Hospodárske a finančné záležitosti

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti - ECOFIN

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) zodpovedá za politiku EÚ v troch hlavných oblastiach: hospodárska politika, daňové otázky a regulácia finančných služieb. 

 

Radu ECOFIN tvoria ministri hospodárstva a financií všetkých členských štátov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

 

Konajú sa aj osobitné zasadnutia ECOFINu, na ktorých sa zúčastňujú národní ministri zodpovední za rozpočet a európsky komisár pre finančné plánovanie a rozpočet, aby pripravili ročný rozpočet EÚ.

 

Zasadnutia Rady ECOFIN sa vo všeobecnosti konajú raz za mesiac. Slovenskú republiku v Rade zastupuje minister financií Slovenskej republiky.

 

Viac informácií o Rade ECOFIN

 

 

Euroskupina

Euroskupina je neformálny orgán, v rámci ktorého ministri členských štátov eurozóny rokujú o záležitostiach týkajúcich sa eura, za ktoré nesú spoločnú zodpovednosť. 

 

Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť úzku koordináciu hospodárskych politík medzi členskými štátmi eurozóny. Snaží sa tiež presadzovať podmienky pre silnejší hospodársky rast.

 

Euroskupina zodpovedá aj za prípravu samitov eurozóny a za nadväzujúce opatrenia.

 

Euroskupina zvyčajne zasadá raz za mesiac, v predvečer zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Na zasadnutiach Euroskupiny sa zúčastňuje aj komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá a prezident Európskej centrálnej banky.

Viac informácií o Euroskupine

 

 

Samit eurozóny (Eurosamit)

Na samite eurozóny sa stretávajú hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín eurozóny, predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. Samity eurozóny poskytujú strategické usmernenia pre hospodársku politiku eurozóny.

 

Samit eurozóny vydáva politické usmernenia na zabezpečenie hladkého fungovania hospodárskej a menovej únie. Tieto usmernenia pomáhajú koordinovať všetky príslušné oblasti politiky medzi členskými štátmi eurozóny. 

 

Pravidelné rokovania na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú jednotlivých povinností vyplývajúcich z členstva v eurozóne, umožňujú krajinám eurozóny okrem iného lepšie zohľadniť aspekt eurozóny pri tvorbe ich vnútroštátnych politík. 

 

Keďže otázky súvisiace s eurozónou majú politický a hospodársky význam pre všetky krajiny EÚ, pravidelne sa o nich rokuje aj na zasadnutiach Európskej rady.

Viac informácií o Eurosamite

 

 

Ďalšie informácie ohľadom hospodárskych a finančných záležitostiach EÚ nájdete aj na stránke Ministerstva financií SR

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2019 Dátum vytvorenia: 11.4.2013