Obchod s tovarom a so službami

Pre podrobnejšie informácie o brexite odporúčame navštíviť stránku Ministerstva hospodárstva SR, ako aj stránky Finančnej správy.

Stav v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody (DEAL)

V prípade schválenia dohody o vystúpení začne dňom vystúpenia plynúť prechodné obdobie minimálne do 30. decembra 2020, ktoré môže byť po vzájomnej dohode predĺžené o ďalšie obdobie. Počas prechodného obdobia sa situácia pre ekonomických operátorov de facto  nemení oproti stavu pred vystúpením. Ekonomické subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako je tomu dnes, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Táto obchodná výmena by naďalej nepodliehala clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam. V každodennej realite sa nič nezmení, keďže Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu.

 

Počas prechodného obdobia EÚ a Spojené kráľovstvo budú vyjednávať novú dohodu o voľnom obchode (DVO),  ktorá by mala nadobudnúť účinnosť po ukončení prechodného obdobia, t. j. najskôr k 1. 1. 2021.   DVO by mala byť čo najkomplexnejšia (podľa vzoru uzavretej DVO s Kanadou), avšak v každom prípade  bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, aký predstavuje súčasný  jednotný vnútorný trh EÚ. Znamená to, že budúca DVO môže obsahovať viaceré obmedzenia vzájomného obchodu s tovarom vo forme ciel, dovozných kvót, netarifných obmedzení (sanitárne a fytosanitárne obmedzenia, obmedzenia v uznávaní technických štandardov a pod.) alebo prekážok pre etablovanie sa a pôsobenie poskytovateľov služieb spojených s nárastom administratívnej záťaže. Pokiaľ ide o obchod so službami, DVO by umožnila EÚ a Spojenému kráľovstvu vzájomne sa zaviazať, že nebudú do budúcnosti uplatňovať žiadne protekcionistické alebo diskriminačné obmedzenia s výnimkou tých, ktoré si daná krajina výslovne vyhradí v tzv. listinách výhrad. Dohody typu DVO zvyknú obsahovať aj ustanovenia o spolupráci pri regulácii obchodu so službami, resp. o spolupráci pri riešení sporov.

 

Návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (dohodnutý na úrovni negociátorov)

 

Stav v prípade brexitu bez dohody (NO DEAL)

1. DOVOZ A VÝVOZ TOVARU

V prípade neschválenia Dohody o vystúpení sa EÚ a Spojené kráľovstvo dňom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ stanú krajinami neviazanými žiadnou dohodou o vzájomnom obchode. V praxi by to znamenalo, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú  riadiť len pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a obe strany si navzájom budú uplatňovať v obchode také opatrenia, aké v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám, s ktorými nemá uzavreté preferenčné obchodné dohody. Pri obchodovaní s tovarom sa to týka najmä dovozného cla, ako aj colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru. Sadzby dovozného cla v Spojenom Kráľovstve budú v prípade brexitu bez dohody v prvej fáze s najväčšou pravdepodobnosťou rovnaké, aké stanovuje spoločný colný sadzobník EÚ. Je však možné, že Spojené kráľovstvo bude mať aj vlastný colný sadzobník odo dňa vystúpenia.

Posledný návrh listín záväzkov Spojeného kráľovstva v rámci GATT a GATS prerokovávaný vo WTO

 

Pre niektoré tovary môže Veľká Británia jednoducho replikovať clá zahrnuté v listine záväzkov EÚ (ako je uvedené vyššie). To však nie je možné pre tovar, na ktorý sa vzťahujú colné kvóty. Colná kvóta znamená, že určité množstvo tovaru sa môže doviezť so zníženou, prípadne nulovou colnou sadzbou. Ak dovoz tohto tovaru dosiahne úroveň colnej kvóty, začne sa naň uplatňovať vyššia colná sadzba. Colné kvóty boli stanovené v rámci WTO, aby zodpovedali dopytu EÚ, ktorú tvorilo 28 členských štátov. V súvislosti s brexitom si EÚ a UK proporčne rozdelia jestvujúce colné kvóty určené v súčasnosti pre EÚ 28. So spôsobom rozdelenia však musia súhlasiť aj zainteresovaní členovia WTO, preto EÚ s nimi v súčasnosti rokuje o tejto otázke. Ak nebude možné uzatvoriť dohody týkajúce sa rozdelenia colných kvót so všetkými dotknutými členmi WTO ku dňu, ktorým sa listina koncesií a záväzkov WTO pre EÚ prestane uplatňovať na UK, EÚ jednostranne proporčne rozdelí colné kvóty podľa metodiky, ktorá je v súlade s požiadavkami článku XXVIII dohody GATT 1994 (podiel EÚ 27 na využití dovozu v percentách sa pre každú individuálnu colnú kvótu stanoví za reprezentatívne obdobie troch rokov 2013-2015). Súčasné colné kvóty pre EÚ 28 sú uvedené na stránke Finančného riaditeľstva SR 

 

Tovar, ktorý je prepravený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo má byť vyvezený z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. To okrem iného znamená, že sa uplatňujú colné formality, musia sa podať colné vyhlásenia a colné orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy.

