Životné situácie (rodinné právo, dedenie)

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Úprava uzavretia manželstva nie je harmonizovaná v žiadnych spoločných európskych normách medzinárodného práva súkromného. Pre občanov sa režim uzatvárania manželstva nemení. 

 

Postup pri predkladaní dokladov určuje Ministerstvo vnútra SR a nerozlišuje, či ide o občana Spojeného kráľovstva alebo iného štátneho občana, ani, či bol sobáš uzavretý pred koncom prechodného obdobia alebo po ňom.  

 

Viac informácií o uzatváraní sobášov v EÚ nájdete napríklad na stránke YourEurope. Všeobecné informácie o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť snúbencami pre sobáš s cudzincom na území SR nájdete napríklad na stránke Migračného informačného centra.

 

ROZVOD

Právo EÚ v oblasti rozvodu je regulované ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel 2a). V zmysle dohody o vystúpení sa bude toto nariadenie uplatňovať aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (t.j. po 31. 1. 2020)  a to na súdne konania začatéi pred skončením prechodného obdobia (t.j. súdne konania začaté do 31.12.2020).

 

V zmysle nariadenia si manželia môžu vybrať súd, na ktorý podajú návrh na rozvod. Súd si môžu vybrať podľa rôznych kritérií súvisiacich s tým, kde spolu manželia žijú/žili, kde žije jeden z nich prípadne prepojených na štátne občianstvo. Všetky možnosti sú alternatívne, to znamená, že manželia si môžu vybrať ktorúkoľvek možnosť. Rozsudok o rozvode bude automaticky uznaný aj v Spojenom kráľovstve aj v SR. Detailnejšie informácie je možné nájsť napr. na stránke YourEurope.

 

Po uplynutí prechodného obdobia sa režim v oblasti vzájomného uznávania rozhodnutí o rozvode bude riadiť v zmysle budúcej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ak dohoda bude túto oblasť upravovať. V opačnom prípade sa bude spravovať Dohovorom o uznávaní rozvodov a o zrušení manželského spolužitia (Haag, 1970, vyhl. č. 131/1976 Zb.). Otázku právomoci na konanie, t.j. na ktorý súd je potrebné podať žiadosť o rozvod, sa bude po uplynutí prechodného obdobia v Slovenskej republike spravovať zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

 

MAJETKOVÉ REŽIMY MANŽELOV

Majetkové režimy manželov (otázky správy majetku manželov alebo vysporiadanie (bezpodielového) spoluvlastníctva manželov) sú upravené v nariadení (EÚ) č. 2016/1103 (nariadenie o majetkových režimoch manželov). Toto nariadenie však bolo prijaté vo forme posilnenej spolupráce a Spojené kráľovstvo a Slovenská republika na ňom neparticipujú. To znamená, že sa bude aj naďalej postupovať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa tejto oblasti. 

 

V podmienkach Slovenskej republiky to znamená postupovať v zmysle zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má majetok na území Slovenskej republiky. Na konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vecne a miestne príslušným okresný súd, v ktorého obvode má žalovaný trvalý pobyt. Ak by sa však majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nachádzal v inom štáte, musel by slovenský súd konanie zastaviť pre nedostatok svojej právomoci. 

 

ÚPRAVA RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

Právo EÚ upravuje oblasť rodičovských práv a povinností v nariadení (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel 2a). V oblasti úpravy rodičovských práv a povinností má nariadenie veľmi širokú pôsobnosť. Vzťahuje sa na tradičné formy rodičovských povinností vo vzťahu rodiča a dieťaťa a to napr. právo styku, určenie pobytu dieťaťa,  opatrovníctva,  ochrany majetku dieťaťa, schválenie dohody o vyporiadaní dedičstva, vycestovanie dieťaťa alebo umiestnenie dieťaťa do ústavnej alebo pestúnskej starostlivosti. Súčasne poskytuje pravidlá právomoci súdov a uznávania a výkonu rozhodnutí na území členských štátov. Všeobecne platí, že súdy pri rozhodovaní vychádzajú z obvyklého pobytu dieťaťa v čase podania návrhu.

 

Návrh na úpravu rodičovských práv podáva rodič na príslušný okresný súd v mieste bydliska dieťaťa. Konanie je na území Slovenskej republiky oslobodené od súdnych poplatkov. Viac informácií nájdete napríklad na stránke YourEurope.

 

V zmysle dohody o vystúpení sa bude podľa uvedeného nariadenia postupovať aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ  a to v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (t.j. súdne konania začaté do 31.12.2020).

 

V prípade absencie regulácie tejto oblasti v budúcej dohode o úprave vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa oblasť rodičovských práv a povinností po uplynutí prechodného obdobia bude spravovať Dohovorom  o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag, 1966, ozn. č. 344/2002 Zb.). Oblasť medzinárodných únosov sa bude riadiť Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag, 1980, ozn. č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924).

 

OSOBNÝ BANKROT

Osobný bankrot sa bude po ukončení prechodného obdobia riadiť na Slovensku slovenským právom a v Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne (počas členstva UK v EÚ ako aj v prechodnom období) reguluje nariadenie (EÚ) č. 2015/848 nariadenie o insolvenčnom konaní, prepracované znenie. Nariadenie sa uplatňuje len do konca prechodného obdobia. Po ňom sa uznanie britského rozhodnutia bude spravovať ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. 7/2005 Z.z., § 175), ktorý vyžaduje pre uznanie vzájomnosť. Zatiaľ nie je jasné, či bude zabezpečená. 

 

DEDENIE

Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje na nariadení (EÚ) č. 650/2012 (nariadenie o dedičských veciach). To znamená, že jeho vystúpením z EÚ sa vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu situácia v oblasti dedenia nezmení.

 

O dedičstve po slovenskom štátnom príslušníkovi bude, tak ako doteraz, rozhodovať slovenský súd (aj keď tento v čase smrti žil v Spojenom kráľovstve), teda notár poverený súdom ako komisár. Pokiaľ však ide o majetok, ktorý sa nachádza na území Spojeného kráľovstva, bude o ňom rozhodovať súd Spojeného kráľovstva. V Spojenom kráľovstve sa ustanoví v dedičstve správca, ktorý predovšetkým uhradí dedičskú daň a iné dane a zvyšný majetok je potom predmetom dedičstva. 

 

O dedičstve nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky, po štátnom príslušníkovi Spojeného kráľovstva, ktorý v čase smrti žil na území Slovenskej republiky rozhodujú slovenské súdy/notári len

 

a) ak štát, ktorého je poručiteľ príslušníkom, ani nevydáva dedičstvo slovenských občanov slovenským súdom, ani nepriznáva ich rozhodnutiam právne následky, alebo ak cudzí štát odmietne zaoberať sa dedičstvom alebo ak sa nevyjadrí, alebo 
b) ak tu mal poručiteľ bydlisko a ak žiada o to dedič, ktorý sa tu zdržuje,
c) vždy, ak ide o nehnuteľnosti ležiace na území Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie o dedení (nie len v Spojenom kráľovstve) je možné nájsť na stránke Európskeho portálu elektronickej justície. Pomoc v základných otázkach vie poskytnúť aj veľvyslanectvo.

Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019