Prezentácia Slovenska v zahraničí

1. Verejná diplomacia


Verejnú diplomaciu vníma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako dlhodobý proces komunikácie s domácou aj zahraničnou verejnosťou s cieľom zvyšovať atraktívnosť Slovenska, jeho kredibilitu a pochopenie zahraničnopolitických cieľov.

Medzi hlavné aktivity Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti verejnej diplomacie patrí predovšetkým:
 
  • koordinácia aktivít v oblasti verejnej diplomacie rezortu a zastupiteľských úradov;
  • koordinácia medzirezortného procesu tvorby značky Slovensko (tzv. národný branding krajiny);
  • medzirezortná koordinácia štátnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí
  • zabezpečovanie činnosti medzirezortnej Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí;
  • vytváranie jednotného komunikačného a vizuálneho rámca prezentácie ministerstva doma a v zahraničí;
  • koordinácia výberu a tvorby informačno-prezentačných publikácií a materiálov pre potreby ministerstva a zastupiteľských úradov;
  • spolupráca pri organizovaní podujatí zameraných na popularizáciu zahraničnej politiky, slovenskej diplomacie a činnosti ministerstva na celoštátnej aj regionálnej úrovni;
  • realizácia a následné poskytovanie portfólia prezentačných výstav ministerstva pre účely prezentácie SR v zahraničí;
  • koordinácia spolupráce s mimovládnym sektorom v oblasti verejnej diplomacie
 

2. Koordinovanie jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí


Primárnymi východiskami súčasného riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí sú aktuálne programové vyhlásenie vlády SR a platná úprava zákona č. 575/2001 Z. z., novela č. 287/ 2012 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy (tzv. kompetenčný zákon). Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení deklarovala ambíciu venovať náležitú pozornosť „dobudovaniu systému jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí s osobitným dôrazom na maximálnu mieru synergie kultúrnych hodnôt, ekonomických záujmov a podporu turizmu“. V nadväznosti na to a v zmysle novely tzv. kompetenčného zákona, s účinnosťou od 1. 10. 2012 zabezpečuje MZVEZ SR „koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraniční.“
 
Pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí

V nadväznosti na túto kompetenciu bola dňa 25. marca 2013 z iniciatívy ministerstva zriadená Pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí, ktorá pôsobí v rámci Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Rezort diplomacie si stanovil cieľ naštartovať proces vytvorenia a implementácie príťažlivej, dôveryhodnej a špecifickej prezentačnej identity Slovenska (branding SR), ku ktorej sa dospeje konsenzuálne a v procese diskusie s odbornou a širšou verejnosťou. Súčasťou tejto prezentačnej identity majú byť komunikačné posolstvá, ktorými sa Slovensko chce prezentovať svetu, vrátane ich vizuálnych stvárnení.

Zároveň ide o koncepčne riadený proces zameraný na dosiahnutie maximálnej synergie kľúčových prezentačných aktivít krajiny v zahraničí. Cieľom je „zjednotenie“ ľudského potenciálu, skúseností, know how a finančných možností zúčastnených aktérov.

 
VEREJNÁ DIPLOMACIA A PREZENTÁCIA SLOVENSKA
Viac
Dátum poslednej aktualizácie: 28.3.2018 Dátum vytvorenia: 14.7.2015