Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Nazaj

Spojené informačné dní - Granty pre samosprávu

Spojené informačné dní - Granty pre samosprávu

30.5.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Za účasti predstaviteľov samosprávy, vyšších územných celkov, občianskych a odborných organizácií, regionálnych rozvojových agentúr, akademickej obce, podnikateľského sektora, ako aj zástupcov úspešne zrealizovaných projektov sa uskutočnil v mesiaci máj projekt série štyroch spojených informačných dní - Granty pre samosprávu v mestách Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín (24.5.) 


Organizátormi spojených informačných dní - Granty pre samosprávu boli Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond a aktívnu súčinnosť na tomto projekte poskytlo aj Združenie miest a obcí Slovenska a informačná sieť Europe Direct v regiónoch koordinovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.


Na projekte na podporu priblíženia možností viacerých finančných mechanizmov a grantových schém občanom Slovenska sa obsahovo, prezentačne a mediálne aktívne podieľalo aj  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Úrad vlády SR predstavením grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Hlavným cieľom spojených infodní bolo pomôcť mestám a obciam získať komplexnejší prehľad o európskych grantoch v rôznych oblastiach a rozsahu na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom mieste a v rámci jedného dňa. 


V rámci spojených infodní boli prezentované  Vyšehradské granty, Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska, komunitárne programy EÚ: Európa pre občanov, Erasmus+ a programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa,  INTERREG Dunajský nadnárodný program a programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, ale aj spoločná európska iniciatíva Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy.

Prezentácie jednotlivých programov, finančných mechanizmov a grantových schém sú k dispozícii so stavom (máj 2018)