Preskočiť navigáciu


Veda

Aktivity Sekcií pre prírodné a spoločenské vedy, pre životné prostredie a pre informatiku sa prevažne orientujú na činnosť v rámci medzinárodných programov UNESCO

Sekcia pre životné prostredie


Priority:
 • podpora spolupráce medzi štátmi v oblasti výskumu a ochrany životného prostredia
 • podpora a ochrana biologickej rozmanitosti
 • ochrana a rozvoj špecifických ekosystémov a biosférických rezervácií

Programy UNESCO:
MAB (Program UNESCO „Človek a biosféra“)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzinárodné a medzivládne programy UNESCO:
Slovenský výbor pre program Človek a biosféra


Sekcia pre spoločenské vedy


Priority:
 • rozvoj etiky vo vede a technológii (vytváranie katedier pre bioetiku, učebných textov).
 • presadzovanie ľudských práv
 • podpora rozvoja filozofie
 • odstraňovanie a zmierňovanie chudoby
 • podpora športových aktivít
 • výskum a riadenie spoločenských premien

Programy UNESCO:
IBC (Medzivládny výbor pre bioetiku)
MOST (Medzivládny program „Riadenie spoločenských premien“)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzivládne programy UNESCO:
Slovenský výbor pre program Riadenie spoločenských premien
Medzinárodný výbor UNESCO pre bioetiku (IBC)


Sekcia pre prírodné vedy


Priority:
 • podpora spolupráce medzi štátmi v oblasti výskumu, vedy, zdravia, pitnej vody, režimov riek, oceánov, pobreží a ostrovov,
 • spolupráca v oblasti geologických vied, využitia energie a riadenia prírodných zdrojov
 • spolupráca v oblasti výuky prírodných vied (matematiky, fyziky, chémie, biológie, HIV/AIDS) na školách
 • podpora pôsobenia žien vo vede
 • podpora a rozvoj spolupráce univerzít a priemyslených odvetví
 • rozvoj dialógu o problematike vedy a udržateľného rozvoja, ako aj o otázke klimatickej zmeny

Programy UNESCO:
IHP (Medzinárodný hydrologický program UNESCO)
IGCP (Medzinárodný geovedný program UNESCO)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzivládne programy UNESCO:
Slovenský výbor pre Medzinárodný hydrologický program
Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program


Sekcia pre informatiku


Priority:
 • rozširovanie informácií a zlepšovanie prístupu k informáciám pre všetkých, podpora rozvoja knižníc
 • podpora projektov e-governance
 • rozvíjanie schopností efektívneho využívania informácií, kritickej analýzy
 • rozvíjanie gramotnosti v oblasti informačných technológií
 • komunikácia a informácie a HIV/AIDS
 • IT a mládež, postihnutí a znevýhodnení občania
 • celoživotné vzdelávanie v oblasti IT
 • rozvíjanie gramotnosti v oblasti informačných technológií
 • podpora budovania informačnej spoločnosti

Programy UNESCO:
IFAP (Medzivládny program „Informácie pre všetkých“)
IPDC (Medzinárodný program pre rozvoj komunikácie)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzivládne programy UNESCO
Slovenský výbor pre program "Informácie pre všetkých"



Výbory pre medzivládne a medzinárodné programy UNESCO v rámci Slovenskej komisie pre UNESCO


Vstupom Slovenskej republiky do UNESCO (9.2.1993) sa utvorili možnosti na nadviazanie na predchádzajúcu činnosť slovenských odborníkov v rámci medzivládnych programov UNESCO a na rozvíjanie aktivít Slovenských výborov pre vybrané programy UNESCO.

Realizácie projektov spolupráce s UNESCO prebieha na akademických, vysokoškolských a rezortných pracoviskách. Účasť slovenských vedeckovýskumných pracovísk v medzivládnych programoch UNESCO umožňuje ich zapojenie do medzinárodnej vedeckej spolupráce v uvedených oblastiach, medzinárodné porovnanie výsledkov slovenskej vedy a jej prezentáciu v zahraničí.