Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Uzavretie manželstva na zastupiteľskom úrade


V súlade s ustanovením § 10a písm. h) zákona č. 325/2014 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony plní zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môžu štátni občania Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky (§ 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Na Veĺvyslanectve SR v Aténach možno uzavrieť manželstvo len v prípade, ak sú obaja snúbenci občanmi Slovenskej republiky.

Zamestnanci veľvyslanectva poskytnú záujemcom o uzavretie manželstva informácie o podmienkach uzatvárania manželstva na tomto úrade (napr. termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, počet účastníkov obradu a pod.).
Veľvyslanectvo odporúča informovať sa o možnostiach a podmienkach sobáša 3 mesiace pre plánovaným termínom uzavretia manželstva a predložiť žiadosť (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom.
 

Poučenie pre snúbencov


Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred príslušným zamestnancom veľvyslanectva.

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

Slobodní
a) rodné listy snúbencov,
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte). Ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo, je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.

Ovdovelí
okrem rodného listu a občianskeho preukazu ešte úmrtný list manžela(ky) alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Rozvedení
okrem rodného listu a občianskeho preukazu ešte právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené)

Mladistvé osoby (od 16 do 18 rokov)
predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.“
 

Zápis o uzavretí manželstva


V prípade uzavretia manželstva v cudzine, je potrebné požiadať o zápis tejto udalosti do Osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto následne vystaví slovenský sobášny list.

Kto a kde môže požiadať o zápis
O zápis možno požiadať v prípade, ak aspoň jeden z manželov je občanom Slovenskej republiky.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva buď na zastupiteľskom úrade alebo na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana v Slovenskej republike. Ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže podať žiadosť na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike.

Zastupiteľský úrad zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika doklad o zápise (sobášny list) vystaví a zašle ho žiadateľovi prostredníctvom zastupiteľského úradu.

K žiadosti o zápis o uzavretí manželstva treba pripojiť:
  • doklad totožnosti žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky, platný občiansky preukaz Slovenskej republiky, platné osvedčenie o občianstve Slovenskej republiky),
  • vyplnený formulár žiadosti o zápis manželstva
  • originál alebo osvedčenú fotokópia matričného zápisu o uzavretí manželstva vydaného v Grécku, ktorý je opatrený apostilom,
  • úradný preklad gréckeho sobášneho listu do slovenčiny vyhotovený autorizovaným prekladateľom uvedeným v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (jaspi.justice.gov.sk). Osobitná matrika akceptuje aj preklady vyhotovené oficiálnymi prekladateľmi Helénskej republiky. Zastupiteľský úrad môže na požiadanie poskytnúť kontakty na tieto osoby.
  • rodný list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike,
  • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený. O rozvodoch v Grécku po 1.5.2004 stačí predložiť právoplatný rozsudok opatrený apostilom a osvedčeným prekladom do slovenčiny. Rozhodnutia o rozvodoch manželstva spred tohto dňa musia byť uznané príslušným slovenským súdom.
  • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený. Rozhodnutie gréckeho súdu musí byť opatrené apostilom a úradne preložené do slovenčiny.
  • pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 251 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (sadzobník je uverejnený na hlavnej časti webovej stránky ZÚ SR v Aténach, v časti „O nás“, v ods. „Konzulárne a vízové informácie“, v ods. „Konzulárne a vízové poplatky“).

Po tom, ako slovenské orgány prestali od 1.2.2006 vydávať osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, matričné úrady vydávajú štátnym občanom Slovenskej republiky k uzavretiu manželstva v cudzine potvrdenie. Potvrdzujú v ňom to, že Slovenská republika nevydáva od 1.2.2006 osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine a informujú matričné orgány v cudzine, že tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením občana Slovenskej republiky o osobnom stave. Na vydanie potvrdenia je príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na území

Slovenskej republiky, a ak tento nemá na území Slovenska trvalý pobyt, podľa miesta posledného trvalého pobytu. Žiadateľovi s trvalým pobytom mimo Slovenska toto potvrdenie vydá ktorýkoľvek matričný úrad alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.
  Dátum poslednej aktualizácie: 2015-12-31 11:32:28.452 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 15:02:36 CET 2014
Matrikou sa rozumie štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zastupiteľské úrady prijímajú predovšetkým žiadosti o zápisy matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, ak ide o slovenského občana.
 
Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského sobášneho listu.
 
Kde požiadať o zápis:
Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR
Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana SR
 
Kto môže požiadať o zápis:
Občan SR a to nasledovne:
osobne
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí. 
 
K žiadosti o zápis sobáša do osobitnej matriky je potrebné predložiť:
a) formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,
b) originál cudzozemského sobášneho listu opatrený príslušnou doložkou vyššieho overenia
c) zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený autorizovaným prekladateľom SR alebo zastupiteľským úradom.
d) doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,
e) žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky, pokiaľ sú na to splnené podmienky,
f) notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.
 
Upozornenie:
pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva,
pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, 
ak chce žiadateľka po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska).
 
Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 
Poplatok za žiadosť o zápis sobáša do osobitnej matriky je 25 EUR. Na Veľvyslanectve SR v Ankare sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v mene EUR.