Sankcie EÚ

 

V rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ uplatňuje sankcie na dosiahnutie špecifických cieľov SZBP. Sankcia (prípadne reštriktívne opatrenie) uložená zo strany EÚ, označuje súhrn donucovacích opatrení - obmedzení, príkazov alebo zákazov - zavedených za účelom zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, vyplývajúci 1) zo záväzných rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN prijatých na základe kapitoly VII Charty OSN, alebo 2) zo samostatného (autonómneho) rozhodnutia EÚ. Sankcie EÚ môžu byť prijaté voči tretím štátom, neštátnym subjektom ale i jednotlivcom (napríklad teroristickým skupinám a teroristom). Úlohou sankcií je dosiahnuť zmenu v činnosti alebo politike príslušných subjektov, ktoré predstavujú zásadné porušovanie medzinárodného práva alebo ľudských práv, alebo nerešpektovanie právneho štátu a demokratických zásad.

Ciele sankcií: Európska únia uplatňuje sankcie na dosiahnutie špecifických cieľov SZBP, ktorými sú:

 • ochrana spoločných hodnôt, nezávislosti a celistvosti Únie v súlade so zásadami Charty OSN
 • posilnenie bezpečnosti Únie vo všetkých smeroch
 • zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosť v súlade so zásadami Charty OSN, ako aj so zásadami Helsinského záverečného aktu a s cieľmi Parížskej charty OBSE
 • rozvoj demokracie a právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd.

Rozhodovanie v EÚ o prijatí sankcií: O prijatí sankcií rozhoduje Rada, ktorá jednohlasne prijíma príslušné rozhodnutie na základe čl. 29 Zmluvy o EÚ, vyjadrujúce tento zámer. Prijatiu rozhodnutia predchádza práca pracovných skupín, konkrétne skupiny zodpovednej za vzťahy s dotknutým tretím štátom, Pracovnej skupiny radcov pre vonkajšie vzťahy (RELEX) a Výboru stálych zástupcov (COREPER II). V prípade, že sa sankcie v zmysle rozhodnutia Rady týkajú i oblastí v kompetencii Európskej komisie, táto následne vypracuje na základe čl. 215 Zmluvy o fungovaní EÚ návrh nariadenia, ktoré Rada prijíma kvalifikovanou väčšinou. Rozhodnutia a nariadenia Rady, ktorými sa ukladajú sankcie alebo reštriktívne opatrenia, sú uverejňované v Úradnom vestníku EÚ (kedy nadobúdajú účinnosť).
Vykonávanie sankcií: Nariadenia EÚ ukladajúce sankcie majú priamy účinok v členských štátoch EÚ a za ich uplatňovanie sú zodpovedné samotné členské štáty. Sankcie musí dodržiavať každý, kto sa nachádza na území členského štátu, vrátane osôb s diplomatickou imunitou a inými diplomatickými výsadami a vrátane zahraničných podnikateľských subjektov, ktoré sú na území členského štátu zapísané v Obchodnom alebo inom zodpovedajúcom registri. Štátne orgány SR vykonávajú dozor nad dodržiavaním legislatívy EÚ na území SR a sú oprávnené sankcionovať porušenie opatrení EÚ.
 

Druhy sankcií:

 
 • diplomatické sankcie (vyhostenie diplomatov, prerušenie diplomatických vzťahov, pozastavenie oficiálnych návštev)
 • obchodné sankcie (všeobecné sankcie spojené s obchodnou činnosťou)
 • finančné sankcie(zmrazenie aktív alebo hospodárskych zdrojov, zákaz finančných transakcií, obmedzenia vývozných úverov alebo investovania)
 • vojenské (zbrojné embargo)
 • dopravné sankcie (obmedzenie pozemného, leteckého či lodného spojenia)
 • komunikačné sankcie (obmedzenie poštového, rozhlasového a televízneho spojenia)
 • športové a kultúrne sankcie (napr. zákaz štartu športovcov na akciách v sankcionovanom štáte, bojkot kultúrnych a športových podujatí)
 • obmedzenia vstupu na územie štátu
 • prerušenie spolupráce s treťou krajinou.

