Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Duplikát matričného dokladu

Žiadosť o duplikát matričného dokladu

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matričnej knihy (duplikát rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť o duplikát môže podať:
a) osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny;
b) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona;
c) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti;
d) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti;
e) poručník, ak sa o dieťa osobne stará;
f) súdom ustanovený opatrovník.

Na účely podania žiadosti o duplikát matričného dokladu sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Svoj vzťah k osobe, pre ktorú sa žiada o duplikát matričného dokladu, musí žiadateľ preukázať príslušným dokladom (napr. rodným alebo sobášnym listom).

Žiadosť je možné podať buď osobne prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu alebo písomnú žiadosť adresovať priamo matričnému úradu, ktorý doklad vydal.

Náležitosti podania žiadosti na Veľvyslanectve SR v Haagu: 

Čakacia lehota na predmetný doklad je približne 1 – 2 mesiace. Veľvyslanectvo nemôže ovplyvniť lehotu vydania dokladu.

Pri podaní žiadosti priamo na príslušný matričný úrad je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 5 EUR. V prípade neuhradenia uvedeného poplatku je matričný doklad zaslaný z príslušného matričného úrade na veľvyslanectvo, ktoré vyzve žiadateľa na uhradenie správneho poplatku a následné prevzatie vyhotoveného dokladu. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-12-08 11:44:06.972 Dátum vytvorenia: Thu Dec 08 11:37:05 CET 2016