Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Štátne občianstvo

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:
  • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  • platným občianskym preukazom
  • platným cestovným pasom
  • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Osvedčenie o štátnom občianstve (ďalej len osvedčenie) je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Kto môže požiadať o vydanie osvedčenie

O osvedčenie môže požiadať každý slovenský občan, ktorý získal občianstvo Slovenskej republiky jedným zo spôsobov uvedených v zákone, a to narodením, udelením, voľbou alebo uzavretím manželstva.

Kde možno požiadať o osvedčenie

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle vyššieho územného celku na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanej osobne na okresnom úrade v sídle vyššieho územného celku alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. Príslušnosť okresného úradu je určená podľa miesta trvalého bydliska, resp. posledného trvalého bydliska žiadateľa na území Slovenskej republiky. Ak žiadateľ nemal nikdy trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, príslušným na konanie o žiadosti je Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Bratislave, ul. Staromestská 6, PSČ 814 40.

Ako možno požiadať o osvedčenie

Ak sa žiadosť o osvedčenie podáva prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky, pozostáva z týchto náležitostí:
  • vyplnený formulár žiadosti,
  • slovenský rodný list žiadateľa,
  • doklad o osobnom stave, ktorým je slovenský sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode, úmrtný list manžela/ky. Ak boli tieto doklady vydané v zahraničí, musia byť opatrené apostilom a úradne preložené do slovenského jazyka.
  • slovenské rodné listy detí, ktoré majú byť uvedené v osvedčení o štátnom občianstve,
  • slovenské rodné listy rodičov žiadateľa, ak boli narodení po 1.1.1954,doklad totožnosti žiadateľa, cestovný pas alebo občiansky preukaz a to aj v prípade, ak ich platnosť uplynula,
  • poplatok, stanovený v položke 245 a) zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

PLATNOSŤ OSVEDČENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE


Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia.

POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR


Okresný úrad v sídle vyššieho územného celku vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle vyššieho územného celku alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

Dátum poslednej aktualizácie: 30. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 22:27:58.251 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 14:35:48 CET 2014