Preskočiť navigáciu


SR v OSN

Slovenská republika a Organizácia Spojených národov (OSN)


Slovensko sa stalo členskou krajinou Organizácie Spojených národov 19. januára 1993 ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Slovensko, ako súčasť bývalého Československa, bolo jedným zo zakladateľských štátov OSN v roku 1945. Československý diplomat a Slovák Ján Papánek patril medzi autorov Charty OSN.

Slovenská republika aktívne podporuje globálne partnerstvá a efektívnu multilaterálnu spoluprácu. Z tohto dôvodu je členstvo v OSN jedným z hlavných pilierov zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Priority Slovenskej republiky v OSN sú založené na univerzálnych hodnotách multilateralizmu, rovnosti, transparentnosti, rešpektovania slobody a ľudských práv, mieru a bezpečnosti, sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja.

OSN môže počítať s podporou Slovenska v efektívnom zvládaní vznikajúcich globálnych výziev a príležitostí. Po 68 rokoch existencie je komplexná a zmysluplná reforma OSN nanajvýš aktuálna. Cieľom reformy je prispôsobiť aktivity OSN potrebám a realitám 21. storočia. Slovensko preto podporuje racionalizáciu a revitalizáciu činnosti Valného zhromaždenia OSN ako aj zmysluplnú reformu Bezpečnostnej rady OSN vrátane jej rozšírenia v oboch kategóriách členstva. V čase pokračujúcej globálnej finančnej a hospodárskej krízy Slovensko kladie osobitný dôraz na posilnenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (HSR), ktorá je prirodzeným styčným bodom v systéme OSN pre rozvoj. Cieľom tohto úsilia je zlepšenie koordinácie a zabránenie zdvojeným činnostiam. Dôležitou súčasťou reformy manažmentu, bez ktorej nemôže byť komplexné posilnenie OSN dosiahnuté, je rozpočtová zodpovednosť a efektívne využívanie financií.

Slovenská republika bola v rokoch 2010 – 2012 po prvýkrát vo svojej samostatnej histórii členom Hospodárskej a sociálnej rady OSN, ktorá je jedným z hlavných orgánov OSN. Dňa 10. januára 2012 bol veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, Miloš Koterec jednomyseľne zvolený na post predsedu Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Členstvo Slovenskej republiky v Hospodárskej a sociálnej rade OSN predstavovalo cennú a jedinečnú príležitosť na pro-aktívnu spoluprácu v globálnom úsilí dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj formou posilnenej spolupráce všetkých relevantných aktérov, vrátane medzinárodných finančných inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora, univerzít a mládeže.

Po úspešnom členstve v Bezpečnostnej rade OSN v r. 2006-2007 a členstve v Rade OSN pre ľudské práva v r. 2008-2011, členstvo a následné predsedníctvo v Hospodárskej a sociálnej rade predstavujú úspešné zavŕšenie prvých 20 rokov členstva Slovenskej republiky v OSN. Slovensko si tento významný míľnik pripomína ako skúsená krajina, ktorá je v popredí aktivít zameraných na tri hlavné piliere práce OSN: mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva.

Aktivity Slovenskej republiky v OSN zahŕňajú aj budovanie kapacít OSN v Reforme bezpečnostného sektora (SSR – Security Sector Reform), v ktorej vďaka predsedníctvu v neformálnych pracovných skupinách v rámci OSN (rozšírená základná skupina a skupina priateľov SSR) hrá vedúcu úlohu.

Ľudské práva sú jedným z hlavných pilierov slovenskej zahraničnej politiky. Na základe iniciatívy Slovenskej republiky prijal Výbor OSN pre ľudské práva v roku 2011 „Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa“. V rokoch 2009 – 2010 Slovensko viedlo aktivity smerujúce k univerzálnej implementácii Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ICC – International Criminal Court) v Haagu. V roku 2011 bola Slovenská republika zvolená do Byra zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného súdneho dvora (ICJ – International Court of Justice) v Haagu.

Slovensko sa aktívne angažuje v operáciách na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Okrem účasti v mierovej operácii OSN na Cypre (UNFICYP) a na Blízkom východe (UNTSO) Slovensko vedie Regionálne koordinačné centrum “Juh” v operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Táto operácia funguje s mandátom Bezpečnostnej rady OSN. Aj v mierovej misii ISAF v Afganistane pôsobia jednotky SR. V neposlednom rade je Slovenská republika aktívna aj v ďalších regiónoch sveta, napr. v misii EUMM v Gruzínsku a v misii UNTSO v Izraeli a Sýrii.

Podrobnejšie informácie o aktivitách Slovenskej republiky v mierových operáciách OSN sú na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky: www.mod.gov.sk

V roku 2014 predsedá Slovensko 1 zo 6 hlavných orgánov OSN: Slovenský diplomat a sudca Peter Tomka predsedá Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu (2012-2015). V roku 2012 predsedal Hospodárskej a sociálnej rade OSN veľvyslanec Miloš Koterec. Slovensko je rovnako hrdé na to, že profesionalita a expertíza našich diplomatov bola uznaná aj zo strany Generálneho tajomníka OSN. Od januára 2012 je Ján Kubiš (bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky) vo funkcii osobitného predstaviteľa Generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a vedúcim Úradu OSN v Afganistane (UNAMA). Od januára 2009 do januára 2012 Ján Kubiš pôsobil vo funkcii Výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie (UNECE – United Nations Economic Commission for Europe) v Ženeve. Od júna 2008 vedie slovenský diplomat Miroslav Jenča Regionálne centrum pre preventívnu diplomaciu v Strednej Ázii (UNRCCA) a zároveň pôsobí vo funkcii osobitného predstaviteľa Generálneho tajomníka OSN.

Kontaktné inštitúcie:


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor pre OSN a medzinárodné organizácie (OSNO)
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5978 3611
Fax: +421 2 5978 3619
e-mail: osno@mzv.sk
web: www.mzv.sk

Stála misia Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku
Permanent Mission of the Slovak Republic
To the United Nations in New York
801 Second Avenue, 12th Floor
New York, NY 10017
USA
Tel.: +1 212 286 8880
Fax: +1 212 286 8419
e-mail: un.newyork@mzv.sk
web: www.mzv.sk/unnewyork

Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2014