Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Uzavretie manželstva

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:
 
  • vyplniť žiadosť Zápis o uzavretí manželstva
  • predložiť platný doklad totožnosti žiadateľa
  • predložiť fínsky sobášny list s Apostille. Upozorňujeme, že doklad zasielaný na osobitnú matriku sa nevracia, preto odporúčame vyhotovenie a úradné osvedčenie fotokópie sobášneho listu s Apostille (správny poplatok je 10 eur za každú aj začatú stranu).
  • predložiť osvedčený preklad fínskeho sobášneho listu vyhotovený autorizovaným prekladateľom do slovenského jazyka, resp. požiadať zastupiteľský úrad o vyhotovenie a osvedčenie prekladu matričného dokladu do slovenského jazyka (správny poplatok je 20 eur za každú aj začatú stranu).
  • v prípade záujmu o zápis spoločného priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva predložiť právoplatný rozvodový rozsudok. Ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, je potrebné predložiť úmrtný list.
  • Správny poplatok za vystavenie slovenského sobášneho listu je 25 Eur.
 

Uzavretie manželstva v zahraničí pred orgánom cudzieho štátu

Podmienky uzavretia manželstva a dokumenty potrebné na uzavretia manželstva medzi občanom SR a cudzincom sú upravené v zákone o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov), v zákone o matrikách (zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov) a v zákone o medzinárodnom práve súkromnom (zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).    
 
Podľa Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom Slovenskej republiky na to splnomocneným, platné v Slovenskej republike, ak je platné v štáte, pred orgánom ktorého sa uzavrelo, a ak neexistovala žiadna okolnosť vylučujúca uzavretie manželstva podľa slovenského hmotného práva. Ak druhý z manželov nie je slovenským občanom, spravuje sa jeho spôsobilosť uzavrieť manželstvo právnym poriadkom štátu, ktorého je príslušníkom.
 
Upozornenie. Uzavretie manželstva na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Helsinkách nie je vzhľadom na platnú legislatívu Fínskej republiky v súčasnosti možné.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-09 15:10:17.855 Dátum vytvorenia: Tue Jan 09 15:09:17 CET 2018
Matrikou sa rozumie štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zastupiteľské úrady prijímajú predovšetkým žiadosti o zápisy matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, ak ide o slovenského občana.
 
Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR a následné vydanie slovenského sobášneho listu.
 
Kde požiadať o zápis:
Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR
Matričný úrad príslušný podľa trvalého (posledného trvalého) pobytu občana SR
 
Kto môže požiadať o zápis:
Občan SR a to nasledovne:
osobne
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený notárom oprávneným vykonávať notársku činnosť v SR alebo ZÚ SR v zahraničí. 
 
K žiadosti o zápis sobáša do osobitnej matriky je potrebné predložiť:
a) formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade,
b) originál cudzozemského sobášneho listu opatrený príslušnou doložkou vyššieho overenia
c) zastupiteľským úradom osvedčený preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený cudzím štátom autorizovaným prekladateľom, alebo preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka, vyhotovený autorizovaným prekladateľom SR alebo zastupiteľským úradom.
d) doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,
e) žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky, pokiaľ sú na to splnené podmienky,
f) notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.
 
Upozornenie:
pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva,
pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, 
ak chce žiadateľka po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska).
 
Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 
Poplatok za žiadosť o zápis sobáša do osobitnej matriky je 25 EUR. Na Veľvyslanectve SR v Ankare sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v mene EUR.