Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

V čom spočíva konzulárna pomoc

Slovenská republika má v hlavných mestách viac ako 60-tich štátov svoje zastupiteľské úrady, t.j. veľvyslanectvá, v rámci ktorých pracujú konzulárne oddelenia, a generálne konzuláty. Jednou z úloh týchto diplomatických úradov je pomáhať v zahraničí slovenským občanom, ktorí sa ocitli v núdzi. Právomoci konzulov sú stanovené medzinárodným právom ako aj vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky a krajiny ich pôsobenia. Napriek tomu, že tieto právomoci poskytujú dostatočné možnosti pomoci občanom v zahraničí, nie sú neobmedzené.

Čo môže urobiť slovenský konzul?

 • Môže vydať cestovný preukaz občanovi, ktorý na spiatočnú cestu do Slovenskej republiky nemá iný platný cestovný doklad (pri strate, odcudzení či ukončení platnosti cestovného dokladu).
 • Môže kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi bez finančných prostriedkov poslať peniaze.
 • Môže poradiť, ako previesť peniaze zo Slovenska prostredníctvom peňažného ústavu do zahraničia.
 • Môže odporučiť miestneho advokáta, ktorý poskytne odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu občana s miestnou políciou alebo súdom.
 • Môže odporučiť služby miestnych lekárov, tlmočníkov.
 • Môže informovať príbuzných alebo známych o nehode.
 • Môže kontaktovať slovenských občanov vo väzbe a podávať o nich správy ich príbuzným a známym.
 • V prípade nehody, príp. úmrtia informuje prostredníctvom polície najbližších príbuzných a odporúča, ako postupovať.
 • Môže ponúknuť adresy charitatívnych organizácií poskytujúcich stravu a nocľah.
 • Vie sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, políciou a pod.
 • Môže osvedčiť pravosť kópií, listín, podpisov. Pri takýchto službách treba rátať so správnymi poplatkami.

 

Čo nemôže urobiť slovenský konzul?

 • Nemôže za občana zaplatiť cestovné lístky, kauciu ani žiadne účty, napríklad za liečenie, ubytovanie, právnu pomoc.
 • Nemôže nahrádzať činnosť advokátskych služieb, cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk alebo iných špecializovaných organizácií.
 • Nemôže slovenským občanom zabezpečiť lepšie zaobchádzanie ako s miestnymi občanmi napríklad v nemocniciach alebo väzniciach.
 • Nemôže zasahovať do súdneho konania ani vyšetrovať trestné činy a iniciovať ho v mene občana SR.
 • Nemôže zaobstarať prácu alebo pracovné povolenie.
 • Nemôže poskytnúť ani zaobstarať bezplatné ubytovanie.

 

Čo môže pre seba urobiť občan?

 • Uistiť sa, že má platný cestovný pas a že vodičský preukaz je platný pre krajinu, do ktorej cestuje.
 • Obstarať si platné vízum, ak cestuje do krajiny, s ktorou máme vízovú povinnosť.
 • Vopred si zabezpečiť spiatočný cestovný lístok.
 • Zobrať si dostatočné množstvo finančných prostriedkov, najlepšie cestovné šeky.
 • Vopred uzatvoriť zdravotné poistenie a zmluvné poistenie motorového vozidla pre zahraničie.
 • Dodržiavať miestne predpisy, ktoré sú v každom štáte iné, takisto ako sankcie za ich porušenie.
 • Vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s drogami a neprenášať pre cudzie osoby balíky cez colnú kontrolu.
 • Zobrať si so sebou adresu a telefónne číslo slovenského veľvyslanectva SR alebo generálneho konzulátu SR v krajine, do ktorej cestuje.

 

Čo ambasáda podnikne, ak potrebujete náhradný cestovný doklad?

 • Vydá náhradný cestovný doklad na návrat na Slovensko a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Platnosť náhradného dokladu je časovo i územne obmedzená.
 • Je povinná vystaviť náhradný cestovný doklad napr. pre návrat dieťaťa na Slovensko, ktoré nebolo zapísané do osobitnej matriky.
 • Môže vydať náhradný cestovný doklad osobám mladším ako 15 rokov aj bez splnenia niektorých obligatórnych podmienok.
 • Vyhostenému občanovi môže vydať náhradný cestovný doklad aj na žiadosť daného štátu.
 • Nemôže, resp. nesmie vystaviť cestovný pas na základe rozhodnutia súdu, daňového úradu a orgánov činných v trestnom konaní.

