Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky

Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Kanady. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ sa musí podrobiť zberu biometrických údajov (fotografia, odtlačky prstov, podpis), je pri podaní bezpodmienečne nutná osobná účasť žiadateľa. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.


K žiadosti treba doložiť:

  • platný doklad totožnosti SR, ktorý slúži aj ako doklad o štátnom občianstve (občiansky preukaz SR alebo platný slovenský cestovný pas) Ak žiadateľ takýto doklad nemá, alebo je neplatný, doloží platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky;

  • slovenský rodný list;

  • slovenský sobášny list v prípade, ak sa o vydanie cestovného pasu žiada v súvislosti so zmenou mena po uzavretí manželstva;

  • platný doklad totožnosti cudzieho štátu v prípade, ak žiadateľ nemá platný doklad totožnosti SR a slovenské štátne občianstvo preukazuje osvedčením o štátnom občianstve.


Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Ak žiadateľ (dieťa do 15 rokov) nemá doklad totožnosti, jeho zákonný zástupca k žiadosti priloží:

  • slovenský rodný list dieťaťa;

  • platné osvedčenie o štátnom občianstve;

  • platný slovenský identifikačný doklad zástupcu (rodiča);

  • ak sú rodičia rozvedení, rodič žiadajúci o vydanie cestovného pasu predloží platné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery tomuto rodičovi;

  • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží také právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery, v ktorom sa výslovne uvádza, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach.

 

Poznámka: 

V prípade krádeže/straty cestovného dokladu Slovenskej republiky alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť príslušným kanadským policajným orgánom a požiadať o vydaní potvrdenia o hlásení krádeže cestovného dokladu resp. občianskeho preukazu.


Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v miestnej mene CAD podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu

Zápis dieťaťa do cestovného pasu rodiča sa od 27. 6. 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

 

Strata alebo odcudzenie cestovného dokladu

V prípade krádeže/straty cestovného dokladu Slovenskej republiky, občianskeho preukazu Slovenskej republiky alebo vodičského preukazu SR (ďalej len „osobné doklady“) je nevyhnutné udalosť oznámiť príslušným kanadským policajným orgánom a požiadať o vydaní potvrdenia o hlásení krádeže tohto dokladu a taktiež polícii Slovenskej republiky. Ak držiteľ nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, nahlási ju na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ottawe, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

 

Náhradný cestovný doklad

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie kanadskej polície o nahlásení udalosti.

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na návrat do Slovenskej republiky.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-06-09 14:59:59.782 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006