Zvýhodnené vývozné úvery pre podnikateľov

Schéma pre zvýhodnené úvery je platná od 1. januára 2016 a je určená pre slovenských exportérov, ktorí majú kontrakty v rozvojových krajinách oprávnených prijímať zvýhodnené úvery. Takáto forma štátnej podpory exportu podlieha medzinárodne platným pravidlám Konsenzu OECD kapitola III a kritériám pre zvýhodnené financovanie, ktoré sú založené na trvalo udržateľných princípoch financovania krajín s nízkymi príjmami OECD. 
 
 
EXIMBANKA SR môže podporovať zvýhodnené vývozné úvery pre verejného zahraničného odberateľa slovenských tovarov alebo služieb, so splatnosťou dlhšou ako dva roky v krajine, ktorá je podľa medzinárodných pravidiel oprávnená prijímať zvýhodnený úver (zoznam oprávnených krajín je dostupný na stránke EXIMBANKY SR) pričom projekt musí spĺňať  požiadavky medzinárodných pravidiel OECD pre oblasť zvýhodnených vývozných úverov.
 
 

Hlavné výhody schémy pre podnikateľov

 • Možnosť poistenia obchodných prípadov, realizovaných v rozvojových 
 • Možnosť vstúpiť do teritórií, kam doteraz slovenskí exportéri v prípade vôle zúčastniť sa na štátnych tendroch vstúpiť nemohli, nakoľko na uvedené teritórium bolo nevyhnutné poskytnúť financovanie za zvýhodnených podmienok. 
 • Slovenský exportér tak môže ponúknuť svojmu zahraničnému partnerovi financovanie nákupu slovenskej produkcie alebo služieb za zvýhodnených podmienok: 
 • zvýhodnené úrokové sadzby,
  - možnosť použiť príspevok na odpustenie časti  istiny poskytnutého úveru, 
  - predĺženie splatnosti úveru. 

 

 

Obrázok: Schéma procesu poistenie odberateľského úveru
 
 

Základné podmienky poskytnutia zvýhodneného úveru

 • existencia vývozného kontraktu s verejným zahraničným odberateľom slovenských tovarov alebo služieb (napr. ministerstvo, štátne inštitúcia, agentúra, územná samospráva, municipalita a pod.)
 • vývozný odberateľský úver vo vzťahu k vývoznému kontraktu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky
 • preukázateľný rozvojový aspekt projektu
 
 

Schvaľovací cyklus obchodného prípadu

Výšku príspevku na odpustenie časti úveru určuje MF SR po prerokovaní s MZVaEZ SR tak, aby boli splnené podmienky medzinárodných pravidiel a dosiahnutá úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru, ktorá sa pohybuje v závislosti od krajiny na úrovni od 35 % – 50 %. Tieto príspevky budú kryté z výdavkov štátneho rozpočtu a súčasne budú vykazované do OECD ako štátna rozvojová spolupráca (ODA). EXIMBANKA SR v rámci schémy viazanej obchodnej pomoci zastrešuje dorovnávanie úrokových rozdielov a určuje predĺženie splatnosti úveru.
 

 

Ako postupovať v prípade záujmu o zvýhodnený vývozný úver

Ak slovenský exportér plánuje vstúpiť na teritórium oprávnených krajín, zrealizovať vývoz tovarov alebo služieb, ktorých odberateľom bude verejný subjekt importujúcej krajiny a financovanie tejto transakcie bude spĺňať parametre v zmysle medzinárodných pravidiel a §12 zákona 352/2015 Z. z., je ideálne, aby navštívil EXIMBANKU SR už v úvodnej fáze prípravy vývozu. EXIMBANKA SR pomôže pri nastavení štruktúry financovania v súlade s medzinárodnými pravidlami tak, aby bola transakcia oprávnená na štátnu podporu. 
 
Oprávnenosť transakcie bude posúdená v rámci procesu schvaľovania obchodného prípadu. Ten zahŕňa, okrem interného dvojstupňového schvaľovacieho procesu v EXIMBANKE SR aj schválenie medzirezortnej komisie (MF SR, MZVaEZ SR prípadne ďalší vecne príslušný rezort). V rámci schvaľovacieho procesu v EXIMBANKE SR už musí byť predložená aj analýza technickej uskutočniteľnosti, dopad vplyvov na životné prostredie a ľudské práva v krajine konečného určenia a posúdenie rozvojového aspektu projektu na rozvoj miestnej ekonomiky.
 
 
Podrobné informácie o produkte je tiež možné nájsť na internetovej stránke EXIMBANKY SR. Podnikateľom však v prípade záujmu odporúčame kontaktovať priamo EXIMBANKU SR, kde Vám naši zamestnanci prostredníctvom e-mailových adries poistenie@eximbanka.sk alebo international_relations@eximbanka.sk ochotne poradia  priamo vo vzťahu k Vášmu konkrétnemu obchodnému prípadu.  
Dátum poslednej aktualizácie: 6.2.2018 Dátum vytvorenia: 6.2.2018