Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 h.

 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. 

 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

 

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou: 

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC a to najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu volby@minv.sk  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

 

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,

 • adresu miesta pobytu v cudzine.

 

 

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

 

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

 

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

 • hlasovacie lístky,

 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

 • poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to 

písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). 

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • adresu trvalého pobytu,

 • adresu miesta pobytu v cudzine.

 

 

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

 • hlasovacie lístky,

 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

 • poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

 

Podrobné informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr

Dátum poslednej aktualizácie: 11.11.2019 Dátum vytvorenia: 11.11.2019