Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Na zastupiteľskom úrade je možné podať žiadosť o nový občiansky preukaz (elektronická identifikačná karta eID) z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, z dôvodu jeho zničenia alebo poškodenia, skončenia doby platnosti občianskeho preukazu alebo najskôr 180 dní pred skončením doby jeho platnosti. Žiadosť o nový občiansky preukaz môže podať občan, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.

 

Na zastupiteľskom úrade nie je možné prijať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení pätnásteho roku veku. Rovnako nie je možné požiadať o zápis osobitných záznamov (napr. údaje o závažných chorobách, o krvnej skupine, akademický titul), ak tieto neboli uvedené v pôvodnom občianskom preukaze.

 

Žiadosť o nový občiansky preukaz podáva občan na zastupiteľskom úrade osobne, pričom k žiadosti predloží doterajší občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho rodné číslo. Ak je dôvodom žiadosti zmena mena alebo priezviska, priloží k žiadosti matričný doklad, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike, ktorý potvrdzuje túto skutočnosť. Pri podaní žiadosti sa občan podrobí snímaniu podoby tváre a podpisu.

 

V prípade, že dôvodom žiadosti o nový občiansky preukaz je strata alebo odcudzenie, občan priloží k žiadosti doklad vydaný políciou o nahlásení straty, resp. odcudzení, alebo čestné prehlásenie. 

 

Správny poplatok za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je 15 eur, za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz je 30 eur a za žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch je 50 eur.

 

Občan spravidla preberá vyhotovený nový občiansky preukaz osobne. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan, ktorý sa preukáže svojím platným dokladom totožnosti a notársky osvedčeným splnomocnením na zastupovanie. Žiadateľ odovzdáva pri preberaní nového dokladu svoj pôvodný občiansky preukaz.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-09 15:03:25.793 Dátum vytvorenia: Tue Jan 09 15:03:25 CET 2018