 

Tovar, ktorý je dovezený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. To znamená uplatňovanie príslušných ciel.

 

Na určitý tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva.

Zoznam zákazov a obmedzení na webovom sídle GR TAXUD

 

Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území Únie.  

 

Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, sa už nebude považovať za „obsah EÚ“ na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ. To má vplyv na schopnosť vývozcov EÚ kumulovať tovary pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva a môže mať vplyv na použiteľnosť preferenčných sadzieb, ktoré Únia dohodla s tretími krajinami.

 

2. NEPRIAME DANE (DPH A SPOTREBNÉ DANE) PRI DOVOZE A VÝVOZE

Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady č. 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo vývoz je od DPH oslobodený.

 

Zdaniteľné osoby, ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“) a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ.

 

Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES, ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou.

 

Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH.

 

Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

Colné postupy po brexite

 

3. PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU

Od dátumu vystúpenia sa najmä prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami v oblasti spoločnej obchodnej politiky a ciel. V prípade, že sa v možnej dohode o vystúpení dosiahne dohoda o prechodných opatreniach, Únia oznámi ostatným zmluvným stranám medzinárodných dohôd (vrátane dohôd, v ktorých sa stanovuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie) uzavretých Úniou alebo členskými štátmi v jej mene alebo spoločne Úniou a jej členskými štátmi, že počas prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo považuje na účely týchto dohôd za členský štát.

 

SÚVISLOSTI PREFERENČNÉHO PÔVODU

Súčasťou spoločnej obchodnej politiky EÚ sú preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami, ako napr. dohody o voľnom obchode a všeobecný systém preferencií.

 

Na tovar vyvážaný z EÚ sa môžu uplatňovať výhody preferenčného sadzobného zaobchádzania v krajine, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu o voľnom obchode, ak majú preferenčný pôvod v EÚ, t. j. sú buď „úplne získané“ v EÚ, alebo sú úplne alebo čiastočne vyrobené v EÚ z materiálov, ktoré boli opracované alebo spracované v súlade s istými požiadavkami („špecifické pravidlá pre výrobky“).

 

Na tovar dovážaný do EÚ z tretích krajín, s ktorými má EÚ preferenčné obchodné dohody, sa uplatňuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie, ak spĺňa preferenčné pravidlá pôvodu. Pri určovaní preferenčného pôvodu tovaru vyrobeného v tretej krajine, s ktorou má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu, sa vstupy do tohto tovaru pochádzajúce z EÚ (materiály a v rámci niektorých dohôd spracovateľské operácie) považujú za vstupy pochádzajúce z uvedenej tretej krajiny (kumulácia pôvodu).

 

Pravidlá a postupy určovania preferenčného pôvodu sú uvedené v príslušných preferenčných obchodných dohodách a môžu sa v jednotlivých dohodách líšiť. 

Zoznam všetkých preferenčných dohôd EÚ s tretími krajinami

 

Pri určovaní preferenčného pôvodu sa EÚ považuje za jednotné územie bez rozlišovania medzi členskými štátmi. Preto sa vstupy zo Spojeného kráľovstva (materiály alebo spracovateľské operácie) v súčasnosti pri určovaní preferenčného pôvodu tovaru v EÚ považujú za „obsah z EÚ“.

 

Pôvod tovaru osvedčujú buď vládne orgány („osvedčenia o pôvode“), alebo samotní vývozcovia (pod podmienkou získania predchádzajúceho povolenia alebo registrácie) vo „vyhláseniach“ alebo „potvrdeniach“ o pôvode vyhotovených na obchodných dokladoch. Pôvod tovaru môže na žiadosť dovážajúcej strany podliehať overeniu vyvážajúcou stranou.

 

Ako dôkaz o splnení požiadaviek týkajúcich sa pôvodu vývozca získa od svojich dodávateľov podpornú dokumentáciu (napríklad „vyhlásenia dodávateľa“), ktorá v EÚ umožňuje vysledovať výrobné procesy a dodávku materiálov až po vývoz konečného výrobku. Na tento účel používajú vývozcovia a výrobcovia EÚ špecializované účtovné systémy, záznamy a podporné dokumenty, ktoré majú k dispozícii v EÚ.

