Spoločné programovanie EÚ v Keni - podmienky zapájania sa do výziev

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o možnosti zapojenia slovenských subjektov do výziev vyhlásených v rámci Spoločného programovania členských štátov EÚ v Keni.
 
Na základe dohody členských štátov EÚ sa proces Spoločného programovania v Keni  začal v roku 2013, kedy bola prijatá Spoločná stratégia EÚ pre spoluprácu na podporu Strednodobého plánu Kene v období rokov 2014-2017. K jeho obsahu a následnej implementácii sa prihlásila aj Slovenská republika do časti poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, prostredníctvom AgriFi Kenya programu (Podpora produktívneho, aplikovaného a trhovo integrovaného drobného poľnohospodárstva v Keni vrátane príspevku pre Africký investičný nástroj). 
 
 

Podmienky zapájania sa do výziev

Všeobecné súťažné podmienky sa zameriavajú na predloženie podnikateľských zámerov na podporu investícií v oblasti zlepšenia a zefektívnenia poľnohospodárskeho hodnotového reťazca, čiže na podporu konečných príjemcov/drobných farmárov, najmä v suchom postihnutých provinciách krajiny. 
 

 

Zohľadňované kritériá

 • ekonomické – dopyt trhu, tvorba pracovných miest, perspektíva pridanej hodnoty pre región, (predbežne sa uvažuje o 7 provinciách, ktoré zatiaľ neboli špecifikované)
 • environmentálne – zelená ekonomika, pozitívny dopad intervencií na životné prostredie a naopak, (ide o nosnú tému všetkých troch grantových kôl),
 • sociálne – zapojenie znevýhodnených skupín obyvateľstva, pracovné podmienky, dopad na miestne komunity, 
 • inštitucionálne – tvorba politík a opatrení na pritiahnutie investícií do poľnohospodárstva.
 

Rámcové tematické oblasti podnikateľských zámerov

 • služby a školenia na zvýšenie farmárskej produkcie, 
 • investície na ochranu pôdy a vody, 
 • dodávky sezónnych poľnohospodárskych vstupov, ktoré nie sú subvencované z iných finančných mechanizmov, 
 • dotácie na podporu rôznych typov podnikania, ktoré nie sú vhodné na komerčné financovanie.
 
Biznis plány by mali byť predložené agropodnikmi, farmárskymi družstvami, asociáciami, alebo inými subjektami zainteresovanými v danom hodnotovom reťazci - výrobné organizácie, poskytovatelia služieb či školení, obchodníci - od manažérov skladovacích zariadení, spracovateľov až po predajcov. 
 
 

Modely spolupráce 

Ťažiskovým kritériom výberu žiadateľa je jeho registrácia v Keni, vzhľadom na to možno pre vstup slovenských subjektov uvažovať o nasledovných modeloch:
 
 • kenský podnikateľský subjekt/ kenská farmárska asociácia - slovenský podnikateľský subjekt/slovenská mimovládna organizácia; 
 • kenská farmárska asociácia - slovenská mimovládna organizácia v Keni; resp.,
 • kenský podnikateľský subjekt/ kenská farmárska asociácia - slovenský podnikateľský subjekt. 
 
Žiadateľom o grant je kenský subjekt s registráciou v Keni, slovenský subjekt je spolužiadateľom 
 
 

Grantové kolá a vyhodnocovanie projektov

Hodnota subgrantu sa pohybuje od 200 000 eur do 1 mil. eur. Predpokladá sa poskytnutie 50 subgrantov. Indikovaná hodnota celého balíka, ktorý administruje grantový manažér predstavuje vyše 22 mil. eur.
 
Uskutočnia sa tri grantové kolá:
 • júl 2018 – 10 až 15 grantov, uzavretie zmlúv odhad september/október 2018
 • december 2018 – 30 až 40 grantov, uzavretie zmlúv odhad júl/august 2019
 • jeseň 2019 – 5 až 10 grantov, uzavretie zmlúv odhad december 2019
 
Dĺžka každej výzvy je 6 týždňov. Do súťaže je potrebné zaslať krátke koncepty podnikateľských zámerov (max. 6-7 strán). Semifinalistom poskytne grantový manažér technickú pomoc pri vypracovaní finálnej verzie projektového návrhu a podnikateľského zámeru. V tejto fáze záujemcovia skladajú finančnú záruku v hodnote 1000 eur, ktorá sa im v prípade schválenia žiadosti refunduje. 
 
Návrhy projektov po formálnej kontrole grantového manažéra posudzuje 5-členná nezávislá investičná komisia pozostávajúca z kenských odborníkov (poľnohospodárstvo, bankovníctvo, obchod a pod.) Po jej odporúčaní žiadosti schvaľuje Riadiaca komisia programu AgriFi Kenya. 
 

 

Financovanie projektov

Kombinácia grantu (30 až 50% celkového rozpočtu podnikateľských zámerov) je možná s prípadným spolufinancovaním z iných zdrojov žiadateľa. EIB realizuje dotácie cez Africký investičný nástroj a úroky pôžičiek z komerčných bánk. Grant je vyplácaný na základe preinvestovaných prostriedkov formou predložených faktúr. Technická pomoc zo strany grantového manažéra zahŕňa aj spoluprácu pri zostavovaní žiadosti o úver (dotácia úrokov cez EIB) zo strany komerčných bánk na prefinancovanie spoluúčasti žiadateľa. Tieto úvery môžu byť poskytnuté aj inými ako partnerskými bankami EIB, napr. európskymi bankami a pod.
 
Bližšie informácie: Veľvyslanectvo SR v Keni, Izabela Nagyová, Tel.: 00254202721896, 00254202721898 E-mail: izabela.nagyova@mzv.sk 
Dátum poslednej aktualizácie: 13.3.2018 Dátum vytvorenia: 13.3.2018