Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Úmrtie občana

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu poskytne príbuzným v prípade úmrtia občana SR v Holandsku asistenciu v zmysle uvedeného:

  • informuje o tejto skutočnosti príbuzných v Slovenskej republike prostredníctvom Polície SR;
  • poskytne kontaktné údaje na príslušné holandské úrady;
  • poskytne asistenciu pri výbere pohrebnej služby;
  • pomáha pri vysporiadaní úmrtia v Holandsku, či už ide o spopolnenie v mieste úmrtia a doručenie urny na Slovensko, alebo pochovanie v mieste úmrtia, pričom náklady vyplývajúce z vysporiadania úmrtia znášajú pozostalí; 
  • zabezpečí sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov na Slovensko, tzv. „úmrtný pas“.

Poznámka: Na prevoz spopolnených telesných pozostatkov uložených v urne sa nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie.

Pre vybavenie pohrebu/spopolnenia/prepravy urny do SR je v prvom kroku potrebné po úmrtí občana SR na území Holandska požiadať o vystavenie úmrtného listu v medzinárodnom formáte (podrobné informácie o vydávaní medzinárodných úmrtných listov uvádza webová stránka: /Death-certificate). Žiadosť sa podáva prostredníctvom mestského/miestneho úradu podľa miesta úmrtia (Gemeente). V ďalšom kroku je úmrtný list v medzinárodnom formáte potrebné opatriť apostilom prostredníctvom Rechtbank – kontakt a podrobnejšie informácie uvádza webová stránka: /Rechtbanken. V poslednom kroku sa vyžaduje opatriť apostilovaný úmrtný list v medzinárodnom formáte úradným prekladom do slovenského jazyka. O vyhotovenie úradného prekladu do slovenského jazyka možno požiadať aj v Holandsku – „odkaz na submenu Zoznam oficiálnych prekladateľov“. Na základe úmrtného listu v medzinárodnom formáte, opatreného apostilom a úradným prekladom do slovenského jazyka, je možné požiadať o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie úmrtného listu SR. 

Zápis úmrtia do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe oznámenia, ktoré možno vykonať na

a) Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Haagu;
b) matričnom úrade, v územnom obvode ktorého má zosnulý občan SR trvalý pobyt;
c) matričnom úrade, v územnom obvode ktorého mal zosnulý občan SR posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan SR nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách).
 

Náležitosti žiadosti o zápis úmrtia

Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba alebo splnomocnená osoba, ktorá sa musí preukázať písomnou plnou mocou s overeným podpisom splnomocňujúcej osoby.
Žiadateľ o zápis úmrtia do osobitnej matriky sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) a dokladom o príbuzenskom vzťahu k zosnulému (napr. rodný list alebo sobášny list).

K oznámeniu o úmrtí musia byť priložené nasledovné doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách):
a) originál alebo overená kópia úmrtného listu vydaného matričným úradom Holandska (Gemeente);
b) doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky zosnulého;
c)  docx Zápis o úmrtí   (docx; 21.72 KB)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky zosnulej osoby v čase úmrtia je možné preukázať:

a) cestovným pasom;
b) občianskym preukazom alebo
c) potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky ku dňu úmrtia.

Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu úmrtia je možné vyžiadať aj prostredníctvom veľvyslanectva. Bližšie informácie sú uvedené v menu Štátne občianstvo.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o 3 mesiace.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR a žiadateľ ho platí v hotovosti.

POZNÁMKA: 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na veľvyslanectvo sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred dohodnutou formou (mobil, e-mail), alebo im je priamo zaslaný poštou na dohodnutú adresu v Holandsku.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-30 15:13:09.701 Dátum vytvorenia: Mon Nov 03 19:55:12 CET 2014