Vnútroštátna koordinácia európskych záležitostí

Vnútroštátna koordinácia realizácie politík EÚ prešla na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 1. novembra 2010 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č.403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ministerstvo realizuje plnenie mechanizmu spolupráce medzi vládou SR a Národnou radou SR, koordináciu a nadrezortný dohľad nad záležitosťami, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a plní úlohy s tým súvisiace pri plnom rešpektovaní vecných kompetencií ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Pravidelné informovanie o aktuálnom dianí v Európskej únii pred rokovaniami príslušných formácií Rád EÚ, o rámcových pozíciách Slovenskej republiky a o tom ako strategické iniciatívy korešpondujú so zámermi vlády SR, v súlade so zákonom č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie bude realizované prostredníctvom informačných materiálov, ktorých obsah a prílohy budú zverejňované na tejto stránke.

Základ existujúcej koordinačnej štruktúry v Slovenskej republike vychádza a v podstate kopíruje štruktúru rozhodovacieho procesu v EÚ (tzn. pracovné skupiny, Coreper/zvláštne výbory a formácie Rady). V podmienkach Slovenskej republiky sú jej základnými článkami rezortné koordinačné skupiny a komisia pre záležitosti EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Slovenské zastúpenie v pracovných orgánoch Rady Európskej únie

 

Rezortné koordinačné skupiny

Rezortná koordinačná skupina (ďalej RKS) je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorý vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR v rámci rozhodovacieho procesu. V prípade záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti ministerstva RKS zabezpečuje ich riešenie v kooperácii s príslušnými rezortmi. RKS na začiatku rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje na základe legislatívneho plánu Európskej komisie prioritné akty z pohľadu SR v rámci svojej pôsobnosti. Podobne v koordinácii so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje nelegislatívne právne akty a iné akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým bude vypracované predbežné stanovisko. Koordinuje prípravu a proces schvaľovania predbežného stanoviska k návrhom aktov EÚ. Rokuje a berie na vedomie informáciu o návrhoch pozícií SR na rokovania v pracovných skupinách EÚ prezentovanú zástupcami vecne príslušných štruktúr rezortu.
 

 

Komisia pre záležitosti EÚ

Komisia pre záležitosti EÚ predstavuje druhý stupeň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Zástupcovia jednotlivých ministerstiev, resp. iných ústredných orgánov štátnej správy sa pravidelne každý týždeň stretávajú na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zasadnutí tejto komisie a rokujú o problematike, ktorá je v pôsobnosti Coreper-u I a II. Komisia pre európske záležitosti schvaľuje návrh inštrukcie, ktorá je k jednotlivým bodom rokovania Coreper-u pripravená kompetentne príslušnými ministerstvami.

Návrh mandátu na zasadnutia Rady EÚ vypracúva zodpovedné ministerstvo a to na základe dovtedy spracovaných dokumentov (rámcová pozícia, stanovisko, inštrukcia), resp. v logickej nadväznosti na tieto dokumenty a taktiež z hľadiska znalosti situácie a posledného vývoja pri rokovaniach o danej problematike na úrovni všetkých členských štátov EÚ.
 

 

Spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky v záležitostiach EÚ

V záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, ako aj skĺbenia politickej a expertnej úrovne (resp. zákonodarnej a výkonnej moci) je pri spracovávaní návrhov európskej legislatívy do procesu tvorby stanovísk Slovenskej republiky od jeho začiatku súčasne s exekutívou zapojená aj Národná rada Slovenskej republiky prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti a odborného aparátu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada má právomoc prijímať záväzné stanoviská pre zástupcov Slovenska v príslušnom orgáne EÚ.

Právna úprava spolupráce NR SR a vlády SR týkajúcej sa návrhov právne záväzných aktov EÚ vychádza z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 2, odsek 2) a nasledovných zákonov a uznesení vlády:
 

pdf Ustavný zákon z 24. júna 2004 o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie  (pdf; 30.51 KB)

 

Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ

 

Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2019 Dátum vytvorenia: 5.6.2014