 

DÔSLEDKY VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Od dátumu vystúpenia sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, na ktorú sa prestanú vzťahovať preferenčné obchodné dohody EÚ s tretími krajinami. Vstupy zo Spojeného kráľovstva (materiály alebo spracovateľské operácie) sa v rámci preferenčnej obchodnej dohody považujú pri určovaní preferenčného pôvodu tovaru, ktorý zahŕňa tieto vstupy, za „nepôvodné“. To znamená:

 

Tovar vyvážaný z EÚ:

Od dátumu vystúpenia sa môže krajina, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu o voľnom obchode, domnievať, že tovar, ktorý mal preferenčný pôvod v EÚ pred dátumom vystúpenia, už nespĺňa potrebné podmienky v čase jeho dovozu do tejto tretej krajiny, keďže vstupy zo Spojeného kráľovstva sa nepovažujú za „obsah z EÚ“.

 

Pri overovaní pôvodu tovaru vyvážaného do tretej krajiny v rámci preferenčného zaobchádzania, môže od dátumu vystúpenia táto tretia krajina od vývozcov v EÚ-27 požadovať, aby preukázali pôvod tovaru v EÚ, keďže vstupy zo Spojeného kráľovstva už nie sú považované za „obsah z EÚ“.

 

Tovar dovážaný do EÚ:

Vstupy zo Spojeného kráľovstva zahrnuté do tovarov získaných v tretích krajinách, s ktorými má EÚ preferenčné obchodné dohody, a dovážaných do EÚ, budú od dátumu vystúpenia „nepôvodné“, a to najmä v rámci kumulácie pôvodu s EÚ.

 

V prípade overovania pôvodu tovaru dovážaného do EÚ sa od dátumu vystúpenia môže od vývozcov v tretích krajinách požadovať, aby preukázali preferenčný pôvod dovážaného tovaru v EÚ.

 

ODPORÚČANIA ZAINTERESOVANÝM STRANÁM

Tovar vyvážaný z EÚ:

S ohľadom na vyššie uvedené dôsledky sa vývozcom a výrobcom z EÚ-27, ktorí majú v úmysle od dátumu vystúpenia žiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie v krajine, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu voľnom obchode, odporúča, aby:

 • pri určovaní preferenčného pôvodu svojho tovaru v EÚ považovali akékoľvek vstupy zo Spojeného kráľovstva za „nepôvodné“; a aby
 • prijali primerané opatrenia, ktoré by im v prípade následného overovania umožnili preukázať preferenčný pôvod ich tovaru v EÚ, a to bez zohľadnenia vstupov zo Spojeného kráľovstva ako „obsahu z EÚ“.

 

Tovar dovážaný do EÚ:

Dovozcom v EÚ-27 sa odporúča, aby sa uistili, že vývozca bude s ohľadom na dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva schopný preukázať preferenčný pôvod dovezeného tovaru v EÚ.

Webové sídla Komisie venované daniam a colnej únii a databáza prístupu na trh poskytujú ďalšie informácie o preferenčnom pôvode tovaru. Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.

 

4. OBCHOD SO SLUŽBAMI

Podobne aj v oblasti obchodu so službami dôjde ku  skomplikovaniu vzájomných obchodných vzťahov spojenému s nárastom administratívnej záťaže, pretože od poskytovateľov služieb sa bude vzájomne vyžadovať etablovanie sa/registrácia v prijímajúcej krajine rovnako, ako je tomu pri poskytovateľoch služieb z tretích krajín. Vzájomné vzťahy  sa budú riadiť len pravidlami WTO a príslušnou listinou výhrad EÚ a listinou výhrad Spojeného kráľovstva. Listiny výhrad obsahujú sektory služieb, v ktorých si príslušná zmluvná strana vyhradila právo (nie však povinnosť) uplatňovať nejaké diskriminačné alebo protekcionistické opatrenia. Tieto listiny výhrad v obchode so službami predstavujú istú minimálnu záväznú mieru otvorenosti sa danej krajiny. Vzhľadom na otvorenosť obidvoch ekonomík však EÚ a Spojené kráľovstvo v skutočnosti  poskytujú výrazne lepší prístup na svoje trhy, ako sa k tomu zaviazali vo WTO. Listina Spojeného kráľovstva a listina EÚ budú k dispozícii na internetovej stránke WTO

 

5. DOVOZNÉ/VÝVOZNÉ LICENCIE VYŽADOVANÉ PODĽA PRÁVA ÚNIE

V niektorých oblastiach práva Únie sa pre určitý tovar stanovuje povinné povolenie/schválenie/oznámenie zásielok z tretej krajiny do Európskej únie alebo naopak (ďalej len „dovozné/vývozné licencie“). Vo väčšine prípadov sa takáto licencia pre zásielky v rámci Únie nevyžaduje alebo sa požiadavky líšia. Dovozné/vývozné licencie sú zvyčajne vydávané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a súlad sa kontroluje ako súčasť colných kontrol v Európskej únii.

