Pracovné ponuky

 

 

Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje rozširujúce dvojročné štúdium ,,Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

Štúdium je zamerané na:

 • diplomaciu a diplomatický protokol,
 • medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
 • európske právo a európske štúdie,
 • geopolitické špecifiká sveta,
 • ekonómiu,
 • cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),
 • výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.
 
Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské a inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.
 
Študenti majú možnosť absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Štúdium prebieha prezenčnou formou zásadne v piatok a v sobotu.
 
Prihlášky je potrebné doručiť do 19.6.2020, termín prijímacieho konania bude zverejnený na webstránke Diplomatickej akadémie. Štúdium je čiastočne spoplatnené (890 eur/akademický rok).
 

Kritériá pre prijatie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (alebo ekvivalent v prípade zahraničného štúdia),
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť anglického jazyka C1 (pre absolvovanie odborných predmetov v anglickom jazyku),
 • znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka aspoň na základnej úrovni..
 

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu:

 • vyplnená prihláška na štúdium,
 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov),
 • overená kópia vysokoškolského diplomu II. stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 
Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na webovej stránke: https://www.flaw.uniba.sk/da/
 
Kontaktnou osobou je Mgr. Silvia Senková, t.č.:+421 2 9012 9169
 
pdf Informácie o štúdiu  (pdf; 1.25 MB)