Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Nazaj

V4 – Slovensko na ceste k Smart cities

V4 – Slovensko na ceste k Smart cities

6.3.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Problematika rozvoja konceptu inteligentných miest, využívanie najnovších inovácií, príklady dobrej praxe z Európy a možnosti financovania projektov, vrátane kombinácie rôznych grantov boli predmetom odbornej konferencie, ktorú v rámci predsedníctva SR vo V4 zorganizovalo v Bratislave 5. marca 2019 Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Smart Cities Klubom, ako aj aktívnou účasťou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovenská republika má spracovaný koncepčný dokument v oblasti podpory inovatívnych riešení v slovenských mestách a schému na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách, v rámci ktorej bolo podporených už 10 projektov v pilotnej fáze. Výsledkom paralelne s konferenciou prebiehajúcim rokovaním štátnych tajomníkov krajín V4 rezortov hospodárstva bolo vytvorenie organizačnej platformy vrátane kreovania pracovných skupín s cieľom výmeny informácií, zdieľania skúseností, vytvorenia katalógu riešení firiem, hľadania finančných mechanizmov a viaczdrojového financovania projektov v oblasti inteligentných miest. S príkladmi najnovších inovácií v oblasti Smart Cities a dobrej praxe z Európy pre slovenské mestá, obce a regióny vystúpili zástupcovia zo Švédska, Dánska, Nórska, Veľkej Británie, Holandska a krajín V4.


Prezentácie z podujatia sú k dispozícií na: https://smartcitiesklub.sk/v4-slovensko-na-ceste-k-smart-cities-prezentacie-na-stiahnutie/