Od dátumu vystúpenia, ak dovoz/vývoz tovaru podlieha požiadavke na udelenie licencie podľa práva Únie, sa pre zásielky z 27 členských krajín EÚ do Spojeného kráľovstva a naopak bude vyžadovať takáto dovozná/vývozná licencia.

 

DOVOZNÉ/VÝVOZNÉ LICENCIE VYDANÉ SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM  AKO ČLENSKÝM ŠTÁTOM EÚ NA ZÁKLADE PRÁVA ÚNIE 

V práve Únie sa môže ustanoviť možnosť vydania dovozných/vývozných licencií iným členským štátom, ako je členský štát, v ktorom tovar vstupuje do Európskej únie alebo z nej vystupuje.

Od dátumu vystúpenia už dovozné/vývozné licencie vydané Spojeným kráľovstvom ako členským štátom EÚ na základe práva Únie neplatia pre zásielky do 27 krajín EÚ z tretích krajín a naopak.

 

PRÍSLUŠNÝ TOVAR 

Dovozné/vývozné licencie existujú v širokej škále oblastí politiky a pre širokú škálu tovarov, vrátane týchto:

 • odpad (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu); viac informácií 

 

 • určité nebezpečné chemikálie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií); viac informácií 

 

 • látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu); viac informácií 

 

 • ortuť a niektoré zmesi ortuti (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti); viac informácií

 

 • drogové prekurzory (nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami]; viac informácií 

 

 • geneticky modifikované organizmy (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov); viac informácií

 

 • jedince ohrozených druhov (nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi); viac informácií 

 

 • tovar kultúrneho charakteru (nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru); viac informácií

 

 • neopracované diamanty (nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami); viac informácií

 

 • tovar s dvojakým použitím (nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím); viac informácií

 

 • strelné zbrane a strelivo (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva); viac informácií

 

 • vojenská technológia a materiál (spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu); Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ slúži ako orientačný bod pre vnútroštátne zoznamy vojenskej technológie a materiálu členských štátov, priamo ich však nenahrádza. Najnovšia verzia spoločného zoznamu vojenského materiálu EÚ bola zverejnená v Ú. v. EÚ C 97, 28.3.2017, s. 1.

 

 • určitý tovar, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti/mučenie (nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie); viac informácií

 

6. ELEKTRONICKÝ OBCHOD

ZÁSADA KRAJINY PÔVODU 

V súlade s ustanovením o vnútornom trhu (nazývaným aj zásada krajiny pôvodu) v článku 3 smernice o elektronickom obchode podlieha poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti (služby informačnej spoločnosti sú vymedzené ako „každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ - pozri článok 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti) právnej úprave členského štátu EÚ, v ktorom má sídlo, a nie rôznym právnym úpravám členských štátov EÚ, v ktorých sa poskytujú jeho služby, hoci toto ustanovenie umožňuje určité výnimky. Uvedené ustanovenie je doplnené pravidlom zakazujúcim postupy predchádzajúceho udeľovania oprávnení a podobné požiadavky, ktoré sa vzťahujú špecificky na poskytovateľov týchto služieb (článok 4 smernice o elektronickom obchode). Okrem toho sú v smernici stanovené niektoré základné požiadavky na informácie, ktoré sa majú poskytovať používateľom, na uzatváranie zmlúv online a na online komerčné oznámenia (články 5 až 11 smernice o elektronickom obchode). Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb je v určitých prípadoch obmedzená (oddiel 4 kapitoly II smernice o elektronickom obchode).

