Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš v Austrálii

Podmienky platnosti uzavretia manželstva v AustráliiV Austrálii sú uzatvárané dva druhy sobášov – civilný a cirkevný. Postup pri vybavovaní potrebných dokladov pre uzavretie manželstva upravuje viacero právnych predpisov, najmä však Zákon o manželstve z roku 1961 a s ním súvisiace doplňujúce vyhlášky.

Predpoklady pre platnosť manželstva:
 • Manželstvo nemôže uzavrieť osoba mladšia ako 18 rokov. V prípade, že jeden alebo obaja snúbenci sú mladší ako 18 rokov (16 – 18 rokov), k uzatvoreniu sobáša potrebujú predložiť súhlas súdu s uzavretím manželstva. Ak v čase podania žiadosti snúbenci nedosiahli vek 18 rokov, musia predložiť súhlas zákonného zástupcu.
 • Manželstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorá je duševne chorá, ťažko duševne zaostalá alebo nie je schopná rozhodovania
 • Manželstvo sa nemôže uzavrieť počas trvania predchádzajúceho manželstva jedného z manželských partnerov.
 • Manželstvo nemôžu medzi sebou uzavrieť pokrvní príbuzní v prvej línii, ako ani brat a sestra, brat a sestra po otcovi alebo matke, strýc a neter, teta a synovec, ani deti vlastných bratov a sestier po otcovi alebo matke.

Manželstvo a vzťahy v manželstve:
 • Manželstvo je zákonom stanovené spoločenstvo života ženy a muža.
 • Manželstvo môžu uzavrieť dve osoby rozdielneho pohlavia pred verejným notárom, ktorý má oprávnenie vykonávať sobáše http://www.civilcelebrants.com.au/ alebo http://www.ag.gov.au/mclisting
 • Osoby, ktoré plánujú uzavrieť manželstvo podávajú oznámenie o úmysle zosobášiť sa (Notice of Intended Marriage) vybranému sobášiacemu
 • Snúbenci musia predložiť doklady preukazujúce dátum a miesto narodenia. Cudzinci predkladajú aj cestovný pas. V prípade, že jeden príp. obaja sú rozvedení alebo vdovec/vdova, musia predložiť právoplatný doklad o rozvode manželstva, v prípade ovdovenia úmrtný list manželského partnera.
 • Matrikár na základe vyhlásenia snúbencov alebo iným spôsobom preverí, či sú splnené podmienky pre uzavretie a platnosť manželstva.
 • Oznámenie o úmysle zosobášiť musí byť podané minimálne mesiac pred plánovaným sobášom, nie však skôr ako 18 mesiacov.
 • Manželstvo sa uzatvára slávnostným spôsobom a vo zvlášť určenej služobnej miestnosti.
 • Manželstvo sa môže uzavrieť aj na inom, dôstojnom mieste, ak si to žiadatelia želajú a uvedenú oprávnené dôvody.
 • Manželstvo sa uzatvára v prítomnosti snúbencov, dvoch svedkov a matrikára. Svedkom môže byť každá plnoletá a spôsobilá osoba.
 • Po vykonaní slávnostného obradu bude manželom vystavený sobášny list.
 • Na použitie Austrálskeho sobášneho listu v SR, musí byť sobášny list opatrený apostillou (vydáva ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Austrálie)

Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť:

47 Culgoa Cct., O´Malley,
Canberra,
ACT 2606
Tel: 00612/ 6290 1516 kl. 22 konzulárny pracovník alebo kl. 14 - konzul
E mail: cons.canberra@mzv.sk
pondelok: 09,00 – 13,00 hod., streda: 14,00 – 16:30 hod., piatok: 09,00 – 13,00 hod.


Dátum poslednej aktualizácie: 10. decembra 2014Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 5.12.2014

Uzavretie manželstva v zahraničí

Ak občan Slovenskej republiky plánuje uzatvoriť manželstvo v zahraničí môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu o vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v zahraničí (nahrádza potvrdenie o spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana). Veľvyslanectvo v dokumente potvrdzuje skutočnosť, že „Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.“ Za vydanie potvrdenia sa uhrádza poplatok v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 

Zápis uzavretia manželstva v zahraničí

Aby mohlo byť manželstvo uzavreté v zahraničí uznané v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).
 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pekingu alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. K podaniu žiadosti o zápis manželstva a vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné: 
 
dostaviť sa na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu osobne;
formulár zápisu o uzavretí manželstva vyplniť čitateľne paličkovým písmom alebo na PC; 
predložiť platné doklady totožnosti manželov; (občiansky preukaz alebo cestovný pas Slovenskej republiky a cestovný pas občana iného štátu, ak je jeden z manželov cudzincom)
predložiť originál cudzozemského sobášneho listu, originál sobášneho listu opatrený apostilou (Hongkong, ČĽR) alebo superlegalizáciou (pevninská ČĽR), ak sa príslušné overenie vyžaduje, ak je žiadateľ o zápis uzavretia manželstva rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, s vyznačením jeho právoplatnosti; 
úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený;
uhradiť správny poplatok za podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva v hotovosti v mene CNY pri podaní žiadosti v pokladni konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu. (Pozn.: podanie žiadosti o zápis uzavretia manželstva môže byť spojené s úhradou ďalších správnych poplatkov napr. za overenie fotokópie dokladu, overenie prekladu, a. i. v závislosti od predložených dokladov.)
 
Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného matričného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu. Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia osobitnej matrike. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 
Formulár: Zápis o uzavretí manželstva  (docx; 24.19 KB)