Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

Zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky

Za účelom vydania matričného dokladu Slovenskej republiky po matričnej udalosti občana (narodenie dieťaťa), ktorá nastala:

a) na území cudzieho štátu,

b) na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí,

c) na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,

d) na území nepatriacom žiadnemu štátu,

a ku ktorej bol vydaný cudzozemský matričný doklad (holandský rodný list), je treba požiadať o zápis tejto udalosti do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Občan môže oznámenie o matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, urobiť:

a) na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí,
b) na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c) na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt,
d) na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.


Zápis sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia žiadateľa o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí osobitná matrika spravidla prostredníctvom zastupiteľského úradu.

O zápis narodenia do osobitnej matriky môže požiadať rodič (zákonný zástupca). Môže tak urobiť aj splnomocnená osoba na základe predloženia notárom osvedčeného splnomocnenia.

 

Žiadosť o zápis narodenia

Žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky pozostáva z týchto náležitostí:

a) formulár zápisu o narodení, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,

b) osvedčená fotokópia či odpis cudzozemského rodného listu (tzv. úplný výpis z matriky), ktorého originál je opatrený apostilom

c) zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského rodného listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského rodného listu do slovenského jazyka, vyhotovený autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky alebo zastupiteľským úradom,

d) doklad o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa, alebo aspoň jedného z rodičov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,

e) sobášny list rodičov spravidla vydaný v Slovenskej republike, prípadne právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,

f) ak je rodič vdovcom, predloží aj úmrtný list manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o jeho vyhlásení za mŕtveho,

g) ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je vyhlásenie o uznaní otcovstva, musia rodičia dieťaťa podpísať na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, ktorého súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa,

h) v prípade slobodných, rozvedených alebo ovdovených matiek je potrebné doložiť čestné vyhlásenie matky dieťaťa o jej stave v čase narodenia dieťaťa s predložením právoplatného rozsudku o rozvode alebo úmrtného listu bývalého partnera,

i) notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.

docx Zápis o narodení  (docx; 22.94 KB)

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-30 15:01:19.082 Dátum vytvorenia: Mon Nov 03 19:46:44 CET 2014