 

Od dátumu vystúpenia sa už poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí majú sídlo v Spojenom kráľovstve a poskytujú služby informačnej spoločnosti v EÚ, nebudú môcť spoliehať na zásadu krajiny pôvodu ani na uvedené pravidlo, ktoré zakazuje postupy predchádzajúceho udeľovania oprávnení. Už sa na nich nebudú vzťahovať ani základné informačné požiadavky stanovené v smernici o elektronickom obchode. Na spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve poskytujúce služby informačnej spoločnosti v EÚ sa preto bude vzťahovať právomoc jednotlivých členských štátov EÚ-27. Každý členský štát EÚ-27 bude mať právo podriadiť poskytovanie takýchto služieb svojim vnútroštátnym právnym predpisom, ktorých súčasťou môžu byť aj postupy predchádzajúceho udeľovania oprávnení alebo pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytovať používateľom. Na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb so sídlom v Spojenom kráľovstve sa už navyše nebudú vzťahovať obmedzenia zodpovednosti stanovené v smernici o elektronickom obchode.

 

NEUTRALITA SIETE 

V nariadení (EÚ) 2015/2120 o otvorenom internete sú stanovené spoločné pravidlá na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou pri poskytovaní služieb prístupu k internetu a súvisiacich práv koncových užívateľov. Hoci sa tieto pravidlá od dátumu vystúpenia na Spojené kráľovstvo už nebudú vzťahovať, bude sa nimi naďalej riadiť poskytovanie služieb prístupu k internetu v EÚ-27 bez ohľadu na to, kde má sídlo poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti.

 

Všeobecné informácie o elektronickom obchode a službách informačnej spoločnosti sú uvedené na webovom sídle Komisie.

 

Táto stránka bude v prípade potreby aktualizovaná o ďalšie informácie súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva.

 

Smernica o elektronickom obchode sa vzťahuje napríklad na online informačné služby (ako sú online noviny), online predaj výrobkov a služieb (knihy, finančné služby a služby cestovného ruchu), online reklama, odborné služby (právnici, lekári, realitní agenti), služby v oblasti zábavy a základné sprostredkovateľské služby (prístup na internet, informačný prenos a hosting, t. j. ukladanie informácií na hostiteľskom počítači). K týmto službám patria aj služby poskytované príjemcovi bezplatne, ktoré sú financované napríklad reklamou alebo sponzorskými príspevkami.

 

7. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej dohode o vystúpení, sa od dátumu vystúpenia právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo. Na hospodárske subjekty, ktoré sa budú chcieť zúčastniť alebo sa už zúčastňujú postupov verejného obstarávania v Spojenom kráľovstve, sa prestanú vzťahovať akékoľvek záruky súvisiace s právom EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Zoznam nástrojov, ktoré tvoria acquis EÚ v oblasti verejného obstarávania

 

Dôsledky na postupy verejného obstarávania, ktoré orgány členských štátov EÚ začali k dátumu vystúpenia:

 • Hospodárske subjekty zo Spojeného kráľovstva budú mať rovnaké postavenie ako všetky ostatné hospodárske subjekty z tretích krajín, s ktorými EÚ nemá uzavretú nijakú dohodu o otvorení trhu s verejným obstarávaním. Budú preto pre ne platiť rovnaké pravidlá ako pre ktoréhokoľvek uchádzača z tretej krajiny. Tým nie je dotknuté prípadné budúce pristúpenie Spojeného kráľovstva k Dohode o vládnom obstarávaní v rámci záväzkov vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

 

 • V článku 85 smernice 2014/25/EÚ, ktorá upravuje postupy obstarávania pri nákupe tovaru, ktorý vykonávajú subjekty pôsobiace v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, sa stanovuje, že ponuky predložené v EÚ môžu byť zamietnuté, ak podiel produktov pochádzajúcich z tretích krajín, s ktorými EÚ neuzatvorila dohodu, ktorá by podnikom EÚ zabezpečovala porovnateľný a skutočný prístup na trhy týchto tretích krajín, prevyšuje 50 % celkovej hodnoty produktov, ktoré tvoria ponuku. Aj v prípade, že takéto ponuky nebudú zamietnuté, nesmú viesť k zadaniu zákazky, ak existujú rovnocenné ponuky s menej ako 50 % výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín. Pri tomto druhu verejného obstarávania EÚ preto môžu byť ponuky, ktoré budú obsahovať viac ako 50 % produktov pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva alebo z tretích krajín, zamietnuté alebo nemusia viesť k zadaniu zákazky.

