Preskočiť navigáciu


Školstvo

Sekcia pre vzdelávanie


Priority sekcie:
  • podpora základného, stredného, odborného, technického, vedeckého a vyššieho vzdelávania
  • podpora vzdelávania a výchovy detí v predškolskom veku a učiteľov
  • podpora a rozvoj gramotnosti
  • vzdelávanie v oblasti HIV/AIDS, udržateľného rozvoja, ľudských práv, mieru a kultúry mieru, médií
  • podpora vytvárania stratégií vzdelávania, učebných plánov a učebníc
  • presadzovanie práva na vzdelanie
  • boj proti diskriminácii vo vzdelávaní a výchove
  • vytváranie a rozširovanie siete asociovaných škôl (ASPnet) a univerzitných katedier (UNITWIN)

Programy UNESCO:
LIFE - Literacy Initiative for Empowerment, 2006-2015, zahŕňa 35 krajín, v ktorých žije 85% negramotného obyvateľstva sveta
EDUCAIDS - Global Initiative on Education and HIV/AIDS, 2006-2015, pre 46 krajín subsaharskej Afriky
EFA - Education for All by 2015
TTISSA - Teacher Training Initiative in Sub-Saharan Africa
ESD - Education for Sustainable Development, v rámci Dekády vzdelávania pre udržateľnž rozvoj 2005-2014


Katedry UNESCO


Katedry UNESCO sú zakladané v rámci programu UNITWIN (University Twinning and networking scheme), s cieľom podporiť výskum a rozvoj vzdelávania. Na Slovensku pracujú 4 Katedry:

Katedra UNESCO pre výchovu k ľudským právam
Univerzita Komenského
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Odbojárov 10/A
820 05 Bratislava 25

Kontakt:
Doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Tel: 00421 - 2 - 5011 7623
Tu nájdete informácie o aktivitách katedry.


Katedra UNESCO pre trvalo udržateľný rozvoj a ekologické vedomie
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita Zvolen
Kolpašská 9B
969 01 Banská Štiavnica 1

Kontakt:
JUDr. Emil Čerkala, PhD. - vedúci katedry
Mgr. Erika Kočická, PhD - zástupkyňa vedúceho katedry
Tel. 00421 - 45 - 5206391
Fax: 00421 - 45 - 6920117
E-mail: katedraunesco@gmail.com
Tu nájdete informácie o aktivitách katedry.

UNESCO - Katedra pre interdisciplinárny výskum v informatike a vzdelávaní
Univerzity Konštantína Filozofa
Pedagogická fakulta UKF
Drážovská cesta 4
949 01 Nitra

Kontakt:
Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. - vedúci katedry
Tel/fax: 00421 - 37 - 6408 260
Tu nájdete informácie o aktivitách katedry

UNESCO-katedra prekladateľstva
Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 16

Kontakt:
Doc. PhDr. Hochel Branislav, CSc. - vedúci katedry
Tel: 00421 - 2 - 52920238
Fax: 00421 - 2 - 52966016
Tu nájdete informácie o aktivitách katedry

UNESCO Katedra manažmentu kultúry a umenia
Vysoká škola múzických umení
Ventúrska 3
813 01 Bratislava

Kontakt:
Doc. Milan Rašla - vedúci katedry
Tel: 00421 - 2 - 5443 2172
Fax: 00421 - 2 - 5443 0125

Pridružené školy UNESCO