Elektronizácia služieb

Prioritná os 1

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie. 1.1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Financovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dĺžka realizácie projektu:
30 mesiacov
Oprávnené obdobie:
júl 2013 – december 2015
Celkové výdavky projektu:
9 926 696,00 EUR
 

Ciele projektu


Vybudovanie elektronických služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ( ďalej len "ministerstvo") vytvorením a nasadením informačného systému ministerstva ako aj prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.

Vybudovanie riešenia zabezpečujúceho služby, ktoré priamo vykonáva ministerstvo.

Vybudovanie riešenia zabezpečujúceho služby, ktoré priamo sprostredkováva ministerstvo.

Vybudovanie systému, ktorý bude obsahovať vlastnosti pre riešenie požiadaviek občanov a podnikateľov v oblastiach podpory pri cestách do zahraničia, riešení krízových situácií, podpory podnikateľského prostredia, konzulárnych a zdieľaných služieb.
 

Prínos projektu


Národný projekt: „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ priamo prispeje k strategickým cieľom Stratégie informatizácie spoločnosti nasledovným spôsobom:
 
1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
Cieľom projektu je zníženie náročnosti riešenia životných situácií pre občanov a podnikateľov a pomoc verejnej správe pri spracovávaní súvisiacej agendy. Dosiahnutie uvedeného cieľa spolu so zvýšením komfortu pri vybavovaní služieb priamo vplýva na zvýšenie spokojnosti verejnosti s verejnou správou.
 
2. Elektronizácia procesov verejnej správy
Verejnosť očakáva, aby úroveň poskytovania služieb verejnou správou bola porovnateľná so službami, ktoré poskytuje súkromný sektor, najmä pokiaľ ide o presnosť, včasnosť a dostupnosť. Cesta k tomuto cieľu vedie cez zefektívňovanie a elektronizáciu procesov verejnej správy. Predmetom projektu je vytvorenie a skvalitnenie špecifických elektronických služieb verejnej správy.
 
3. Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy
Vytvorenie elektronických služieb zvýši efektivitu poskytovania príslušných služieb verejnou správou (skráti čas potrebný pre poskytnutie služieb). Zároveň vytvorí predpoklady pre skvalitnenie služieb verejnej správy ako aj obmedzenie rizík spojených s výkonom príslušných služieb bez ich elektronizácie.
 
4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy
Uskutočnením projektu budú zamestnanci verejnej správy priamo vystavení novým informačným technológiám a ich implementácii, čím sa priamo úmerne zvýšia ich poznatky z oblastí IT a riadenia.

Systém informačných systémov ministerstva bude logicky rozdelený do modulov, ktoré pozostávajú z nasledovných častí:
 • Autorizačný modul
 • Modul štátno – občianskej agendy
 • Modul matričnej agendy
 • Modul cestovných dokladov
 • Modul vodičských preukazov
 • Modul občianskych preukazov
 • Modul náhradných cestovných dokladov
 • Modul register trestov
 • Modul osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • Modul pomoci v núdzi
 • Modul poskytnutie pôžičky
 • Modul sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov
 • Modul preprava zbraní
 • Modul služby pomoci občanom
 • Modul služby podpory podnikateľov
 • Modul podporné služby
 • Modul správa číselníkov
 • Modul DMS
 • Modul MIS
 • Modul prezentačnej vrstvy
 • Modul rezervačný systém
 

Hlavné aktivity projektu


Aktivita 1. Analýza a dizajn –ukončená aktivita
Aktivita 2. Implementácia – ukončená aktivita
Aktivita 3. Testovanie – ukončená aktivita
Aktivita 4. Nasadenie - ukončená aktivita
Aktivita 5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - ukončená aktivita
 

Podporné aktivity projektu


Aktivita 6: Riadenie projektu - ukončená aktivita
Aktivita 7: Publicita a Informovanosť - ukončená aktivita
 

Dňa 10. februára 2015 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DZ211101200340101, ktorým bol aktualizovaný časový harmonogram realizácie hlavných a podporných aktivít národného projektu.
 

 • Časový harmonogram realizácie hlavných aktivít národného projektu – 7/2014 – 9/2015;
 • Časový harmonogram realizácie podporných aktivít národného projektu – 7/2013 – 10/2015.

Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DZ211101200340101 bol na základe výsledku procesu verejného obstarávania aktualizovaný aj podrobný rozpočet národného projektu.

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DZ211101200340102 bol uzatvorený z dôvodu aktualizácie úrovne sofistikovanosti služieb, ktoré sú predmetom národného projektu „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky".

Dňa 23. októbra 2015 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DZ211101200340103, ktorým bol aktualizovaný časový harmonogram realizácie hlavných a podporných aktivít národného projektu.
 
 • Časový harmonogram realizácie hlavných aktivít národného projektu – 7/2014 – 11/2015;
 • Časový harmonogram realizácie podporných aktivít národného projektu – 7/2013 – 12/2015.


pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf; 963.36 KB)

pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf; 568.28 KB)

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf; 568.54 KB)

pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (pdf; 556,57 kB)

 

Dňa 1.12.2015 boli ukončené všetky hlavné aktivity projektu „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v 
pôsobnosti MZVaEZ SR“ a uvedeným dňom bol informačný systém úspešne uvedený do prevádzky.

 

Dňa 21.12.2015 sa uskutočnila Záverečná konferencia k ukončeniu realizácie projektu „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v 
pôsobnosti MZVaEZ SR“, ktorej cieľom bolo odbornej a širokej verejnosti prezentovať  funkcionality a  prínosy nového informačného  systému MZVaEZ SR.

 

 pdf Program konferencie  (pdf; 425.85 KB) 

 

Dňa 31.12.2015 boli ukončené všetky podporné aktivity projektu. 

 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Sprostredkovateľský orgán OPIS
Riadiaci orgán OPIS
Európska únia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.opis.gov.sk

www.nsrr.sk

www.informatizacia.sk
 
Dátum poslednej aktualizácie: 11.1.2016 Dátum vytvorenia: 12.5.2015