Právne predpisy

 

Vybrané zákony súvisiace s činnosťou ministerstva


Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 151/2010 Z.z.o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z.z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovneskorších predpisov
Zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní
 

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ministerstvom

 

 

 

 

Predpisy upravujúce pomoc občanom

pdf Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky z 15. decembra 2015 číslo 366.120/2015-KONZ o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch  (pdf; 121.88 KB)

pdf Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní výnosu publikované v Zbierke zákonov pod číslom 59/2016  (pdf; 128.59 KB)