Preukazovanie bezúhonnosti

Výpisy a odpisy z trestných registrov

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (na základe dohody alebo bez nej) nebude mať bezprostredný vplyv na priame práva občanov pokiaľ ide o otázky preukazovania bezúhonnosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019