O predsedníctve

Predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) trvá jeden kalendárny rok. Je zodpovednosťou účastníckeho štátu, ktorý svojim rozhodnutím poverí Ministerská rada ako hlavný rozhodovací orgán OBSE. Predsedajúci štát počas tohto roka dáva tón práci organizácie a reprezentuje ju navonok. Minister zahraničných vecí predsedajúceho štátu vykonáva funkciu úradujúceho predsedu OBSE. Nemenej dôležitá je činnosť stáleho predstaviteľa SR pri OBSE, ktorý zastáva funkciu predsedu Stálej rady OBSE. Predsednícka krajina OBSE stanovuje hlavné tematické okruhy pre smerovanie diskusie počas roka, pripravuje zasadnutia jednotlivých rokovacích fór, predsedá týmto fóram a stanovuje ich agendu. Má možnosť preukázať svoje rokovacie schopnosti ako tzv. čestný sprostredkovateľ pri dosahovaní konsenzu pri prijímaných rozhodnutiach, ako aj pri riešení aktuálnych problémov v regióne OBSE.  Fakt, že rozhodnutia OBSE prijíma 57 účastníckych štátov konsenzom, robí z predsedníctva v tejto organizácii mimoriadnu diplomatickú výzvu.


Program a priority predsedníctva OBSE si predsednícka krajina stanovuje sama. Vychádza pritom z aktuálnych tém a otázok, ktoré OBSE rieši v oblasti bezpečnosti vo všetkých troch dimenziách organizácie (vojensko-politická, ekonomicko-environmentálna a ľudsko-právna/ľudská).

 

Predsednícka krajina tým má možnosť ovplyvniť pôsobenie organizácie z hľadiska najdôležitejších tém svojej vlastnej zahraničnej politiky. 


Na Ministerskej rade OBSE v Hamburgu v decembri 2016 poverili účastnícke štáty Slovensko predsedníctvom v organizácii v roku 2019. Predsedníctvo v OBSE je zodpovedné za koordináciu práce organizácie v mene rozhodovacích orgánov OBSE (Ministerskej rady a Stálej rady). Pri výkone funkcie koná predsedníctvo v súlade s rozhodnutiami OBSE, pomáhajú mu pri tom predchádzajúce a nadchádzajúce predsedníctvo pracujúce spolu ako Trojka. Slovensko sa 1. 1. 2018 stalo súčasťou predsedníckej Trojky spolu s Rakúskom, ktoré predsedalo OBSE v roku 2017 a Talianskom, ktoré organizáciu viedlo v roku 2018. Zároveň sa Slovenská republika od 1. 1. 2018 na celý rok stala predsedníckou krajinou Stredomorskej kontaktnej skupiny OBSE. V prvom štvrťroku 2018 súčasne predsedala Fóru pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.12.2018 Dátum vytvorenia: 18.12.2018