 

 • Ako sa uvádza v odôvodnení 18 smernice 2009/81/ES, ktorá upravuje postupy obstarávania verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti8, členské štáty EÚ si ponechávajú právomoc rozhodovať o tom, či ich verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu povoliť hospodárskym subjektom z tretích krajín, aby sa zapojili do postupov obstarávania v oblasti obrany a bezpečnosti. Hospodárske subjekty zo Spojeného kráľovstva preto môžu byť vylúčené z prekladania ponúk na zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

 

 • Okrem toho sa v článku 22 smernice 2009/81/ES stanovuje, že členské štáty uznajú bezpečnostné previerky, ktoré považujú za rovnocenné s bezpečnostnými previerkami vydanými v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Keďže Spojené kráľovstvo od dátumu vystúpenia prestane byť členom Únie, členské štáty EÚ už nebudú povinné uznávať bezpečnostné previerky získané hospodárskym subjektom v Spojenom kráľovstve, aj keby ich považovali za rovnocenné so svojimi národnými bezpečnostnými previerkami. To môže viesť k vylúčeniu subjektov s bezpečnostnou previerkou zo Spojeného kráľovstva z postupov verejného obstarávania EÚ v oblasti obrany a bezpečnosti.

 

Pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, ktoré k dátumu vystúpenia nebudú ukončené, EÚ sa snaží dohodnúť so Spojeným kráľovstvom na riešeniach v dohode o vystúpení. Základné zásady, o ktoré sa opiera pozícia EÚ k neukončeným postupom verejného obstarávania

 

Všeobecné informácie o postupoch verejného obstarávania v EÚ sú uvedené na webovej stránke Komisie venovanej verejnému obstarávaniu: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en.

 

Spojené kráľovstvo už vyjadrilo svoje želanie pristúpiť k Dohode o vládnom obstarávaní (GPA) v rámci záväzkov vo WTO po svojom vystúpení z EÚ a predložilo ponuku svojej listiny záväzkov v oblasti verejného obstarávania. EÚ tento postup podporuje. Predbežne všetky zmluvné strany GPA vyjadrili v zásade svoj súhlas s pristúpením Spojeného kráľovstva k dohode, pričom sa ešte zvažuje presné znenie rozhodnutia, ktoré sa má formálne prijať. V ponuke Spojeného kráľovstva sa opakujú podmienky súčasnej listiny záväzkov EÚ podľa tejto dohody v rozsahu, ktorý je uplatniteľný na Spojené kráľovstvo. Cieľom Spojeného kráľovstva je zabezpečiť, že sa po jeho pristúpení ku GPA týmito podmienkami zachová rovnaká úroveň prístupu na trh pre ostatné zmluvné strany dohody. Pokiaľ ide o zopakovanie podmienok listiny záväzkov EÚ, musí Spojené kráľovstvo vykonať technické úpravy s cieľom zohľadniť skutočnosť, že na Spojené kráľovstvo ani v Spojenom kráľovstve sa už nebude uplatňovať právo EÚ. Rozhodnutie v otázke pristúpenia Spojeného kráľovstva k dohode GPA možno očakávať do termínu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

 

8. ENERGETIKA

S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej dohode o vystúpení, od dátumu vystúpenia sa právne predpisy EÚ v oblasti regulácie trhu s energiou (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou)  už na Spojené kráľovstvo nebudú vzťahovať. Bude to mať najmä tieto dôsledky:

 

KOMPENZÁCIA MEDZI PREVÁDZKOVATEĽMI PRENOSOVÝCH SÚSTAV (PPS)

V nariadení (ES) č. 714/2009 ( Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny – pozri najmä články 13 a 14) sa stanovujú zásady kompenzačného mechanizmu uplatňovaného medzi PPS a poplatkov za prístup do sústav.

 

Na základe týchto zásad sa v nariadení Komisie (EÚ) č. 838/2010 (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov – pozri najmä body 2 a 3 prílohy A)  stanovuje, že PPS z EÚ prináleží kompenzácia za prijímanie cezhraničných tokov elektriny do svojich sietí. Táto kompenzácia nahrádza explicitné poplatky za používanie spojovacích vedení.

 

Pokiaľ ide o dovoz a vývoz elektriny z tretích krajín, v nariadení Komisie (EÚ) č. 838/2010 (bod 7 prílohy A k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 838/2010 )  sa stanovuje, že za všetky plánované dovozy a vývozy elektriny zo všetkých tretích krajín, ktoré neprijali dohodu, na základe ktorej by uplatňovali právo Únie, sa musí platiť poplatok za používanie prenosovej sústavy. Od dátumu vystúpenia sa toto ustanovenie začne vzťahovať aj na dovoz elektriny zo Spojeného kráľovstva a jej vývoz do Spojeného kráľovstva.

