Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Uzavretie manželstva

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:
 
  • vyplniť žiadosť Zápis o uzavretí manželstva
  • predložiť platný doklad totožnosti žiadateľa
  • predložiť fínsky sobášny list s Apostille. Upozorňujeme, že doklad zasielaný na osobitnú matriku sa nevracia, preto odporúčame vyhotovenie a úradné osvedčenie fotokópie sobášneho listu s Apostille (správny poplatok je 10 eur za každú aj začatú stranu).
  • predložiť osvedčený preklad fínskeho sobášneho listu vyhotovený autorizovaným prekladateľom do slovenského jazyka, resp. požiadať zastupiteľský úrad o vyhotovenie a osvedčenie prekladu matričného dokladu do slovenského jazyka (správny poplatok je 20 eur za každú aj začatú stranu).
  • v prípade záujmu o zápis spoločného priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva predložiť právoplatný rozvodový rozsudok. Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list.
  • Správny poplatok za vystavenie slovenského sobášneho listu je 25 Eur.
 

Uzavretie manželstva v zahraničí pred orgánom cudzieho štátu

Podmienky uzavretia manželstva a dokumenty potrebné na uzavretia manželstva medzi občanom SR a cudzincom sú upravené v zákone o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov), v zákone o matrikách (zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov) a v zákone o medzinárodnom práve súkromnom (zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).    
 
Podľa Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom Slovenskej republiky na to splnomocneným, platné v Slovenskej republike, ak je platné v štáte, pred orgánom ktorého sa uzavrelo, a ak neexistovala žiadna okolnosť vylučujúca uzavretie manželstva podľa slovenského hmotného práva. Ak druhý z manželov nie je slovenským občanom, spravuje sa jeho spôsobilosť uzavrieť manželstvo právnym poriadkom štátu, ktorého je príslušníkom.
 
Upozornenie. Uzavretie manželstva na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Helsinkách nie je vzhľadom na platnú legislatívu Fínskej republiky v súčasnosti možné.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-09 15:10:17.855 Dátum vytvorenia: Tue Jan 09 15:09:17 CET 2018