Životné prostredie

Rada pre životné prostredie (ENVI)

Rada ENVI pozostáva z ministrov životného prostredia, ktorí sa stretávajú spravidla 4-krát za rok. Rozhodujú kvalifikovanou väčšinou.
V tejto oblasti má Európske spoločenstvo za úlohu podporovať harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj ekonomických aktivít, ktoré rešpektujú požiadavku zabezpečenia vysokej úrovne kvality životného prostredia. Aby sa tento cieľ dosiahol, Rada pomáha ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie, šetrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov, biodiverzitu, obehové hospodárstvo a podporuje tiež opatrenia na medzinárodnej úrovni zamerané na riešenie regionálnych a globálnych environmentálnych problémov. Podieľa sa  na zabezpečovaní líderskej pozície EÚ v rámci globálneho boja s klimatickou zmenou prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov. Jedným z najdôležitejších dokumentov na dosiahnutie toho, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 je Európska zelená dohoda (European Green Deal) a Európsky klimatický zákon (European Climate Law).

 

Viac informácií: 

Rada ENVI

Ministerstvo životného prostredia (priority EK)

Dátum poslednej aktualizácie: 29.4.2020 Dátum vytvorenia: 11.4.2013