Krátkodobé študentské stáže

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).

 

Študent spravidla magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia môže žiadať o absolvovanie stáže prostredníctvom svojej vysokej školy, s ktorou má ministerstvo uzavretú Dohodu o vzájomnej spolupráci a Vykonávacie protokoly, konkrétne s:

 

Právnická fakulta 
Univerzita Komenského v BA
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 
Univerzita Komenského v BA
Mlynské Nivy č. 4, 821 05 Bratislava
Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v BA
ul. Gondová 2, 814 99 Bratislava
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Kollárová 10, 918 43 Trnava
Fakulta politických vied a medzinar. vzťahov, 
Univerzita Mateja Bela
Ul. Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Filozofická fakulta, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slančíková 1, 949 01 Nitra
Filozofická fakulta, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárová 2, 040 59 Košice
Fakulta verejnej správy, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Popradská 66, 041 32 Košice 1
Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26, 040 75 Košice
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov
Katedra politológie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 811 50 Trenčín
Fakulta sociálnych vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

 

Ministerstvo môže prijať na vykonanie stáže aj individuálneho žiadateľa, ktorý je študentom vysokej školy, s ktorou ministerstvo nemá podpísanú dohodu a protokol.

 
Krátkodobá študentská stáž sa realizuje v ústredí a na zastupiteľských úradoch počas celého kalendárneho roka. Dĺžka stáže je spravidla jeden mesiac. V súlade s potrebami ministerstva je možné dohodnúť stáž aj na dlhšiu dobu, prípadne sa dohodnúť na jej predĺžení. Zastupiteľský úrad so sídlom v štáte Európskej únie môže prijať študenta na stáž aj cez program ERASMUS+.
 
Žiadosti o zahraničné stáže študenti zasielajú priamo na mail zastupiteľského úradu v zahraničí.
 
Žiadosť o študentské stáže v ústredí študenti zasielajú na mail: staze@mzv.sk
 
Študent žiadajúci o stáž povinne predloží ministerstvu v elektronickej podobe aj ďalšie doklady podľa zoznamu dokumentov spolu so žiadosťou o stáž.
 
Zoznam dokladov k žiadosti o stáž v elektronickej podobe
  • životopis,
  • vyplnený rtf Osobný dotazník  (rtf; 289.89 KB)
  • motivačný list,
  • potvrdenie o štúdiu,
  • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka – úroveň B2,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov
  • ďalšie podklady (potvrdenie o ukončení štúdia – v prípade štúdia v zahraničí, odporúčanie na stáž)

Vzhľadom na veľký počet žiadateľov nie je možné odpovedať na individuálne otázky. Prosíme, aby ste Vaše žiadosti o prijatie na stáž posielali mailom s úplným zoznamom dokladov. 

 

Ak žiadateľ o vykonanie stáže je cudzím štátnym občanom a študuje v krajine pôsobenia zastupiteľského úradu, okrem dokladov predkladá aj potvrdenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace a kópiu platného osobného dokladu (ID karta, resp. cestovný pas). Pri prijímaní stážistov – cudzích štátnych príslušníkov sa zastupiteľský úrad riadi miestnym právnym poriadkom.

 

Ministerstvo neposkytuje za vykonanú stáž finančnú úhradu. V prípade absolvovania stáže na zastupiteľskom úrade môže byť študentovi poskytnuté bezplatné ubytovanie, ak má zastupiteľský úrad voľné ubytovacie kapacity a nenaruší sa tým plynulý chod a bezpečnosť zastupiteľského úradu. Na absolvovanie stáže nie je právny nárok. Po absolvovaní stáže nevzniká nárok na vznik štátnozamestnaneckého pomeru ani pracovného pomeru absolventa s ministerstvom.

 

Študentovi je pri nástupe na stáž pridelený garant, ktorý je zodpovedný za odbornú náplň stáže, plán stáže a zaškolenie študenta. Do 10 pracovných dní od ukončenia stáže garant a študent odovzdajú AKAD vyplnené a podpísané hodnotiace správy.

 

doc Hodnotenie stáže garantom

 

docx Hodnotenie stáže stážistom

Dátum poslednej aktualizácie: 5.6.2020 Dátum vytvorenia: 28.4.2015