Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a totožnosť ktorej musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti.

 

Splnomocnená osoba musí predložiť:

 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa;

 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona). Žiadosť o výpis z registra trestov podáva žiadateľ s pobytom v Holandsku osobne na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Haagu.


 

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka;

 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;

 • štátne občianstvo;

 • pohlavie;

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).


Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje(§ 10 ods. 6 zákona):

 • u občana SR na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu preukazujúceho totožnosť a originálu rodného listu;

 • u cudzinca na základe rodného listu úradne preloženého do slovenského jazyka a predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

 

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky:

 • občan SR predloží platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas SR a originál rodného listu SR;

 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list s úradným prekladom do slovenského jazyka.

 

Za podanie žiadosti o výpis z registra trestov sa platí správny poplatok 10 EUR v hotovosti. Výpis z registra trestov sa vydáva na počkanie, v zložitejších prípadoch do niekoľko dní (žiadosť nemôže podávať právnická osoba alebo orgány štátnej správy).

Viac informácií o podávaní žiadosti o výpis z registra trestov poskytne webová stránka: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-12-08 14:16:10.607 Dátum vytvorenia: Thu Dec 08 14:12:42 CET 2016