Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Zmena mena

Povolenie na zmenu mena a priezviska


Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť v zmysle § 6 a nasl. zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení novely č. 13/2006 Z.z., najmä ak ide o meno alebo priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
Ak majú manželia spoločné priezvisko, zmenu spoločného priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena priezviska sa vzťahuje aj na ich spoločné maloleté deti. Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.

Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.
Zmena mena alebo priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo o zmene priezviska.

Zmena mena alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie (§7 zák. č. 13/2006 Z.z.), sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu. Napr. manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť príslušnému obvodnému úradu, do ktorého matriky je vykonaný zápis o uzavretí manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva.

Kde požiadať


O zmenu mena alebo priezviska možno požiadať len v prípade, ak žiadateľ je občanom Slovenskej republiky. Žiadateľ môže podať žiadosť osobne, priamo na príslušnom obvodnom úrade podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu na území Slovenskej republiky. Ak taký pobyt občan nikdy nemal, požiada na Obvodnom úrade Bratislava 1. Žiadosť môže osobne podať aj splnomocnená osoba, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným plnomocenstvom, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený zastupiteľským úradom SR, t.j. veľvyslanectvom alebo honorárnym konzulátom alebo notárom pôsobiacim v Slovenskej republike.

Od 1. júla 2006 už nemožno podať žiadosť o zmenu mena alebo priezviska prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí.