Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Od 1. mája 2004 môžu občania Slovenskej republiky vstupovať na územie Grécka na platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Pri vstupe/počas pobytu na územie/území Grécka nie sú požadované osobitné lehoty platnosti cestovného dokladu; dôležité je, aby bol doklad počas pobytu v Grécku platný.
Druhy cestovných dokladov SR, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov SR a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie povinností stanovuje zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák.“).

Cestovný pas Slovenskej republiky


Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v pase. Je majetkom Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky má právo na vydanie cestovného pasu, ak nie sú dôvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odňatie (§ 4 ods. 2 zák.). Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta (§ 8 ods. 2 zák.). Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu, okrem náhradného cestovného dokladu (§ 4 ods. 3 zák.). Od 15. januára 2008 sa vydávajú cestovné pasy s biometrickými prvkami – podobou tváre a od 22.6.2009 aj s odtlačkami prstov.

Cestovný pas sa vydáva:
a) občanovi, ktorý dovŕšil vek 16 rokov s platnosťou na 10 rokov,
b) občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a
c) občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky.

Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov (§ 8 ods. 3 zák.). Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok (§ 8 ods. 4 zák.).

Kde možno požiadať o nový cestovný pas v Grécku


V Grécku je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu na konzulárnom oddelení Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Aténach.

Postup pri podávaní žiadosti a jej vybavovaní zastupiteľským úradom


Občan Slovenskej republiky musí podať žiadosť o cestovný pas zastupiteľskému úradu osobne. Za občana, ktorý je bezvládny môže podať žiadosť jemu blízka osoba; iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§17 ods. 6 zák.).

Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, ale má menej ako 18 rokov, je povinný k žiadosti o vydanie cestovného dokladu pripojiť overený písomný súhlas zákonného zástupcu, inej osoby než rodiča, ktorej je zverený do osobnej starostlivosti, pestúna, poručníka, opatrovníka alebo štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti nariadenej súdom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu (§ 17 ods. 2 zákona). Overenie súhlasu sa nevyžaduje, ak bol súhlas vyjadrený pred zastupiteľským úradom (§ 17 ods. 3 zák.).

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o pas jeho zákonný zástupca (§ 17 ods. 4 zák.), pestún, poručník, opatrovník alebo zástupca ústavu, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu (§ 17 ods. 4, ods. 2, ods. 7 zák.).

K žiadosti o pas je potrebné priložiť:
 • platný doklad totožnosti, z ktorého je zrejmé, že žiadateľ je štátnym občanom Slovenskej republiky (napr. platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz),
 • rodný list vydaný v Slovenskej republike, ak je to potrebné,
 • ak žiadateľ nemá platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas Slovenskej republiky, pripojí k žiadosti osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, nie staršie ako šesť mesiacov odo dňa jeho vydania,
 • sobášny list vydaný matričným orgánom Slovenskej republiky, ak je priezvisko žiadateľa iné ako priezvisko uvedené v doklade totožnosti alebo doklad o povolení zmeny priezviska žiadateľa,
 • ďalšie doklady, napr. doklad o udelení akademického titulu. Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú titul alebo hodnosť zapísané v občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom pase.
 • skôr vydaný cestovný pas; od jeho predloženia možno upustiť, ak by to bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,
 • k žiadosti o pas pre dieťa do 15 rokov je potrebné predložiť originál slovenského rodného listu dieťaťa,
 • iné doklady, ak je to podľa zastupiteľského úradu potrebné.
Žiadateľ je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Odtlačky prstov sa nesnímajú občanom mladším ako 12 rokov.

Pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 243 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (sadzobník je uverejnený na hlavnej časti webovej stránky ZÚ SR v Aténach, v časti „O nás“, v ods. „Konzulárne a vízové informácie“, v ods. „Konzulárne a vízové poplatky“).

Vyhotovený cestovný doklad si môže prevziať občan starší ako 15 rokov na zastupiteľskom úrade osobne alebo tým môže poveriť jemu blízku osobu (rodiča, súrodenca, manžela, plnoleté dieťa).

Poverenie pre blízku osobu nemusí byť overené. Iná osoba môže prevziať vyhotovený cestovný doklad na základe overenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zák.) alebo ak ho na to splnomocnil žiadateľ, starší ako 15 rokov, priamo pri podaní žiadosti a splnomocnenie podpísal pred pracovníkom zastupiteľského úradu (§ 18 ods. 3 zák.). Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, môže prevziať cestovný doklad jeho zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá žiadosť podala. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zák.).

Podľa zák. o cestovných dokladoch je občan povinný ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky aj orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného dokladu, dopustí sa priestupku (§ 30 ods. 1 písm. k zák.).

Stratu alebo odcudzenie cestovného pasu na území Grécka je potrebné nahlásiť Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Aténach osobne.

Náhradný cestovný doklad


Náhradný cestovný doklad je doklad vydaný na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas potrebný na splnenie účelu, najviac na dobu 6 mesiacov.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Aténach alebo Konzulárny úrad Slovenskej republiky v Solúne môže vydať náhradný cestovný doklad občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat na Slovensko; v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Vo výnimočnom prípade môže vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného slovenským matričným úradom doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa narodil. Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený príslušnými overeniami.

O vydanie náhradného cestovného dokladu môže požiadať:
 • občan starší ako 18 rokov osobne,
 • za osobu mladšiu ako 15 rokov zákonný zástupca,
 • osoba staršia ako 15 rokov osobne so zákonným zástupcom. Ak žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov bez zákonného zástupcu, je povinná pripojiť k žiadosti overený písomný súhlas zákonného zástupcu, inej osoby než rodiča, v starostlivosti ktorej sa nachádza alebo štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu. Súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby, v starostlivosti ktorej sa nachádza, je možno nahradiť rozhodnutím súdu. Overenie podpisu tejto osoby sa nevyžaduje, ak svoj súhlas s vydaním náhradného cestovného dokladu vyjadril v žiadosti o vydanie dokladu podpisom pred zastupiteľským úradom.
 • za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do starostlivosti inej osoby než rodiča, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 odseku 2 zák.
K žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu treba priložiť:
 • osobné doklady, ktorými môže byť neplatný občiansky preukaz alebo neplatný cestovný pas Slovenskej republiky, vodičský preukaz Slovenskej republiky, akýkoľvek úradný doklad vydaný štátnym orgánom Slovenskej republiky, ak je súčasťou tohto dokladu fotografia, meno, priezvisko a dátum narodenia. Ak sa má doklad vydať pre dieťa narodené počas pobytu občana Slovenskej republiky v zahraničí (v Grécku), je potrebné priložiť i rodný list vydaný príslušným štátnym orgánom opatrený príslušnými overeniami.
 • potvrdenie o nahlásení odcudzenia/straty cestovného dokladu gréckej polície.
Žiadateľ je povinný podrobiť sa pri podaní žiadosti nasnímaniu tváre a podpisu.

Pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 243f sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 30. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 22:27:53.312 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 14:35:48 CET 2014