Zákony a predpisy

Prehľad najdôležitejších zákonov a predpisov upravujúcich postup MZV SR pri poskytovaní informácií verejnosti


ZÁKON č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a ZÁKON č. 628 zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (zverejnený v zbierke zákonov SR)
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (zverejnený v zbierke zákonov SR)
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (zverejnený v zbierke zákonov SR)
  • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (zverejnený v zbierke zákonov SR)
  • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (zverejnený v zbierke zákonov SR)


pdf Zoznam platných predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  (pdf; 980.99 KB)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 4.7.2018 Dátum vytvorenia: 4.7.2018