 

PREPOJITEĽNOSŤ ENERGETICKÝCH SIETÍ

V právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa trhu s plynom a elektrinou sa stanovujú pravidlá prideľovania kapacít spojovacích vedení a mechanizmy na uľahčenie vykonávania týchto pravidiel. Konkrétne:

 

 • nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (pozri články 48 až 50 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít)  sa zriaďuje jednotná platforma na prideľovanie dlhodobých kapacít spojovacích vedení PPS. Platforma predstavuje centrálny kontaktný bod pre účastníkov trhu na účely rezervácie dlhodobých prenosových kapacít v rámci EÚ;

 

 • nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 (pozri články 19 až 21 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave)  sa zriaďujú európske platformy s regulačnou energiou na výmenu štandardných regulačných produktov. Tieto platformy ako jednotné kontaktné miesta umožňujú PPS z EÚ, aby si mohli cezhranične a krátko pred využitím obstarať regulačnú energiu;

 

 • nariadením Komisie (EÚ) 2015/1222 (pozri kapitoly 5 a 6 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia) sa zavádza jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v EÚ. Účastníkom trhu sa tak uľahčuje organizovanie cezhraničných transakcií obchodu s elektrinou v rámci EÚ krátko pred časom dodávky. Jednotné prepojenia denných a vnútrodenných trhov sú ústrednými nástrojmi integrácie vnútorného trhu EÚ s elektrinou. V nariadení (EÚ) 2015/1222 sa takisto stanovujú spoločné požiadavky na určenie nominovaných organizátorov trhu s elektrinou v rámci prepojenia trhu. Ich úlohy zahŕňajú prijímanie objednávok od účastníkov trhu, znášanie celkovej zodpovednosti za párovanie a prideľovanie objednávok v súlade s výsledkami jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov, uverejňovanie cien, ako aj vyrovnávanie a zúčtovanie zmlúv vyplývajúcich z obchodných transakcií podľa príslušných dohôd medzi účastníkmi a právnych predpisov. Nominovaní organizátori trhu s elektrinou sú oprávnení ponúkať svoje služby aj v iných členských štátoch než len v členských štátoch, ktorými sú určení.

 

Od dátumu vystúpenia sa prevádzkovatelia, ktorí pôsobia v Spojenom kráľovstve, prestanú zúčastňovať na jednotnej platforme na prideľovanie dlhodobých kapacít spojovacích vedení, európskych platformách s regulačnou energiou a jednotnom prepojení denných a vnútrodenných trhov. Nominovaní organizátori trhu s elektrinou so sídlom v Spojenom kráľovstve sa stanú prevádzkovateľmi z tretích krajín a už nebudú oprávnení vykonávať služby prepájania trhov v EÚ.

 

OBCHODOVANIE S ELEKTRINOU A PLYNOM 

V nariadení (EÚ) č. 1227/2011 ( Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou) sa zakazuje zneužívanie trhu na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom v EÚ. V záujme účinného stíhania prípadov zneužitia trhu sa v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 od účastníkov trhu EÚ vyžaduje, aby sa zapísali do registra svojho národného energetického regulačného orgánu. Od účastníkov trhu z tretích krajín sa vyžaduje, aby sa zapísali do registra národných energetických regulačných orgánov členského štátu, v ktorom pôsobia.

 

Od dátumu vystúpenia sa účastníci trhu so sídlom v Spojenom kráľovstve stanú účastníkmi z tretích krajín. Preto sa podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 budú musieť účastníci so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorí chcú pokračovať v obchodovaní s veľkoobchodnými energetickými produktmi EÚ aj po dátume vystúpenia, zapísať do registra národného energetického regulačného orgánu členského štátu, v ktorom pôsobia. Podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 musí byť registračný formulár predložený pred uzavretím transakcie, ktorá sa musí oznámiť.

 

Za zabezpečenie toho, aby sa ustanovenia o presadzovaní podľa článkov 13 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 mohli účinne uplatňovať, je zodpovedný národný regulačný orgán, ktorý zaregistroval účastníkov trhu zo Spojeného kráľovstva. 

 

INVESTÍCIE DO PPS 

Smernica 2009/72/ES (12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou)  a smernica 2009/73/ES (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom ) upravujú certifikáciu PPS. Podľa článku 11 smernice 2009/72/ES a smernice 2009/73/ES sa na certifikáciu PPS, ktorého ovláda(-jú) osoba(-y) z tretej krajiny, vzťahujú osobitné pravidlá. V smerniciach sa predovšetkým vyžaduje, aby členské štáty a Komisia posúdili, či udelenie certifikácie dotknutému PPS, ktorého ovláda(-jú) osoba(-y) z tretích krajín, ohrozí bezpečnosť dodávok energie pre členský štát a EÚ.

