Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).
 
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti.
 
Splnomocnená osoba musí predložiť: 
 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa,
 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).
 
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona).
 
 
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať: 
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).
 
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje (§ 10 ods. 6 zákona): 
 • u občana Slovenskej republiky na základe predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a rodného listu,
 • u cudzinca na základe rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
 
 
Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu: 
 • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR,
 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.
 
Správny poplatok je 10 €. Vybavenie trvá približne 4-6 týždňov (žiadosť nemôže podávať právnická osoba alebo orgány štátnej správy).
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-02 09:09:56.202 Dátum vytvorenia: Wed Dec 13 13:22:15 CET 2017