Zbrojné embargá: Zbrojné embargá sa môžu uplatňovať s cieľom zastaviť prísun zbraní a vojenského materiálu do oblastí konfliktov alebo v prospech režimov, ktoré by ich pravdepodobne použili na vnútornú represiu alebo agresiu voči inej krajine. V tomto ohľade právne nástroje SZBP ukladajúce zbrojné embargo zvyčajne zahŕňajú:
zákaz predaja, dodávky, prevodu alebo vývozu zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a náhradných dielov zákaz financovania a poskytovania finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb spojených s vojenskými činnosťami a zabezpečovania výroby, údržby a používania zbraní.

Z týchto zákazov zvyčajne existujú určité obmedzené výnimky, najmä v prípade vybavenia použiteľného na:
 • humanitárne alebo ochranné účely
 • operácie krízového riadenia (operácie OSN a EÚ, regionálnych organizácií napr. Africká únia)
 • operácie odmínovania.

Hospodárske a finančné sankcie: Pozostávajú z vývozných a dovozných zákazov (obchodných sankcií, ktoré sa môžu uplatňovať na špecifické produkty, ako napríklad technologické zariadenia, ropa, diamanty), zákazov poskytovania osobitných služieb (sprostredkovateľských služieb, finančných služieb, technickej pomoci), zákazov letov, zákazov investovania, platieb a pohybu kapitálu alebo zrušenia colných preferencií. Reštriktívne hospodárske a finančné opatrenia vrátane cielených finančných sankcií musia byť uplatňované všetkými osobami a subjektami, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť v EÚ, vrátane štátnych príslušníkov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Cielené finančné sankcie: EÚ často ukladá cielené finančné sankcie, ktoré môžu byť nasmerované na špecifické osoby, skupiny alebo subjekty zodpovedné za politiky alebo činnosť, voči ktorým sú výhrady. Takéto sankcie pozostávajú z povinnosti zmraziť všetky fondy a hospodárske zdroje cieľových osôb a subjektov a zo zákazu vytvárania fondov alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo dostupných alebo inak prospešných týmto osobám a subjektom. Výnimky sú možné za osobitných podmienok a pri osobitných postupoch (napr. fondy potrebné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie).

Obmedzenia vstupu (zákaz udelenia víz alebo cestovania): Na štátnych príslušníkov tretích krajín sa môže vzťahovať zákaz vstupu do EÚ. Členské štáty sú vyzvané, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zabránenie osobám uvedeným na zozname vstúpiť na ich územia alebo prejsť cez ich územia. Existujú výnimky zo zákazu udelenia víz alebo zákazu cestovania, ak ide o humanitárne alebo iné dôvody, alebo aby sa dodržali povinnosti členského štátu v rámci medzinárodného práva.
Cielené sankcie EÚ ako nástroj v boji proti terorizmu: EÚ uplatňuje sankcie v kontexte rezolúcií BR OSN č. 1267/1999 a 1373/2001. Opatrenia sú prijaté voči jednotlivcom a skupinám uvedeným v tzv. „zozname teroristov EÚ“. EÚ takisto uplatňuje sankcie proti Al-Káide a Talibanu uložené zo strany OSN.
 

Legislatíva Slovenskej republiky na uplatňovanie medzinárodných sankcií

Národná rada Slovenskej republiky prijala 7.11.2016 zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.


Zákon č. 289/2016 Z. z. upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie a pôsobnosť príslušných ústredných orgánov pokiaľ ide o priestupky za porušenie sankcií. Ustanovuje základné pojmy, jednotlivé oblasti uplatňovania sankcií, odchýlky od sankčného režimu a zhromažďovanie informácií a údajov.


Zákon č. 289/2016 Z. z. nadobudol účinnosť 15. novembra 2016.


Kontakty na príslušné štátne orgány:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel: 00421 2 4854 1111
Fax: 00421 2 4333 7827
www.economy.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 5949 4111
Fax: 00421 2 5249 4794
www.telecom.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Tel.: 00421 2 20482 111
Fax: 00421 2 20482 271
www.culture.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5937 4111
Fax: 00421 2 5937 4335
www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5094 1111
Fax: 00421 2 5094 4397
www.minv.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 2046 0000
www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5935 3111
Fax: 00421 2 5935 3600
www.justice.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 00421 48 4300 111
www.indprop.gov.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5958 3048
www.finance.gov.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 20.1.2020 Dátum vytvorenia: 9.4.2015