 

PPS, ktorých k dátumu vystúpenia ovládajú investori zo Spojeného kráľovstva, sa považujú za PPS ovládaných osobami z tretej krajiny. Aby títo PPS mohli pokračovať vo svojej činnosti v EÚ, potrebujú certifikáciu v súlade s článkom 11 smernice 2009/72/ES a smernice 2009/73/ES. Členské štáty môžu zamietnuť certifikáciu, ak jej udelenie predstavuje hrozbu pre bezpečnosť dodávok v členskom štáte.

 

PODMIENKY UDEĽOVANIA A POUŽÍVANIA POVOLENÍ NA VYHĽADÁVANIE, PRIESKUM A ŤAŽBU UHĽOVODÍKOV

V smernici 94/22/ES (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov) sa stanovujú pravidlá udeľovania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov. Okrem iného ňou zabezpečuje, aby postupy boli otvorené pre všetky subjekty a aby sa povolenia udeľovali na základe objektívnych a uverejnených kritérií. Podľa článku 2 ods. 2 druhého pododseku smernice 94/22/ES môžu členské štáty z dôvodov bezpečnosti štátu odoprieť prístup k týmto činnostiam a ich vykonávanie akémukoľvek subjektu, ktorý prakticky ovládajú tretie krajiny alebo štátni príslušníci tretích krajín.

Od dátumu vystúpenia sa článok 2 ods. 2 smernice 94/22/ES bude uplatňovať v prípade, že boli udelené povolenia alebo sa žiada o ich udelenie subjektu, ktorý prakticky ovláda Spojené kráľovstvo alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva.

 

Všeobecné informácie na webovej stránke Komisie o energetickej politike

Tieto stránky budú v prípade potreby doplnené o ďalšie aktuálne informácie.

 

9. POTVRDENIA O PÔVODE ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej dohode o vystúpení, od dátumu vystúpenia sa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti už na Spojené kráľovstvo nebudú vzťahovať. V oblasti potvrdení o pôvode a osvedčovania inštalatérov to bude mať najmä tieto dôsledky:

 

POTVRDENIA O PÔVODE

V súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2009/28/ES musia členské štáty zabezpečiť, aby sa na žiadosť výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydalo potvrdenie o pôvode. Potvrdenia o pôvode sa vydávajú na účely preukázania podielu alebo množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe dodávateľa koncovým odberateľom podľa článku 3 ods. 9 smernice 2009/72/ES. V súlade s článkom 15 ods. 9 smernice 2009/28/ES musia členské štáty uznávať potvrdenia o pôvode vydané inými členskými štátmi.

 

Členské štáty EÚ-27 už od dátumu vystúpenia nebudú uznávať potvrdenia o pôvode vydané v súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2009/28/ES určenými orgánmi v Spojenom kráľovstve.

 

V súlade s článkom 14 ods. 10 smernice 2012/27/EÚ členské štáty musia zabezpečiť, aby pôvod elektriny vyrobenej z vysokoúčinnej kombinovanej výroby mohol byť zaručený podľa objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií, a musia elektronicky vydávať potvrdenia o pôvode, ktoré sa vzťahujú na štandardné množstvo 1 MWh a ktoré obsahujú aspoň informácie stanovené v prílohe X. Členské štáty si musia potvrdenia o pôvode vzájomne uznávať.

 

Členské štáty EÚ-27 od dátumu vystúpenia už nebudú uznávať potvrdenia o pôvode vydané v súlade s článkom 14 ods. 10 smernice 2012/27/EÚ určenými orgánmi v Spojenom kráľovstve.

 

UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ PRE INŠTALATÉROV

V súlade s článkom 14 ods. 3 smernice 2009/28/ES členské štáty musia zabezpečiť, aby pre inštalatérov maloobjemových kotlov a pecí na biomasu, solárnych fotovoltických a solárnych tepelných systémov, plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel, boli prístupné systémy udeľovania osvedčení alebo ekvivalentné kvalifikačné systémy, ktoré sa zakladajú na kritériách stanovených v prílohe IV k uvedenej smernici. Členské štáty musia uznávať osvedčenia udelené inými členskými štátmi v súlade s týmito kritériami.

Členské štáty EÚ-27 od dátumu vystúpenia už nebudú uznávať osvedčenia inštalatérov udelené Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 14 ods. 3 smernice 2009/28/ES.

 

Všeobecné informácie sú dostupné na webovej stránke Komisie o energetickej politike.

 

Pre podrobnejšie informácie odporúčame navštíviť stránku Ministerstva hospodárstva SR, ako aj stránky Finančnej správy .

Dátum poslednej aktualizácie: 5.4.2019 Dátum vytvorenia: 13.12.2018