Preskočiť navigáciu


Veda

Aktivity Sekcií pre prírodné a spoločenské vedy, pre životné prostredie a pre informatiku sa prevažne orientujú na činnosť v rámci medzinárodných programov UNESCO

Sekcia pre životné prostredie


Priority:
 • podpora spolupráce medzi štátmi v oblasti výskumu a ochrany životného prostredia
 • podpora a ochrana biologickej rozmanitosti
 • ochrana a rozvoj špecifických ekosystémov a biosférických rezervácií

Programy UNESCO:
MAB (Program UNESCO „Človek a biosféra“)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzinárodné a medzivládne programy UNESCO:
Slovenský výbor pre program Človek a biosféra


Sekcia pre spoločenské vedy


Priority:
 • rozvoj etiky vo vede a technológii (vytváranie katedier pre bioetiku, učebných textov).
 • presadzovanie ľudských práv
 • podpora rozvoja filozofie
 • odstraňovanie a zmierňovanie chudoby
 • podpora športových aktivít
 • výskum a riadenie spoločenských premien

Programy UNESCO:
IBC (Medzivládny výbor pre bioetiku)
MOST (Medzivládny program „Riadenie spoločenských premien“)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzivládne programy UNESCO:
Slovenský výbor pre program Riadenie spoločenských premien
Medzinárodný výbor UNESCO pre bioetiku (IBC)


Sekcia pre prírodné vedy


Priority:
 • podpora spolupráce medzi štátmi v oblasti výskumu, vedy, zdravia, pitnej vody, režimov riek, oceánov, pobreží a ostrovov,
 • spolupráca v oblasti geologických vied, využitia energie a riadenia prírodných zdrojov
 • spolupráca v oblasti výuky prírodných vied (matematiky, fyziky, chémie, biológie, HIV/AIDS) na školách
 • podpora pôsobenia žien vo vede
 • podpora a rozvoj spolupráce univerzít a priemyslených odvetví
 • rozvoj dialógu o problematike vedy a udržateľného rozvoja, ako aj o otázke klimatickej zmeny

Programy UNESCO:
IHP (Medzinárodný hydrologický program UNESCO)
IGCP (Medzinárodný geovedný program UNESCO)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzivládne programy UNESCO:
Slovenský výbor pre Medzinárodný hydrologický program
Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program


Sekcia pre informatiku


Priority:
 • rozširovanie informácií a zlepšovanie prístupu k informáciám pre všetkých, podpora rozvoja knižníc
 • podpora projektov e-governance
 • rozvíjanie schopností efektívneho využívania informácií, kritickej analýzy
 • rozvíjanie gramotnosti v oblasti informačných technológií
 • komunikácia a informácie a HIV/AIDS
 • IT a mládež, postihnutí a znevýhodnení občania
 • celoživotné vzdelávanie v oblasti IT
 • rozvíjanie gramotnosti v oblasti informačných technológií
 • podpora budovania informačnej spoločnosti

Programy UNESCO:
IFAP (Medzivládny program „Informácie pre všetkých“)
IPDC (Medzinárodný program pre rozvoj komunikácie)

Výbory Slovenskej komisie pre UNESCO pre medzivládne programy UNESCO
Slovenský výbor pre program "Informácie pre všetkých"Výbory pre medzivládne a medzinárodné programy UNESCO v rámci Slovenskej komisie pre UNESCO


Vstupom Slovenskej republiky do UNESCO (9.2.1993) sa utvorili možnosti na nadviazanie na predchádzajúcu činnosť slovenských odborníkov v rámci medzivládnych programov UNESCO a na rozvíjanie aktivít Slovenských výborov pre vybrané programy UNESCO.

Realizácie projektov spolupráce s UNESCO prebieha na akademických, vysokoškolských a rezortných pracoviskách. Účasť slovenských vedeckovýskumných pracovísk v medzivládnych programoch UNESCO umožňuje ich zapojenie do medzinárodnej vedeckej spolupráce v uvedených oblastiach, medzinárodné porovnanie výsledkov slovenskej vedy a jej prezentáciu v zahraničí.