Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Na zastupiteľskom úrade v zahraničí môže požiadať o nový občiansky preukaz len občan  z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, z dôvodu jeho zničenia alebo poškodenia a skončenia doby platnosti.
 
Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na zastupiteľskom úrade podať len občan, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.
 
Na zastupiteľskom úrade nie je možné podať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení pätnásteho roku veku.
 
V prípade žiadosti o nový občiansky preukaz, ktorú podáva občan na zastupiteľskom úrade, nie je možné požiadať o zápis osobitných záznamov, ktoré neboli uvedené v pôvodnom občianskom preukaze.
 

Náležitosti žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

Žiadosť o nový občiansky preukaz podáva občan na zastupiteľskom úrade osobne. 
K žiadosti predloží žiadateľ doterajší občiansky preukaz. Ak nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, predloží iný doklad preukazujúci jeho rodné číslo (napr. rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas). V prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby 
platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (platný cestovný pas alebo osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve).
 
V prípade, že dôvodom žiadosti o nový občiansky preukaz je strata alebo odcudzenie, priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť a tiež doklad o štátnom občianstve. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike.
 
Pri podaní žiadosti o nový občiansky preukaz uhradí žiadateľ správny poplatok nasledovne:
 
 
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu 15,- eur
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 30,- eur
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 50,- eur

 

Občan si prevezme vyhotovený občiansky preukaz osobne. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a splnomocnenia na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré odovzdá zastupiteľskému úradu. 
 
Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-14 14:04:27.894 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 14:35:48 CET 2014