Formy pomoci v krízovej situácii

Krízová situácia býva spôsobená ťažko predvídateľnou mimoriadnou udalosťou alebo jej následkami, ktoré ohrozujú ľudské životy, ich zdravie a majetok. Vzhľadom na jedinečnú povahu každej krízovej situácie nie je možné stanoviť univerzálny postup uplatňovanej pomoci. Prioritou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (ďalej len "ministerstvo") je rýchla a adekvátna reakcia, ktorú si vyžaduje neodkladnosť riešenia situácie. Pomoc zo strany ministerstva je zabezpečovaná v závislosti od konkrétneho prípadu, po jeho dôkladnom zhodnotení a zvážení možných rizík. Môže ísť o poskytnutie informácie, odporúčania spôsobu návratu slovenského občana do SR, resp. do najbližšej bezpečnej krajiny, príp. kontaktovanie príbuzných v SR. V prípade zhoršenia zdravotného stavu poškodeného občana mu je sprostredkovaná odborná lekárska pomoc.

Ministerstvo ani zastupiteľské úrady Slovenskej republiky nemôžu hradiť výdavky spojené s návratom do Slovenskej republiky, či miesta obvyklého pobytu ani s lekárskym ošetrením. V tejto súvislosti odporúčame slovenským občanom, aby kontatkovali príbuzných za účelom prevodu peňazí v rámci celého sveta službou Western Union, eventuálne zastupiteľský úrad so žiadosťou o poskytnutie návratnej finančnej pomoci.

Konkrétne možnosti a formu pomoci v danej krízovej situácii slovenskí občania vopred prekonzultujú s ministerstvom, resp. s príslušným zastupiteľským úradom.

Ministerstvo prostredníctvom príslušného zastupiteľského úradu kontaktuje registrovaných občanov SR nachádzajúcich sa v rizikovej oblasti a upozorní ich na hroziace nebezpečenstvo formou telefonátu, SMS alebo e-mailu. V prípade zlyhania moderných komunikačných kanálov, akými sú napr. mobily, internet a pod., odporúčame čerpať informácie o miestnej organizácii riešenia krízovej situácie z tradičných zdrojov – rádia, miestnych oznamov a pod..

Opustenie krajiny (evakuácia) je krajnou možnosťou riešenia krízovej situácie, keď sú životy občanov v bezprostrednom ohrození. Opustenie krajiny je dobrovoľné a uskutočňuje sa na požiadanie. Pokiaľ občan SR nereaguje v súlade so zverejnením najvyššieho stupňa cestovného odporúčania „okamžite opustiť krajinu“, alebo nevyužije ponúknutý spôsob evakuácie,ministerstvo nemôže zaručiť poskytnutie ďalšej možnosti. Opustenie krajiny sa uskutočňuje v prvom rade dostupnými komerčnými spoločnosťami, ktoré v danom teritóriu pôsobia. Ministerstvo v spolupráci s príslušnými zastupiteľskými úradmi sú občanom SR nápomocní pri zisťovaní evakuačných trás, vzdušných, námorných aj pozemných liniek, ktoré prepravia občanov z krízovej oblasti do bezpečia. Pokiaľ v dôsledku závažného zhoršenia bezpečnostnej situácie už nejestvuje možnosť opustiť postihnutú krajinu, resp. jej oblasť, ministerstvo zváži asistovanú repatriáciu občanov SR špeciálnymi prostriedkami SR alebo členských štátov EÚ. Aj tieto dopravné služby môžu byť spoplatnené. Slovenským občanom a ich rodinným príslušníkom bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky môže byť z objektívnych dôvodov zabezpečená preprava do najbližšej bezpečnej krajiny EÚ.

Opustenie krajiny môže byť sťažené počas pandémie alebo vojenských konfliktov, keď väčšina krajín preruší činnosť svojich zastupiteľských úradov, rizikové štáty zatvoria hranice, letiská a medzinárodná doprava je obmedzená alebo dokonca celkom prerušená. Ministerstvo nemôže zaručiť slovenským občanom evakuáciu z pandemických oblastí.

Ministerstvo nenesie zodpovednosť za škody spôsobené krízou alebo spojené s evakuáciou.

Ministerstvo nemôže zabezpečiť evakuovaným slovenským občanom dlhodobo žijúcim mimo SR ubytovanie a prostriedky na živobytie na území SR.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.6.2018 Dátum vytvorenia: 6.10.2014