Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky 

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania SR, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Holandska.
K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží: 

 • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
 • originál rodného listu SR;
 • príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list Slovenskej republiky;
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie;
 • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná.

Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží: 

 • cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);
 • originál rodného listu SR dieťaťa;
 • platný doklad totožnosti SR zákonného zástupcu (rodiča);
 • ak je zákonným zástupcom osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;
 • ak zákonný zástupca nie je občan SR, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa.

Občan SR, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

Pri podaní žiadosti občana staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 18 rokov musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca. Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov predloží k žiadosti o cestovný pas vždy aj originál rodného listu SR. Ku každej žiadosti o cestovný pas je potrebné predložiť doklad o trvalom pobyte (napr. občiansky preukaz alebo preukaz o trvalom pobyte).

Platnosť cestovného dokladu

Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:

 • občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – 10 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 16 rokov – 5 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov – 2 roky;
 • občanovi, ktorému nie je možné nasnímať odtlačky prstov – 1 rok. 
POZNÁMKA

V prípade odcudzenia alebo straty cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie cudzineckej polície Holandska – *Vreemdelingenpolitie. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Haagu alebo na polícii v SR.

Vreemdelingenpolitie - Cudzinecká polícia:

Policajný útvar v Holandsku, ktorý sa zaoberá otázkami pre cudzincov sa nazýva Vreemdelingenpolitie (Nájdenie najbližšieho oddelenia Cudzineckej polície): 0900 8844 (0,28 EUR/min)

 

Centrálne oddelenia Cudzineckej polície:

Vreemdelingenpolitie Amsterdam

Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam

020 559 63 00


Vreemdelingenpolitie Rotterdam

Post box 70023

3000 LD Rotterdam

0900 8844


Vreemdelingenpolitie Haag

Stadhoudersplantsoen 24

2517 Haag Stadhoudersplantsoen

070 360 98 79


Vreemdelingenpolitie Utrecht

Kroonstraat 25

3511 RC Utrecht

030 239 6353

 

Správne poplatky:

Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 EUR
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 EUR
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 EUR
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 EUR
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov  10 EUR

Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti.  

Odcudzenie/strata cestovného pasu

Odcudzenie alebo stratu cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu), a vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Holandsku a tiež polícii v Slovenskej republike. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Haagu, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

Formulár: Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu  

Náhradný cestovný doklad

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať iba osobne na veľvyslanectve Slovenskej republiky v prípade straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade odcudzenia alebo straty je potrebné predložiť potvrdenie holandskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 EUR, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 EUR. Náhradný cestovný doklad sa vydáva občanovi SR len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.
O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Holandsku svoje veľvyslanectvo.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-30 14:40:09.054 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006