Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

ŽIADOSŤ O VYDANIE CESTOVNÉHO PASU SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Fínskej a Estónskej republiky. Za účelom podania žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín - telefonicky (+358 9 681 178 10) alebo emailom (emb.helsinki@mzv.sk).

K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas Slovenskej republiky).

Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží:

 • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania iba vo forme  originálu);
 • slovenský rodný list;
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, úmrtný list manžela/ky, právoplatné rozhodnutie o rozvode);
 • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.


Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Ak žiadateľ (dieťa do 15 rokov) nemá doklad totožnosti, jeho zákonný zástupca k žiadosti priloží:

 • slovenský rodný list dieťaťa;
 • platný slovenský identifikačný doklad zástupcu (rodiča);
 • sobášny list rodičov (ak sú zosobášení);
 • ak sú rodičia rozvedení, rodič žiadajúci o vydanie cestovného pasu predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery tomuto rodičovi;
 • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží také právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery, v ktorom sa výslovne uvádza, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach.


Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

Platnosť cestovného dokladu


Cestovný pas sa vydáva:

 • Občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov– platnosť 10 rokov;
 • Občanovi mladšiemu ako 16 rokov – platnosť 5 rokov;
 • Občanovi mladšiemu ako 6 rokov – platnosť 2 roky;
 • Občanovi, ktorému nie je možné nasnímať odtlačky prstov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

 

 
POZNÁMKA:
V prípade krádeže cestovného dokladu Slovenskej republiky alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na polícii, ktorá vystaví protokol o udalosti. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas, náhradný cestovný doklad) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Helsinkách alebo na polícii v SR.

 

SPRÁVNE POPLATKY:

 
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur


Správne poplatky sa hradia na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Helsinkách iba v hotovosti.

 

ZÁPIS DIEŤAŤA DO CESTOVNÉHO PASU

Zápis dieťaťa do cestovného pasu rodiča sa od 27.06.2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

 

STRATA/ODCUDZENIE CESTOVNÉHO DOKLADU

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru vo Fínsku/ Estónsku a taktiež polícii Slovenskej republiky. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Helsinkách, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.
 

NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie fínskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 €.

V prípade straty alebo odcudzenia dokladov v Estónsku, pri riešení podobných situácií Veľvyslanectvo Slovenskej republiky  v Helsinkách spolupracuje s Veľvyslanectvom Českej republiky v Tallinne, ktoré žiadateľovi vystaví náhradný cestovný  doklad. Občan je povinný o situácii najprv informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách.

Je nutné aby občan vedel už pri podaní žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu informovať konzulárnych pracovníkov o spôsobe dopravy do Slovenskej republiky a pláne jeho cesty .

Náhradný cestovný  doklad nenahrádza cestovný pas alebo občiansky preukaz.  Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.
O náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 16. decembra 2015

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-12-16 10:36:06.332 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006