Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Vydávanie občianskych preukazov


Od 1. januára 2013 môžu občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku požiadať na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Aténach o vydanie nového občianskeho preukazu, ak občiansky preukaz, vydaný po 1. júli 2008 (formát EÚ vyrobený z poly karbonátu) stratili, bol im odcudzený, ak si zmenili meno alebo priezvisko. Ďalej môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu skončenia doby jeho platnosti alebo najneskôr 180 dní pred skončením doby jeho platnosti.

Na veľvyslanectve nie je možné podať žiadosť o prvý občiansky preukaz osobám pri dovŕšení pätnásteho roku veku. Žiadosť o občiansky preukaz sa podáva na zastupiteľskom úrade osobne.

K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu treba pripojiť doterajší platný občiansky preukaz. Ak ho žiadateľ nemôže predložiť, predloží iný doklad preukazujúci jeho rodné číslo (napr. cestovný pas, rodný list, potvrdenie o rodnom čísle).
Ak sa žiada o nový občiansky preukaz z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, k žiadosti treba priložiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie, že došlo k tejto udalosti.

Ak je dôvodom žiadosti zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, je potrebné pripojiť k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom Slovenskej republiky.

Pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 259 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Pri podávaní žiadosti je žiadateľ povinný podrobiť sa nasnímaniu tváre a podpisu.

V novom občianskom preukaze veľvyslanectvo nemôže uviesť osobitný záznam, ktorý nebol uvedený v pôvodnom občianskom preukaze.

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo v osvedčenej kópii. K cudzojazyčnému dokladu je potrebné pripojiť jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Občan si preberá vyhotovený občiansky preukaz osobne. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré odovzdá zastupiteľskému úradu.

Občiansky preukaz s elektronickým čipom


Podľa ustanovenia § 17a) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 30.11.2013 vydávajú občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom.

Občan Slovenskej republiky, ktorý má platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, môže od 1.12.2013 požiadať o vydanie občianskeho preukazu so zabudovaným elektronickým čipom bez splnenia ostatných zákonom stanovených podmienok. Môže tak urobiť aj na zastupiteľskom úrade, avšak len za podmienky, že občiansky preukaz má formát EÚ vydaný po 1.7.2008.
Poplatok za vydanie občianskeho preukazu so zabudovaným elektronickým čipom je 15 €.

Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu so zabudovaným elektronickým čipom občan zadá bezpečnostný osobný kód. Tým bude občiansky preukaz pripravený na elektronickú komunikáciu s informačnými systémami orgánov verejnej správy a súkromného sektora.

Ak si občan pri prijatí žiadosti na zastupiteľskom úrade bezpečnostný osobný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru v Slovenskej republike.

Aktivovaný občiansky preukaz so zabudovaným elektronickým čipom slúži pre občana nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí.

Aktivovaný občiansky preukaz so zabudovaným elektronickým čipom môže slúžiť aj ako nosič pre kvalifikovaný certifikát, ktorý je potrebný na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. O vytvorenie tejto funkcie však občan nemôže požiadať prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí, ale len osobne na príslušnom policajnom útvare v Slovenskej republike.

Bližšie informácie možno získať na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk.

Dátum poslednej aktualizácie: 30. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 22:27:52.312 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 14:35:48 CET 2014