť,
 • podpora projektu kompetentnými nadriadenými pracovníkmi ako aj partnermi (zahraničnými ) z ďalších partnerských inštitúcií,
 • snaha získať peniaze aj od iných sponzorov a od UNESCO žiadať len určitú časť z celkových nákladov.

Je potrebné, aby predkladateľ projektu na regionálnej úrovni získal podporu aspoň troch partnerských organizácií v zahraničí, ktoré požiadajú ich národné komisie UNESCO o zaslanie podporného listu predkladanému projektu. Dva podporné listy v stanovenom formáte musia byť súčasťou predkladaného projektu. Pre projekty na subregionálnej a interregionálnej úrovni sa vyždaujú dva podporné listy. Aj projekty na národnej úrovni je možné lepšie presadzovať s podpornými listami z iných krajín.

Prehľad participačných projektov od r. 2006Stredisko UNESCO a študovňa OSN a UNESCO


Stredisko UNESCO pôsobí v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Poslanie strediska:

 • informácie o činnosti, programoch a rôznych aktivitách UNESCO vo svete a na Slovensku
 • metodicko-poradenská činnosť a koordinácia klubov UNESCO na Slovensku
 • budovanie a sprístupňovanie fondu publikácií OSN a UNESCO
 • účasť na práci slovenského výboru pre program UNESCO - Pamäť sveta, ktorý je zameraný na záchranu dokumentárneho dedičstva
 • spolupráca so Sekretariátom UNESCO v Paríži, so Slovenskou komisiou pre UNESCO a Svetovou asociáciou klubov, stredísk a združení UNESCO

Stredisko UNESCO poskytuje tieto služby:

 • prezenčné štúdium najnovších dokumentov OSN a UNESCO
 • reprografické služby pre používateľov študovne
 • konzultačné služby
 • prístup k informáciám týkajúcim sa pridružených organizácií OSN na internete a CD-ROM

Fond študovne:

 • Oficiálne dokumenty a publikácie z depozitného fondu OSN a UNESCO
 • protokoly zo zasadnutí hlavných orgánov OSN / Bezpečnostnej rady, Ekonomickej a sociálnej rady, Poručenskej rady, Sekretariátu, Bezpečnostnej rady /
 • texty a registre medzištátnych zmlúv
 • výberovo, publikácie niektorých ďaľších medzinárodných organizácií pridružených k OSN ako FAO, UNIDO, GATT, ILO, IAEA, IMO.
 • všeobecné informácie o OSN a UNESCO (publikácie, ročenky, periodiká a štatistické prehľady z oblasti ekonomiky, demografie, ľudských práv, mierového úsilia, obchodu a financií, životného prostredia, medzinárodného práva)

Všetky publikácie sú v cudzích jazykoch, väčšinou v angličtine, zvyšok je vo francúzštine.
Používateľom je k dispozícii menný a systematický katalóg.
Konzultant poskytuje odborné informácie a sprostredkuje reprografické služby.
Celkovo je prístupných 100 titulov periodík a 150 titulov monografií. V prípade periodík sú v študovni k dispozícii aj predchádzajúce ročníky (väčšinou 2 - 5 rokov dozadu, pri ročenkách všetky ročníky). Staršie dokumenty sú uložené v skladoch a je možné si ich vypožičať aj absenčne.
Od roku 1998 je v študovni vyčlenený priestor, kde sú sprístupňované verejnosti informácie o činnosti UNESCO na Slovensku, resp. o aktivitách jednotlivých slovenských inštitúcií pracujúcich na programoch a projektoch UNESCO.

Bližšie informácie:

Mgr. Anna Polievková - vedúca strediska
Tel.: 02/ 5980 4142
Fax: 02/ 5443 4958
Email: unesco@ulib.sk
Otvorené :

pondelok: 12.00 - 17.00 hod.
utorok - piatok: 9.00 - 15.00 hod
júl - august: obmedzená letná prevádzka


Na začiatok stránkyKluby UNESCO


Viac informácií o kluboch UNESCO, ich činnosti a možnostiach zapojiť sa do celosvetovej siete klubov Vám poskytne Mgr. Anna Polievková, vedúca informačného strediska UNESCO.

Kontakt:
Poštová adresa:
Stredisko UNESCO - Univerzitná knižnica Bratislava
Michalská 1
814 17 Bratislava
Sídlo strediska:
Univerzitná knižnica Bratislava
Klariská 5
Bratislava
Telefón: 02/ 5980 4142
Fax: 02/ 5443 4958
e-mail: unesco@ulib.sk


Linky


UNESCO
Centrum svetového dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo zdravotníctva