Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Cestovné doklady

 
Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Slovinskej republiky.
 
K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).
 
Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží:
platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
slovenský rodný list;
príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list Slovenskej republiky, právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie),
neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.
 
Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.
 
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná. 
 
Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží:
cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);
slovenský rodný list dieťaťa;
platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);
ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;
ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa.
 
Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.
 
Pri podaní žiadosti občana staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 18 rokov musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca. 
 
Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov predloží k žiadosti o cestovný pas vždy aj slovenský rodný list.
 
Ku každej žiadosti o cestovný pas je potrebné predložiť doklad o trvalom pobyte (napr. občiansky preukaz alebo preukaz o trvalom pobyte).
 
Platnosť cestovného dokladu
Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:
občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov – 10 rokov;
občanovi mladšiemu ako 16 rokov – 5 rokov;
občanovi mladšiemu ako 6 rokov – 2 roky;
občanovi, ktorému nie je dočasne možné nasnímať odtlačky prstov – 1 rok.
 
Poznámka:

V prípade krádeže alebo straty cestovného dokladu Slovenskej republiky alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie polície Slovinskej republiky. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ľubľane alebo na polícii v SR.

 

Správne poplatky:
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
ydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur
 
Zápis dieťaťa do cestovného pasu
 
Zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča sa od 27. júna 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.
 
Strata/odcudzenie cestovného pasu
 
Odcudzenie a stratu cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Slovinskej republike a taktiež polícii v Slovenskej republike. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ľubľane, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.
 
 

Náhradný cestovný doklad

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže alebo straty je potrebné predložiť potvrdenie slovinskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 €.
 
Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.
 
O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Slovinskej republike svoj zastupiteľský úrad.
Dátum poslednej aktualizácie: 5.12.2017 Dátum vytvorenia: 12.9.2006