 

Akú nefinančnú pomoc v núdzi môže ambasáda poskytnúť?

 • Primeranú pomoc v kontakte s políciou, zdravotníkmi či inými orgánmi štátu.
 • Telefonát s príbuznými či inštitúciami, ktoré môžu pomôcť v stave núdze.
 • Kontakt na charitatívne organizácie poskytujúce nocľah či stravu.
 • Sprostredkovať okamžitú nevyhnutnú pomoc, najmä lekárske ošetrenie a oznámenie trestného činu, pre obete násilnej trestnej činnosti. Nemožno však zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania či súdnych sporov.

 

Čo v prípade zranenia a hospitalizácie?

 • Podľa povahy prípadu navštívi zraneného či chorého občana v zdravotníckom zariadení a s jeho súhlasom bezodkladne informuje príbuzných. Popritom pomôže v kontakte s miestnym zdravotnícky zariadením, prípadne s vyšetrovacími orgánmi a so zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
 • Pri mimoriadnej udalosti – napr. so zranenými Slovákmi – ambasáda vysiela do terénu svojho zamestnanca, aby tam operatívne pomohol ľuďom a bol k dispozícii pre kontakt s miestnymi orgánmi.
 • Ambasáda nemôže zaplatiť výdavky za liečbu či hospitalizáciu našich ľudí v zahraničí, ich repatriáciu ani cestovné na návrat domov.

 

Čo v prípade úmrtia v zahraničí?

 • Pri úmrtí nášho občana v cudzine sa riadime medzinárodnou zmluvou s predmetným štátom. Ak takáto zmluva neexistuje, veľvyslanectvo postupuje podľa právnych predpisov daného štátu.
 • Veľvyslanectvo informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície, priamo tak robí len výnimočne. V prípade potreby je nápomocné pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na Slovensko alebo pri pochovaní v mieste úmrtia – postupuje však výlučne na základe písomných pokynov obstarávateľa pohrebu.
 • Ambasáda nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na spomínaný prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo za s tým súvisiacu administratívu.
 • Ak treba, veľvyslanectvo vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.

 

Čo všetko zahŕňa konzulárna ochrana maloletých?

 • Bezodkladne kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré potrebuje pomoc, a informovať slovenské úrady zaoberajúce sa medzinárodno-právnou ochranou detí a mládeže.
 • Ďalší postup veľvyslanectva vyplýva zo spolupráce s tými úradmi na Slovensku, ktoré zastrešujú ochranu a pomoc deťom.
 • Kontaktovať rezort diplomacie, policajné, justičné či iné orgány v krajine pôsobenia.
 • Napomáha pri pátraní po maloletých občanoch SR neoprávnene vzatých do cudziny.
 • Veľvyslanectvo nemôže prekročiť právomoci vytýčené medzinárodným právom, právnymi predpismi hostiteľskej krajiny aj SR a jurisdikciu miestnych súdov.
 • V súdnom konaní týkajúcom sa adopcie a zverenia do sociálnej opatery nemôže zastávať úlohu právneho zástupcu ani účastníka súdneho konania a zasahovať tým do vyšetrovania či súdneho procesu.
 • Zástupca ambasády môže navštíviť dieťa len ak to dovolia príslušné orgány hostiteľského štátu, a následne informovať rodičov či slovenské úrady o jeho stave.
 • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky nemôže uhradiť súdne poplatky ani poskytnúť ubytovanie rodičom vo svojich priestoroch.

 

V čom spočíva konzulárna ochrana zadržaných, odsúdených, väznených?

 • O zadržaní, vzatí do väzby či odsúdení veľvyslanectvo informuje príbuzných alebo blízkych výlučne so súhlasom dotknutej osoby. Bez takéhoto súhlasu nemožno informovať ani rodinu, ani inštitúcie na Slovensku, vrátane médií.
 • V prípadoch, ktoré si to vyžadujú veľvyslanectvo preverí, či zaobchádzanie s dotknutou osobou spĺňa aspoň medzinárodne zadefinované minimum a či nie je horšie ako bežná úroveň v primajúcom štáte.
 • K dispozícii je aj ďalšia pomoc – napr. potrebné informácie, návšteva vo väzenskom zariadení, pomoc pri podaní sťažnosti alebo žiadosti o milosť, pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu a pri získaní financií na úhradu pokuty, prípadne kaucie.
 • Veľvyslanectvo nemôže zasahovať do vyšetrovania ani konania súdov a nemôže žiadať skrátenie či anulovanie trestu, odpustenie pokuty a pod.