Vstup cudzincov na územie SR

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.


V období od 6. apríla 2020 do odvolania nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou nižšie uvedených prípadov, pričom povinnosť dodržať karanténu a ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR tým nie je dotknutá:

 

 

 • cudzinci - osoby so vzťahom k občanovi SR, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;

 

 • cudzinci - pendleri, s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce v jednotnom formáte;

 

 • cudzinci, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky;

 

 • cudzinci, ktorí sa preukážu výnimkou udelenou Úradom verejného zdravotníctva SR na základe platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Táto osoba je  povinná odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín, ak Úrad verejného zdravotníctva SR neudelil výnimku aj na odovzdanie tohto výsledku negatívneho testu;

 

 • cudzinci – príslušníci policajných zborov prechádzajúci územím SR (vstup a tranzit) na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníci ozbrojených síl a NATO, ktorí sa preukážu súhlasom Ministerstva vnútra SR alebo Ministerstva obrany SR.

 

 • osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Českej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva);

 

 • osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Maďarska, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty a v prípade, že nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte zdržiavanie sa na území Maďarska najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva);

 

 • cudzinci – občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci navracajúci sa do členského štátu EÚ, ktorého sú občanom. Tieto skutočnosti preukážu pri hraničnej kontrole príslušníkovi Policajného zboru cestovným dokladom (doklad totožnosti alebo cestovný pas). Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt;

 

 • cudzinci – po po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci vykonávajúci tranzit do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt;

 

 • cudzinci - po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní

 

 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín;

 

 • osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity;

 

Vstup na územie SR je umožnený všetkým nasledovným cudzincom:

 • vodičom nákladnej dopravy, pilotom, členom posádok lietadiel alebo iným členom leteckého personálu, posádkam lodnej nákladnej dopravy, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí prekračujú hranicu SR aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri preprave domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa,

 

 • vodičom a posádkam osobnej, leteckej a autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie SR;

 

 • vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičom a posádkam vykonávajúcim prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad;

 

 • zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia

 

 • osobám po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby zdravotných stavov svojich alebo osôb im blízkym;

 

 • osobám vstupujúcim na územie SR z dôvodu realizácie súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, príp. práva styku s maloletým dieťaťom po preukázaní sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou.

 

 • osobám po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorí sú zamestnancami medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie a majú na území SR miesto výkonu práce a ich rodinným príslušníkom;

 

 • osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby a sú držitelia potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube);

 

 • osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. (Títo sú povinní, pri prekračovaní hraníc SR, preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným vyhlásením o rodinnom vzťahu, pričom tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Ak ich pobyt v SR presiahne dobu 24 hodín sú povinní pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín.)

 

 • osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v niektorom v susedných štátoch SR, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Títo sú povinní, pri prekračovaní hraníc SR, preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným vyhlásením o rodinnom vzťahu, pričom tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Cudzinci sú povinní pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín.

 

 • osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR po preukázaní tejto skutočnosti hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku  (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy);

 

 • osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, ktoré obhospodarujú pozemky na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice po preukázaní tejto skutočnosti hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku  (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy);

 

 • osobám po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečujúcim servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádkam poľnohospodárskej techniky a ich sprievodu v období od 1. júna 2020 do 30. októbra 2020.

 

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020  (pdf; 145.01 KB)

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4363/2020 - 26.05.2020 (doplnenie - vycestovanie do 48 hodín)  (pdf; 108.06 KB)

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/45032020 01/06/2020 (doplnenie - vycestovanie do 48 hodín a tranzit)  (pdf; 150.17 KB)

 

Žiadosti o doplňujúce informácie nad rámec vyššie uvedených je potrebné adresovať priamo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR - suhcp@minv.sk.

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1.6.2020 Dátum vytvorenia: 17.3.2020