Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

O vykonanie zápisu o narodení dieťaťa v zahraničí je treba požiadať osobitnú matriku, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis možno požiadať v prípade, ak aspoň jeden z rodičov je občanom Slovenskej republiky.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva buď na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky alebo na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v Slovenskej republike. Ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže podať žiadosť na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike.

Zastupiteľský úrad zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrike zašle vyhotovený rodný list žiadateľovi prostredníctvom zastupiteľského úradu.

K žiadosti o zápis o narodení treba pripojiť:
 • vyplnený formulár žiadosti Zápis o narodení  (pdf, 173 kB)
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa, alebo aspoň jedného z rodičov. Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky.
 • platný doklad totožnosti žiadateľa (platný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo cestovný pas Slovenskej republiky),
 • originál alebo osvedčenú fotokópia gréckeho matričného zápisu o narodení, ktorý je opatrený apostilom. Matričné úrady v Grécku zapisujú krstné meno dieťaťa do matriky obvykle až po krste, a preto je potrebné, aby obidvaja rodičia dieťaťa osobitne požiadali grécku matriku o zapísanie krstného mena.
 • osvedčený preklad matričného zápisu o narodení do slovenského jazyka vyhotovený prekladateľom, ktorý je uvedený v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (jaspi.justice.gov.sk). Osobitná matrika akceptuje aj preklady vyhotovené oficiálnymi prekladateľmi Helénskej republiky. Zastupiteľský úrad môže na požiadanie poskytnúť kontakty na tieto osoby.
 • v prípade, ak sa dieťa narodilo v zmiešanom manželstve, môžu rodičia požiadať o zápis priezviska dieťaťa ženského pohlavia bez prechyľovacej koncovky –ová. O tento zápis požiadajú rodičia v žiadosti o zápis o narodení dieťaťa. Osobitná matrika vyžaduje, aby cudzia štátna príslušnosť dieťaťa bola preukázaná dokladom o štátnom občianstve (napr. cestovným pasom dieťaťa).
 • sobášny list rodičov vydaný v Slovenskej republike. Ak bolo manželstvo uzavreté mimo Slovenskej republiky a toto nebolo zapísané do osobitnej matriky, možno o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky požiadať spolu so žiadosťou o zápis o narodení dieťaťa do osobitnej matriky.
 • rodné listy rodičov vydané v Slovenskej republike, ak rodičia nie sú zosobášení,
 • ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je vyhlásenie o uznaní otcovstva, musia rodičia dieťaťa podpísať na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, ktorého súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa. Prehlásenie sa pripojí k žiadosti o zápis o narodení.
 • slobodné matky pripoja k žiadosti čestné vyhlásenie o osobnom stave v čase narodenia dieťaťa,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Ak bolo manželstvo rozvedené orgánom cudzieho štátu, je potrebné predložiť tento cudzozemský rozsudok opatrený apostilom a následne preložený osvedčeným prekladateľom. O rozvode v Grécku po 1.5.2004 stačí predložiť právoplatný rozsudok opatrený apostilom a pripojiť osvedčený preklad do slovenčiny. Rozhodnutia o rozvodoch manželstva spred tohto dňa musia byť uznané príslušným slovenským súdom.
 • úmrtný list rodiča, ak je žiadateľ vdovcom; úmrtný list cudzinca musí byť opatrený apostilom a preložený do slovenského jazyka.

Pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 251 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 30. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 22:27:55.662 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 14:35:48 CET 2014