Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Aténach je možné požiadať o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 1. 5. 2004 alebo o obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty, odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska vodiča. Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. Žiadosť sa podáva osobne. Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

K žiadosti je potrebné priložiť:
  • vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike (pred 1.5.2004),
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  • žiadateľ o výmenu vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí. Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný zdravotníckym zariadením v zahraničí musí obsahovať predpísané overenie a musí byť opatrený úradným prekladom do slovenského jazyka.
  • ak je žiadateľ o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, predkladá k žiadosti aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zdravotníckym zariadením v Slovenskej republike (v prípade potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast; v prípade potvrdenia o psychickej spôsobilosti psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia).
Ak je dôvodom žiadosti o obnovu vodičského preukazu jeho strata alebo odcudzenie, žiadateľ musí k žiadosti pripojiť aj doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie o tejto skutočnosti.

Ak je dôvodom podania žiadosti zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti doklad vydaný matričným úradom v Slovenskej republike potvrdzujúci túto skutočnosť.

K vybaveniu žiadosti je žiadateľ povinný podrobiť sa nasnímaniu tváre, vlastnoručne žiadosť podpísať a uhradiť správny poplatok.

Pri podaní žiadosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 259a Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 30. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 22:27:53.963 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 14:35:48 CET 2014