Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Helsinkách občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Fínskej alebo Estónskej republiky. Za účelom podania žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín - telefonicky (+358 9 681 178 10) alebo emailom (emb.helsinki@mzv.sk).
 
K žiadosti je potrebné doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas). Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží: 
 • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
 • slovenský rodný list;
 • príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list, právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie Slovenskej republiky) ;
 • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.
 
Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.
 
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží: 
 • cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);
 • slovenský rodný list dieťaťa;
 • platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);
 • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;
 • ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa.
 
Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. 
 
Občan starší ako 15 rokov podáva žiadosť osobne so zákonným zástupcom; v prípade, že žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov (bez zákonného zástupcu) je povinnosť pripojiť k žiadosti o vydanie dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu. Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov predloží k žiadosti o cestovný pas vždy aj slovenský rodný list.
 
Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:
 • občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – 10 rokov
 • občanovi mladšiemu ako 16 rokov – 5 rokov
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov – 2 roky

 

Správne poplatky:

Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur
 
Správne poplatky sa hradia na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Helsinkách iba v hotovosti.
 
 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu

Zápis dieťaťa do cestovného pasu rodiča sa od 27. júna 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.
 
 

Strata a odcudzenie cestovného dokladu

V prípade straty alebo odcudzenia cestovného dokladu Slovenskej republiky alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na polícii, ktorá vystaví protokol o udalosti. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas, náhradný cestovný doklad) ohlásiť na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Helsinkách alebo na polícii v SR.
 
 

Náhradný cestovný doklad

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie fínskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 €.
 
V prípade straty alebo odcudzenia dokladov v Estónsku, pri riešení podobných situácií Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky  v Helsinkách spolupracuje s Veľvyslanectvom Českej republiky v Tallinne, ktoré žiadateľovi vystaví náhradný cestovný  doklad. Občan je povinný o situácii najprv informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách. Je nutné, aby občan vedel už pri podaní žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu informovať konzulárnych pracovníkov o spôsobe dopravy do Slovenskej republiky a pláne jeho cesty.
 
Náhradný cestovný  doklad nenahrádza cestovný pas alebo občiansky preukaz.  Náhradný cestovný doklad je vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas. Zastupiteľský úrad SR ho môže vydať občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. O náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. 
 
Vo výnimočnom prípade možno na návrat do SR vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného osobitnou matrikou doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil. Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený Apostille.
 
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu podáva občan starší ako 18 rokov osobne. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. Občan starší ako 15 rokov podáva žiadosť osobne so zákonným zástupcom; v prípade, že žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov (bez zákonného zástupcu) je povinnosť pripojiť k žiadosti o vydanie dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, resp. inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-09 14:55:37.45 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006