Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Uzavretie manželstva na zastupiteľskom úrade


V súlade s ustanovením § 10a písm. h) zákona č. 325/2014 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony plní zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môžu štátni občania Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky (§ 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Na Veĺvyslanectve SR v Aténach možno uzavrieť manželstvo len v prípade, ak sú obaja snúbenci občanmi Slovenskej republiky.

Zamestnanci veľvyslanectva poskytnú záujemcom o uzavretie manželstva informácie o podmienkach uzatvárania manželstva na tomto úrade (napr. termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, počet účastníkov obradu a pod.).
Veľvyslanectvo odporúča informovať sa o možnostiach a podmienkach sobáša 3 mesiace pre plánovaným termínom uzavretia manželstva a predložiť žiadosť (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom.
 

Poučenie pre snúbencov


Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred príslušným zamestnancom veľvyslanectva.

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

Slobodní
a) rodné listy snúbencov,
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte). Ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo, je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.

Ovdovelí
okrem rodného listu a občianskeho preukazu ešte úmrtný list manžela(ky) alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Rozvedení
okrem rodného listu a občianskeho preukazu ešte právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené)

Mladistvé osoby (od 16 do 18 rokov)
predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.“
 

Zápis o uzavretí manželstva


V prípade uzavretia manželstva v cudzine, je potrebné požiadať o zápis tejto udalosti do Osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto následne vystaví slovenský sobášny list.

Kto a kde môže požiadať o zápis
O zápis možno požiadať v prípade, ak aspoň jeden z manželov je občanom Slovenskej republiky.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva buď na zastupiteľskom úrade alebo na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v Slovenskej republike. Ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže podať žiadosť na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike.

Zastupiteľský úrad zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika doklad o zápise (sobášny list) vystaví a zašle ho žiadateľovi prostredníctvom zastupiteľského úradu.

K žiadosti o zápis o uzavretí manželstva treba pripojiť:
  • doklad totožnosti žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky, platný občiansky preukaz Slovenskej republiky, platné osvedčenie o občianstve Slovenskej republiky),
  • vyplnený formulár žiadosti o zápis manželstva
  • originál alebo osvedčenú fotokópia matričného zápisu o uzavretí manželstva vydaného v Grécku, ktorý je opatrený apostilom,
  • úradný preklad gréckeho sobášneho listu do slovenčiny vyhotovený autorizovaným prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (jaspi.justice.gov.sk). Osobitná matrika akceptuje aj preklady vyhotovené oficiálnymi prekladateľmi Helénskej republiky. Zastupiteľský úrad môže na požiadanie poskytnúť kontakty na tieto osoby.
  • rodný list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike,
  • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený. O rozvodoch v Grécku po 1.5.2004 stačí predložiť právoplatný rozsudok opatrený apostilom a osvedčeným prekladom do slovenčiny. Rozhodnutia o rozvodoch manželstva spred tohto dňa musia byť uznané príslušným slovenským súdom.
  • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený. Rozhodnutie gréckeho súdu musí byť opatrené apostilom a úradne preložené do slovenčiny.
  • pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 251 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (sadzobník je uverejnený na hlavnej časti webovej stránky ZÚ SR v Aténach, v časti „O nás“, v ods. „Konzulárne a vízové informácie“, v ods. „Konzulárne a vízové poplatky“).

Po tom, ako slovenské orgány prestali od 1.2.2006 vydávať osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, matričné úrady vydávajú štátnym občanom Slovenskej republiky k uzavretiu manželstva v cudzine potvrdenie. Potvrdzujú v ňom to, že Slovenská republika nevydáva od 1.2.2006 osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine a informujú matričné orgány v cudzine, že tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením občana Slovenskej republiky o osobnom stave. Na vydanie potvrdenia je príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na území

Slovenskej republiky, a ak tento nemá na území Slovenska trvalý pobyt, podľa miesta posledného trvalého pobytu. Žiadateľovi s trvalým pobytom mimo Slovenska toto potvrdenie vydá ktorýkoľvek matričný úrad alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.
  Dátum poslednej aktualizácie: 2015-12-31 11:32:28.452 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 15:02:36 CET 2014