Doprava, telekomunikácie a energetika

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE)

Cieľom Rady TTE, ktorá sa spravidla schádza raz za tri mesiace, je vybudovať v EÚ moderný a efektívny systém v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktorý zohľadňuje ekonomické, sociálne a environmentálne hľadiská. Trvalo udržateľný rozvoj infraštruktúry je rozhodujúcou podmienkou dobre fungujúceho vnútorného trhu EÚ. Rada TTE tiež prijala európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo).

 

Energetika a energetická bezpečnosť

Súčasná Európska komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu Energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.
 
Energetická únia popri modernizácii európskej politiky v oblasti energetiky a klímy podporuje, v súlade so záväzkami EÚ prijatými na základe Parížskej dohody, prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach, s akcentom na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu (balík „Čistá energia pre všetkých Európanov“). 
 
V štvrtej správe o stave Energetickej únie Komisia uvádza, ako sa všetky opatrenia Energetickej únie kombinujú, aby bola politika EÚ prispôsobená potrebám budúcnosti. Energetická únia nie sú však iba pravidlá a politiky. Európska komisia zmobilizovala aj investície do čistej energie v Európe v rekordnej výške a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ aj vďaka investíciám do novej inteligentnej energetickej infraštruktúry, vrátane cezhraničnej. (len pre Projekty spoločného záujmu sa na roky 2021-2027 navrhuje suma vo výške 8,7 miliárd Eur v súčasných cenách, čo je zvýšenie o 108% oproti súčasnému rozpočtu: na roky 2014-2020 bolo vyčlenených 4,2 mld. Eur). Zabezpečila sa tak nielen nová moderná koncepcia energetického trhu, ale zaviedol sa aj mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy.
Energetická únia tak posúva Európu na správnu cestu, ktorá jej umožní stať sa prosperujúcim, moderným, konkurencieschopným a klimaticky neutrálnym hospodárstvom do roku 2050 (strategická dlhodobá vízia EÚ „Čistá planéta pre všetkých“). 

Viac informácií: 

Štvrtá správa o stave Energetickej únie

Strategická dlhodobá vízia EÚ (2050)
 
 

Telekomunikácie a Jednotný digitálny trh

Digitálne technológie čoraz intenzívnejšie ovplyvňujú náš svet, ovplyvňujú podnikanie a zasahujú do životov bežných obyvateľov. V EÚ stále existujú prekážky, ktoré spôsobujú, že občania a podniky sa stretávajú s rôznymi obmedzeniami pri používaní, nákupoch alebo predajoch tovaru a služieb v online prostredí. Úlohou Rady TTE je eliminovať všetky neopodstatnené „digitálne bariéry a hranice“, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť, podporili inovatívne nápady a aby sa pomohlo rozvoju najmä malých a stredných podnikov. K tomuto cieľu dopomáha Stratégia jednotného digitálneho trhu z mája 2015, ktorá bola vo svojej veľkej časti implementovaná do konca roka 2019. Niektorými z úspešných príkladov fungujúceho jednotného digitálneho trhu by mohlo byť zrušenie roamingových poplatkov v mobilných sietiach v celej EÚ, cezhraničná prenositeľnosť predplatených online obsahových služieb (napr. hudba, filmy, e-knihy), spoločná kybernetická stratégia EÚ, iniciatíva WiFi4Free a mnohé iné.
 
Pre Radu TTE budú aj do budúcna prioritné legislatívne úpravy, ktoré budú nápomocné k prechodu EÚ na digitálnu spoločnosť. Sústreďovať sa pri tom bude na kľúčové pojmy ako dátové hospodárstvo, kybernetická bezpečnosť, či online platformy, súčasne inkorporujúc inovatívne trendy a nové technológie, ako siete 5G, umelá inteligencia, technológia block chain a pod. 

Viac informácií: 

Rada TTE (Jednotný digitálny trh pre Európu)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Jednotný digitálny trh)
 
 

Doprava a dopravné prepojenia

Doprava je jedným zo základných kameňov európskej integrácie a zohráva kľúčovú úlohu pre voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. Je súčasne významným prispievateľom do hospodárskeho výsledku EÚ, tvorí približne 9% jej HDP. Primárnym cieľom dobudovania vnútorného trhu dopravy je prepojenie všetkých kútov EÚ pri zvyšovaní bezpečnosti na cestách a udržateľnosti celého dopravného systému, s dôrazom na energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a minimalizáciu dopadov na klimatické zmeny. 
 
Dopravná infraštruktúra je v EÚ budovaná prostredníctvom multimodálnej siete TEN-T, ktorá má znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť kvalitu v prepojenosti dopravných sietí v rôznych častiach EÚ. Oblasť dopravy je mimoriadne široká, zahŕňa v sebe pravidlá pre cestnú, vodnú, železničnú a leteckú dopravu, a jej politiky upravujú aj sociálne spravodlivé riešenia pre dopravcov, práva pasažierov, mýtne systémy, podporu nových technológií ako sú autonómne a prepojené vozidlá, alternatívne pohony so znižovaním uhlíkovej stopy a iné.
 

 

Viac informácií: 

Rada TTE

Politika EÚ v oblasti dopravy - webová stránka Európskej únie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (strategický plán rozvoja dopravy do 2030)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (záležitosti EÚ)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2019 Dátum vytvorenia: 11.4.2013