Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky

Za účelom vydania matričného dokladu Slovenskej republiky (sobášneho listu) po matričnej udalosti občana (uzavretie manželstva občana), ktorá nastala:

a) na území cudzieho štátu,

b) na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí,

c) na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,

d) na území nepatriacom žiadnemu štátu,

a ku ktorej bol vydaný cudzozemský matričný doklad (holandský sobášny list), je treba požiadať o zápis tejto udalosti do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Občan môže oznámenie o matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, urobiť:

a) na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí,
b) na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c) na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt,
d) na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zápis sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia žiadateľa o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí osobitná matrika spravidla prostredníctvom zastupiteľského úradu.

 

Žiadosť o zápis o uzavretí manželstva

Žiadosť o zápis manželstva do osobitnej matriky pozostáva z týchto náležitostí:

a) formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,

b) osvedčená fotokópia či odpis cudzozemského sobášneho listu, ktorého originál je opatrený apostilom

c) zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky alebo zastupiteľským úradom,

d) doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,

e) právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva, pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený,

f) úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,

g) žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky „ová“, pokiaľ sú na to splnené podmienky,

h) notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.

docx Zápis o uzavretí manželstva  (docx; 24.19 KB)

Cudzozemský sobášny list predloží občan vo forme tzv. úplného výpisu z matriky cudzieho štátu.
Ak žiadateľka chce po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska1).

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-30 14:58:58.204 Dátum vytvorenia: Mon Nov 03 19:50:57 CET 2014
Matrikou sa rozumie štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zastupiteľské úrady prijímajú predovšetkým žiadosti o zápisy matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, ak ide o slovenského občana.
 
Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského sobášneho listu.
 
Kde požiadať o zápis:
Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR
Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana SR
 
Kto môže požiadať o zápis:
Občan SR a to nasledovne:
osobne
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí. 
 
K žiadosti o zápis sobáša do osobitnej matriky je potrebné predložiť:
a) formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,
b) originál cudzozemského sobášneho listu opatrený príslušnou doložkou vyššieho overenia
c) zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený autorizovaným prekladateľom SR alebo zastupiteľským úradom.
d) doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,
e) žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky, pokiaľ sú na to splnené podmienky,
f) notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.
 
Upozornenie:
pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva,
pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, 
ak chce žiadateľka po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska).
 
Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 
Poplatok za žiadosť o zápis sobáša do osobitnej matriky je 25 EUR. Na Veľvyslanectve SR v Ankare sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v mene EUR.